capitolul anterior

capitolul urmator

Lectura şi biblioteca publică la Cluj


Capitolul V

Cultura, biblioteca şi lectura publică clujeană în perioada „eroică”: 1945-1956

           

După evenimentele care au hotărât eliberarea părţii de Nord a Transilvaniei şi revenirea ei în frontierele fireşti ale României în baza Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, Clujul şi întreaga Transilvanie au intrat sub autoritatea Comandamentului sovietic care a creat un „Consiliu Consultativ Suprem al Nordului Transilvaniei”, cu atribuţii guvernamentale. Intenţia sovietică era una geopolitică: crearea unui culoar cât mai larg, pentru a avea frontiere cât mai avansate spre vest şi, deci, controlul asupra nou înfiinţatului regim socialist din Ungaria. Mai era şi un mijloc de şantaj, pentru a putea obţine o cât mai mare docilitate politică a Bucureştiului. Se ştie, din actele deja scoase la iveală, că Stalin nu era străin de ideea chiar a înglobării noilor „democraţii” răsăritene în Uniunea Sovietică. Jocul politic al sovieticilor a convenit în mod deosebit intereselor naţionaliste maghiare „…drapate în slogane propagandistice derivate din ideologia comunistă…”.[1] Programele organizaţiei regionale P.C.R., ale Frontului Naţional Democrat (F.N.D.) şi Frontului Unic Muncitoresc (F.U.M.) au fost armonizate, şi între partidele respective s-a încheiat un pact de acţiune comună. Reprezentanţii lor, Veress Páll, Jordáky Lajos, Jakab Sándor, Victor Pocol, Wolff Sándor, Bruder Ferencz, Lakatos István, Balogh Edgár, Gheorghe Timofi, Vasile Pogăcean ş.a., propuneau autorităţile locale care erau apoi aprobate de Comandamentul sovietic şi conducerea P.C.R.

            Prin şantajul sovieticilor privitor la „ideea unei Transilvanii independente sau autonome” se urmărea, în fapt, schimbarea întregului regim şi realizarea planurilor Kremlinului de comunizare a României. Zadarnice erau eforturile depuse de conducătorii politici ai ţării şi chiar de Regele Mihai I însuşi, care va adresa un memoriu preşedintelui SUA, F. D. Roosevelt, la 24 ianuarie 1945. Răspunsul Departamentului de Stat reflectă conţinutul scrisorii ce „…menţiona profunda îngrijorare a Regelui cu privire la viitorul României, după ce a observat atitudinea diverşilor reprezentanţi ai URSS în România”. Anexat scrisorii se găsea un memoriu care cuprindea o listă amănunţită a metodelor politice şi acţiunilor sovietice în România (reducerea armatei române, reţinerea de prizonieri români de război, refuzul acordării statutului de cobeligerant, blocarea retrocedării Nordului Transilvaniei, deportarea basarabenilor şi a germanilor, sprijinirea comuniştilor români etc.). „Nu se consideră oportun să se dea un răspuns formal scrisorii Regelui, având în vedere îndeosebi tonul şi conţinutul memoriului alăturat, într-o perioadă în care noi căutam să ajungem la o bază comună cu Guvernul Sovietic în legătură cu situaţia României. Nu dorim, totuşi, ignorând scrisoarea Regelui, să întărim impresia pe care el o poate avea că în Statele Unite nu există înţelegere pentru problema României”.[2]

            Pe fundalul „studiului” aprofundat al americanilor şi englezilor, Vîşinski, omul lui Stalin, pregătea cu minuţiozitate instalarea totalitarismului şi a Guvernului F.N.D. în România, în fruntea căruia Petru Groza va fi numit prim-ministru. Sub „cuvântul de onoare” al lui Stalin, se transmite oficialilor români „…mesajul că în momentul când [Petru Groza] va forma Guvernul, întreg Ardealul va fi al României”, ceea ce s-a şi întâmplat în zilele următoare, când Guvernul şi Regele se pregătesc să vină la Cluj pentru a asista la solemnitatea reîncorporării Transilvaniei de Nord, în ziua de 13 martie 1945. Autorităţile locale, administrative, ecleziastice şi politice, populaţia oraşului vor saluta marea sărbătoare a reîntregirii României.

            De acum încolo se vor vehicula, încă ani de zile, sloganuri şi lozinci, vor avea loc confruntări deschise de stradă, mai ales după revenirea acasă, în toamna lui 1945, a Universităţii şi studenţilor ei; se vor organiza marşuri ale tinerilor studioşi, vor fi arborate, provocator, drapele maghiare.

 Anul 1946 va fi important pentru viaţa culturală maghiară prin apariţia, la 22 iunie, a revistei săptămânale UTUNK („Drumul nostru”) care va continua tradiţiile fostei reviste „Korunk” avându-l ca mentor pe Gáal Gábor, iar printre primii redactori pe cunoscuţii Méliusz József, Nagy István, Szemlér Ferenc, Kiss Jenő, Kovács György.

            Viaţa instituţiilor de învăţământ şi cultură clujene va fi şi ea supusă unor presiuni din partea factorilor politici comunişti, care-şi vor pune în practică planurile de comunizare ce vor duce la proletcultism şi dictatură a proletariatului. În fruntea acestora vor fi instalaţi oameni de încredere ai partidului unic, care prin ideologia lor vor încerca schimbarea codului de valori spiritual-culturale şi morale tradiţionale. Cei care nu au aderat la noile structuri comuniste, fruntaşii politici ai „partidelor burgheze” sau cei neînregimentaţi politic, inclusiv personalităţile ştiinţei şi culturii, vor avea de suferit rigorile închisorilor, ale marginalizării sociale, vor deveni victime ale unor acuze inventate spre a fi înlăturaţi din viaţa ştiinţifică şi culturală a urbei. Aşa se va întâmpla cu profesorul Sextil Puşcariu („trădător”, „fascist”, „duşman al poporului”), cu Onisifor Ghibu („legionar”, „fascist”, „reacţionar”, „antonescian”, „imperialist”), Alexe Procopovici, D. D. Roşca, Liviu Rusu, I. D. Sârbu, Lucian Blaga, Alexandru Lapedatu, Alexandru Pop, Iuliu Haţieganu, Ioan Lupaş, Victor şi Valeriu Moldovan, Nicolae Mărgineanu, Sebastian Bornemisa, Silviu Dragomir, Nicolae Drăganu, Valer Pop, Augustin Maior, Victor Papilian, Nicolae Jinga, Nicolae Ganea Roth şi mulţi alţii.

            Victime au fost şi din partea clerului, îndeosebi a celui greco-catolic, căruia începând cu 1 decembrie 1948 i-a fost interzis cultul, iar bisericile au fost preluate de cealaltă biserică naţională, ortodoxă, urmând un val de arestări, în primul rând a celor şapte episcopi greco-catolici, a mai multor preoţi şi călugări, din cei 1.835 de prelaţi câţi avea atunci, dar şi a unor credincioşi.

            În 1948, au loc sinucideri ale unor personalităţi ce se aflau în situaţia iminentă a arestării lor de către Securitate (publicistul Olimpiu Boitoş şi soţia sa Violeta ş.a.). Zece ani mai târziu, doi profesori maghiari vor lua aceeaşi decizie, în urma unificării Universităţilor „Victor Babeş” şi „János Bolyai” .

            Învingerea „rezistenţelor” din cultură şi ştiinţă va continua până după anul 1964, an în care deschiderea realizată de partidul comunist şi detaşarea faţă de Moscova vor readuce din negurile închisorilor pe cei care au rezistat valurilor de teroare şi „reeducare” ale gulagului românesc.

             Clujul, cu instituţiile sale ştiinţifice şi culturale postbelice, încearcă, de altfel, ca şi ţara, să depăşească greutăţile unui nou început. El se va dezvolta mereu, atribuindu-i-se, pe parcursul anilor, statutul de municipiu, reşedinţă de ţinut, de regiune, respectiv de judeţ cu responsabilităţi pe măsură. Statutul de centru cultural al Transilvaniei i-a fost asigurat în primul rând de instituţiile sale de cultură şi învăţământ, de toate gradele, de cele de cercetare, de teatre, opere, muzee, biblioteci, edituri, uniuni ale creatorilor locali, judeţeni sau de nivel zonal – scriitori, artişti plastici, muzicieni –, într-un cuvânt, toate domeniile vieţii creatoare. Numeroase edificii publice, religioase, sanitare, ale armatei cu rază de cuprindere locală, judeţeană sau regională (Comandamentul Armatei a IV-a Transilvania şi cel teritorial) întregesc viaţa cultural-spirituală a municipiului Cluj-Napoca.

Acestora li adaugă cele şase universităţi de stat – în care învaţă 18.415 studenţi în anul universitar 1985-1986; 20.726 în 1990-1991; 34.745 în 1995-1996 şi 48.830 în 2000-2001; cele 82 de unităţi de învăţământ preuniversitar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri ce cuprindeau 69.159 elevi în anul şcolar 1985-1986; 70.998 în 1990-1991; 62.801 în anul 1995-1996 şi 56.987 în 2000/2001. Tinerii studioşi sunt îndrumaţi în devenirea lor ştiinţifică şi profesională, şcolară şi universitară de peste 7.500 cadre universitare şi şcolare în anul 1995-1996 şi 15.441 în anul 2000-2001. Aceştia împreună cu cei circa 5.000 de masteranzi şi doctoranzi, cu cercetătorii din institutele de cercetare şi documentare de nivel academic au dat puls şi dinamism vieţii ştiinţifice şi culturale în municipiul de pe Someş.

Primii ani postbelici sunt marcaţi de „uitarea” voită a formelor de manifestare bibliotecare dinaintea celui de al II-lea război mondial. Zelul noilor politicieni nu era îndreptat doar în direcţia schimbării vechilor structuri bibliotecare, ci şi în crearea unor structuri „noi”, care să răspundă „avântului” maselor, al muncitorimii înscrise în sindicatele aservite puterii politice. Dacă dăm crezare statisticilor vehiculate în Ghidul Bibliotecilor din R.P.R. „…în numai câţiva ani, numărul bibliotecilor sindicale [în plan naţional] se ridică la 3.400, în 1947, de la 80 câte erau în 1945”. „În anul 1944, existau la sate 2.836 de biblioteci, care activau în cadrul [acestora]”, iar „La sfârşitul anului 1948, activează în cadrul căminelor culturale 4.809 biblioteci, cu un fond total de 611.692 de volume. În perioada primului plan de stat [cincinal – 1950-1955], numărul bibliotecilor de la sate creşte la 10.087, iar al cărţilor la 2.642.651. „Se pare că bătălia pentru crearea condiţiilor de culturalizare a ţărănimii este câştigată”.[3] Din studiul introductiv al lui Mircea Tomescu la Ghid…, reiese cu pregnanţă convingerea că exemplul şi experienţa bibliotecilor sovietice sunt demne de urmat şi că viitoarea reţea instituţională va răspunde nevoilor cititorilor săi. Obiectiv vorbind, trebuie să recunoaştem două procese paralele: unul de difuzare a culturii universale „progresiste” (se tipăresc în tiraje de masă Tolstoi, Gorki, Anatole France etc.) şi a clasicilor literaturii naţionale (e adevărat, în ediţii trunchiate, datorate „valorificării moştenirii culturale”) şi unul de ideologizare, de tipărire în tiraje extrem de mari a scriitorilor „realişti socialişti” străini sau autohtoni.

Dorind să demonstreze o activitate deosebită, autorităţile comuniste locale vor amplifica nivelul raportărilor, îndeosebi la indicatorii cititori şi volume difuzate, mai ales la sate, unde numărul ştiutorilor de carte era mic, analfabetismul fiind încă un fenomen neeradicat în totalitate; aici funcţionau, în primii ani după „eliberare”, încă multe case de citit, unde lectura făcută de profesori, învăţători şi funcţionarii statului sau ai Gospodăriilor Agricole Colective era în vogă, deci şi raportările erau „umflate”, nerealiste, iar colţurile roşii şi bibliotecile lor, o ficţiune.

Viaţa bibliotecilor clujene a fost şi este şi ea dintre cele mai active şi mai efervescente, atât în anii „obsedantului deceniu” (1945-1954), cât şi astăzi. Aceste instituţii de informare, documentare, cercetare, formare şi educare a diferitelor categorii socio-profesionale de oameni s-au înscris în fluxul naţional al bibliotecilor ţării, suportând împreună cu ele vicisitudinile vremii, epurările succesive, malversaţiunile şi imixtiunile continue ale politicului în viaţa lor. Despre existenţa bibliotecilor publice (populare) în oraşul Cluj, din perioada 1945-1948, avem puţine date. Directorul Bibliotecii Universităţii din Cluj, Victor Cheresteşiu, face un Apel către prietenii cărţii, pe care-l trimite, prin adresa 417 din 25 septembrie 1946, „Jurnalului de dimineaţă”, domnului Tudor Teodorescu, ziarului „Era nouă”, domnului N. Ghiulea, „Universului”, respectiv domnului R. Donici, la 27 septembrie 1946 pentru a le arăta şi lor importanţa „…îndreptarului proiectat pentru bibliotecile populare din ţară”.

 Dăm in extenso conţinutul apelului, care este, de altfel, şi primul sondaj sociologic privitor la publicaţiile pe care ar trebui să le deţină o bibliotecă publică (populară), şi al cărui rezultat să se constituie într-un îndreptar privitor la lectură şi cultura maselor:

Către prietenii cărţii

Redeschizându-se în curând Biblioteca Populară din Cluj, ne adresăm tuturor intelectualilor din ţară: nu pentru a obţine cărţi sau bani, ci pentru un sfat.

Prima sarcină pe care ne-am luat-o e ca stocul de cărţi al bibliotecii să fie bine ales.

Bibliotecile populare au menirea să facă educarea maselor, conducerea acestor biblioteci trebuie deci să răspundă de valoarea fiecărei cărţi puse la dispoziţia marelui public.

În vederea scopului acesta vrem să întocmim şi să publicăm:

Prima listă de cărţi cari nu pot lipsi din nici o bibliotecă populară, altă listă pentru bibliotecile săteşti, a treia pentru tineret şi copii.

Acest îndreptar – căci nu va fi numai o înşirare a titlurilor de cărţi, ci va cuprinde şi aprecieri asupra operelor mai importante – nu-l putem întocmi decât numai în baza unei munci colective, cu concursul, dacă se poate, al tututor intelectualilor din ţară.

Vă cerem deci să ne scrieţi: cari cărţi au avut înrâurirea cea mai mare asupra Dumneavoastră, cari cărţi v-au ajutat la făurirea concepţiei Dumneavoastră de viaţă, cărţi cari v-au deschis noi orizonturi.

Vă rugăm să ne indicaţi operele cari au contribuit mai mult la încadrarea Dumneavoastră în marea comunitate naţională şi omenească, cari v-au îndrumat să luptaţi pentru o lume mai dreaptă şi mai bună; vă rugăm să ne spuneţi cari sunt autorii Dumneavoastră preferaţi, de cari vă simţiţi legat sufleteşte.

Vă cerem câteva ore de retrăire a evoluţiei sufleteşti – acum în mijlocul atâtor preocupări mai urgente. Şi totuşi insistăm: contribuiţi la răspândirea cărţilor cari au însemnat mult în viaţa Dumneavoastră şi despre cari credeţi că pot să însemne mult pentru alţii.

Savanţilor, Specialiştilor le cerem să ne scrie despre cărţile cari le cred mai potrivite pentru a dezvolta interesul tineretului pentru ştiinţă. Le cerem – din specialitatea lor – lista operelor de cultură generală cari pot să contribuie la ridicarea nivelului cultural al maselor.

Bibliotecarilor, profesorilor, învăţătorilor, editorilor, librarilor le cerem comunicări cu privire la experienţele lor cu publicul cetitor, de la oraşe şi sate, tineri şi adulţi.

Suntem siguri că presa va da publicităţii răspunsurile mai reprezentative ale intelectualilor noştri, astfel ca, şi până la apariţia îndreptarului proiectat, mii de cetitori să primească un imbold pentru a ceti şi a se dezvolta.

Redactarea şi publicarea unui astfel de îndreptar e [sic!] primul pas pentru a aşeza bibliotecile populare orăşeneşti şi săteşti pe o bază sănătoasă.

Bibliotecile nou înfiinţate au – deocamdată – un personal improvizat, trebuie să ne îngrijim ca cel puţin în ce priveşte materialul ce cărţi să aibă un îndreptar.

            În curând va trebui să avem în fiecare oraş, în fiecare comună mai mare o bibliotecă publică, biblioteci ambulante pentru comunele mai mici.

            !!! Democraţia populară se bazează pe cultura maselor şi aceasta se dobândeşte mai mult prin cetit. Problema bibliotecilor e una din problemele vitale ale democraţiei.

            Ca intelectual, ca om al cărţii, credem că nu ne veţi refuza concursul Dumneavoastră.

            Vă rugăm ca, la indicaţiile cari ni le daţi, să nu ţineţi seama dacă opera respectivă e tradusă sau nu în româneşte, se găseşte sau nu în librării. Ne vom pune în legătură cu editorii noştri şi le vom comunica – credem nu fără rezultat – sugestiile Dumneavoastră.

            Vă rugăm să ne scrieţi la adresa: Biblioteca Populară, de pe lîngă Biblioteca Universitară, Cluj.”

            Apelul acestui bibliotecar de bună-credinţă este şi un gând şi o acţiune de profesionist în structurarea ştiinţifică a patrimoniului unei biblioteci pentru o servire adecvată a publicului cititor. Din păcate, însă, demersul său va fi zadarnic, pentru că bibliotecile publice vor fi încorporate ateneelor populare sau viitoarelor biblioteci centrale regionale, respectiv raionale din oraşele ţării; la sate, cartea va fi împărţită, după purificare, între bibliotecile săteşti, comunale sau colţurile roşii din G.A.C.- uri.

Un alt exemplu de responsabilitate pentru educaţia maselor prin cultură solidă, realizată doar prin biblioteci, este cel al viitorului istoric de renume, academicianul de mai târziu, David Prodan, care în nr. 3/1945 (24-25 octombrie) al periodicul clujean „Tribuna nouă” publică un scurt articol intitulat Pentru o mare bibliotecă populară în Cluj: „Clujul, un oraş cultural, cu peste o sută de mii de locuitori, cu o masă muncitorească de zeci de mii, nu are încă o bibliotecă populară. Nevoia se simţea de mult; ştim doar că înainte de războiu au trebuit să ia fiinţă biblioteci de împrumut particulare ca să-i ţină locul. Azi această nevoie e şi mai arzătoare. Vremurile noui cer instituţii noui. O mare bibliotecă populară e nu numai o nevoie, ci şi un drept al maselor populare.

O bibliotecă publică, e adevărat, avem, Biblioteca Universităţii, dar aceasta serveşte în primul rând Universitatea, trebuinţele ei ştiinţifice şi didactice. Secţia Populară, care urmează să fie redeschisă, nu ni se pare corespunzătoare. Plasată în subsol, ea trebuie să funcţioneze în cadre prea înguste, cu un stoc de cărţi prea redus şi la ore necorespunzătoare, tocmai în orele de muncă ale cititorului. O lărgire a acestei secţii e iarăşi imposibilă. Biblioteca Universităţii a devenit neîncăpătoare pentru nevoile proprii: stocurile ei sunt în creştere continuă, numărul studenţilor de-asemeni. Ba, de acum încolo ea va trebui să servească nu una, ci două universităţi. Şi va mai trebui să servească şi cercetările ştiinţifice din afară de Universitate. O separare astfel a devenit absolut necesară.

O bibliotecă populară trebuie să servească cu totul alte scopuri decât una universitară. Ea nu va mai fi o bibliotecă de cercetări şi pregătire ştiinţifică, ci o bibliotecă de culturalizare a maselor. O bibliotecă de cărţi vii, de mare circulaţie, de probleme actuale, de literatură accesibilă tuturor, de ziare şi reviste curente. O bibliotecă în care tineretul şi omul muncii să-şi petreacă cu folos orele libere sau din care să-şi poată împrumuta cu formalităţi minime cărţile dorite. Ea va trebui să aibă şi alt orar decât o bibliotecă universitară: va trebui să fie deschisă nu numai în zilele de lucru, ci şi în cele de sărbătoare, şi nu numai ziua, ci şi seara.

Cine ar putea, mai bine zis cine ar avea datoria să facă o astfel de bibliotecă? Credem, în primul rând Primăria oraşului. Ar putea să fie chemate să contribuie apoi întreprinderile industriale şi comerciale, institutele bancare, sindicatele, care toate sunt interesate în crearea unei asemenea instituţii. S’ar putea cere eventual şi ajutorul statului.

O bibliotecă populară în Cluj nu e aşa de greu de realizat. Ea ar putea avea dela început un stoc important de cărţi. Baza ar putea-o forma cărţile bibliotecii populare actuale dela Biblioteca Universităţii. Primăria are şi ea o bibliotecă neîntrebuinţată, nu ştim dacă nu şi Prefectura. Vor trebui să contribue cu cărţi apoi şi sindicatele, Arlusul, care s’ar dispensa astfel de a ţine biblioteci fiecare în parte. Vor mai contribui societăţile culturale, instituţiile, şcolile, din bibliotecile lor. Vor veni, nu ne îndoim, şi donaţii particulare. Pornind dela aceste baze biblioteca va creşte apoi şi se va ţine la curent prin cumpărături.

 Tot ce e mai greu de găsit e tocmai un local corepunzător. Nici această problemă însă nu e insolubilă. Biblioteca nou creată nu va putea lua proporţiile ei fireşti chiar dela început; provizoriu se poate găsi un local mai modest, se poate adapta o clădire obişnuită. Nu e însă departe timpul, credem, când se va putea clădi un local propriu. Trebuie să avem ambiţia să-l facem.

Greutăţi vor fi fără îndoială, scopul e însă mult prea înalt ca ele să nu poată fi învinse. Ridicăm chestiunea pentru a fi discutată. Avem credinţa că un efort comun ar putea converti planul în realitate. Clujul trebue să aibă o bibliotecă populară mare şi la înălţimea chemării sale.”

            Dacă viitoarea bibliotecă publică se va realiza cu un fond modest, peste patru ani, o instituţie cu un local propriu, construit special, va trebui să aştepte alte vremuri, poate tot atât de tulburi, dar cu profesionişti care vor şti să convingă autorităţile administrative că biblioteca şi cultura sunt investiţii pe termen lung şi cu efecte dintre cele mai benefice pentru viaţa socială, economică, politică şi spirituală a unui popor.

            Deschiderea unei biblioteci populare a municipiului Cluj se va realiza doar în septembrie 1949 şi este anunţată de „Lupta Ardealului”, de miercuri 31 august, când pe pagina întâi se titra: O mare bibliotecă populară se va deschide la Cluj. În articol se afirma: „Zilele acestea se va deschide Biblioteca Populară organizată de Comitetul Provizoriu Urban Cluj. Această bibliotecă va cuprinde aproximativ 25.000 cărţi în limbile română, maghiară etc.” şi „…va contribui în mod eficace la ridicarea nivelului ideologic şi cultural al populaţiei muncitoare clujene”, specificând că „Taxele pentru abonamente vor fi minime”. Nota va mai face precizarea că funcţionarii de la Serviciul Cultural al Comitetului Provizoriu Urban sunt cei care vor organiza fondul, în localul fostei Primării din Piaţa Libertăţii.

            Deschiderea propriu-zisă este anunţată de acelaşi cotidian, în 7 septembrie 1949, la rubrica „Probleme culturale” cu titlul: S-a deschis Biblioteca Municipiului Cluj, precizând că evenimentul s-a produs cu o zi înainte „…într-un cadru festiv”. Cronicarul mai notează că printre obiectivele ei stau „…ridicarea nivelului politic, cultural şi civic al maselor populare prin înfiinţarea de instituţii de cultură, lichidarea analfabetismului, stimularea şi ajutorarea elementelor talentate”. Noul locaş „…va sta la dispoziţia tuturor celor care doresc să citească sau să împrumute cărţi”. În ceea ce priveşte conţinutul şi prelucrarea acestora, se specifică faptul că din cele 25.000 de volume doar 10.000 sunt catalogate, din care 3.000 în limba română, 6.000 în limba maghiară şi 1.000 în alte limbi; din totalul de 25.000, doar 6.000 sunt în limba română, iar în limba maghiară 12.000, 7.000 în franceză, engleză, germană ş.a.; 1.000 volume sunt cu conţinut ideologic, 19.000 sunt opere literare (beletristice), iar 5.000 de ştiinţă şi tehnică.

            Ni se oferă şi date privitoare la localul bibliotecii: o sală de lectură cu 40 de locuri şi o sală a presei şi publicaţiilor periodice. Prin dotarea şi localul său, biblioteca va avea „…succes în munca de culturalizare a maselor”, „…printr-o intensă muncă de agitaţie” îmbietoare la lectura cărţii.

La numai şapte zile de la deschiderea Bibliotecii Populare a Municipiului Cluj, acelaşi cotidian, în numărul din 14 septembrie, pe pagina a II-a, sub semnătura lui C. Vasilescu, publică articolul: Cum lucrează Ateneul Popular „30 Decembrie” din Mănăştur, în care, printre multiplele sarcini politice şi culturale ale acestuia, aflăm că „Ateneul Popular din Mănăştur [criticat sever de echipa de control] are o bibliotecă cu 326 volume. La bibliotecă munca a mers bine mai ales [datorită] destoiniciei fostului bibliotecar. Biblioteca are o evidenţă clară a cărţilor şi cititorilor, iar cărţile sunt catalogate. Bibliotecarul a dus o agitaţie intensă în rândul oamenilor muncii pentru a-i atrage spre bibliotecă. Aşa a reuşit, în răstimp de patru luni, cât a fost bibliotecar, să antreneze 55 de cititori permanenţi. Cu aceştia el a organizat cititul colectiv al diferitelor cărţi”. Criticând aşezarea, între două uşi, a volumelor, se face precizarea că numărul cărţilor este foarte redus, şi acest lucru se datorează şi lipsei de interes pentru completarea lui. „Nu au cărţi de autori sovietici…” doar vreo 10 volume „…iar cărţile de ideologie [sunt] şi mai puţine”.

Cu o zi înainte, la aceeaşi rubrică, se semnala faptul că se vor deschide şi alte noi atenee populare: în cartierul „Bulgaria”, sub denumirea de „Dózsa Gheorghe”, iar în cartierul Iris, „23 August”.

Iată deci o mostră a ceea ce însemna biblioteca publică, filială a unei biblioteci municipale sau a unui ateneu popular. O literatură încropită din ce s-a adunat de la bibliotecile desfiinţate sau din broşurile de popularizare a clasicilor marxism-leninismului şi stalinismului, din literatura sovietică şi ideologia statului totalitar comunist.

Deschiderea bibliotecii este menţionată şi ea, printre altele, în Raportul pe şase luni al Comitetului Provizoriu Urban Cluj, în 24 octombrie 1949, care se angajează că „…în cinstea zilei de 7 noiembrie […] va finaliza câteva obiective sociale”, dar specifică, totodată, că „…au fost înfiinţate cinci Atenee Populare şi … o Bibliotecă Populară Comunală cu peste 20.000 volume”.[4]

Cititorul de azi poate fi contrariat de neconcordanţa unor cifre privitoare la fondul bibliotecii nou înfiinţate (25.000) cu cele din Tabelul sinoptic din finalul capitolului. Această diferenţă se datorează faptului că între cele 25.000 volume, în limbile română şi maghiară, cu care s-a deschis Biblioteca populară a Comitetului Provizoriu Urban Cluj cea mai mare parte erau broşuri de popularizare a unor evenimente şi fapte petrecute în URSS în anii de instalare a comunismului, cu trimiteri la viaţa economică (naţionalizări, constituirea unor forme asociative forţate în agricultură, raportări ale unor indicatori industriali şi altele), politică, ideologică, socială şi culturală, lucrări care au fost triate şi eliminate de către cele două bibliotecare ce au preluat fondul de la Biblioteca Municipiului Cluj, astfel încât la sfârşitul anului 1951 sunt raportate doar 9.700 de volume.

De acum vor exista multiple surse, inclusiv arhiva bibliotecii, care vor face referiri punctuale la viaţa şi activitatea acesteia.

Data înfiinţării bibliotecii noastre poate da naştere la o controversă. Care dintre bibliotecile menţionate mai jos sunt precursoarele bibliotecii judeţene? Biblioteca Populară de pe lângă Biblioteca Universităţii, deschisă la 14 mai 1921 („unica de acest fel în ţară”), Biblioteca Municipală creată de Serviciul Cultural al Comitetului Provizoriu Urban, în cadrul localului fostei primării din Piaţa Libertăţii nr. 2, în 6 septembrie 1949 (cea anunţată de „Lupta Ardealului” pentru 31 august) sau cea menţionată de primul act găsit în arhiva bibliotecii noastre, datat 2 aprilie 1949, în care se vorbeşte despre un proces-verbal încheiat în localul Bibliotecii Populare din Cluj a Consiliului Judeţen Sindical, situată în strada Emile Zola nr. 1, la parter, act ce mai menţiona că biblioteca este preluată de Primăria Municipiului Cluj, cu inventar cu tot.

Dezlegarea „enigmei” este însă făcută de o notă informativă asupra situaţiei Bibliotecii Centrale Regionale, din 10 octombrie 1951 (deci înainte de apariţia Hotărârii Consiliului de Miniştri nr.1542/28 decembrie 1951), semnată de bibliotecarul şef Augustin Moşuţ, din care rezultă următoarele:

„1. Biblioteca Centrală Regională a luat fiinţă în luna august 1950 şi este provenită din fosta Bibliotecă a Municipiului Cluj. Ca bibliotecă a municipiului, funcţiona în Piaţa Libertăţii nr. 2, însă de acolo a fost mutată, odată cu trecerea în subordinea Sfatului Popular al Regiunii, în Piaţa Malinovsky nr. 5 [azi Piaţa Avram Iancu]”.

În concluzie, lectura publică clujeană (în bibliotecă aparţinătoare statului) îşi are începutul în Biblioteca Populară din cadrul Universităţii Regele Ferdinand I (14 mai 1921), pentru ca după al II-lea război mondial să fie ruptă de aceasta; ea va avea o scurtă etapă tranzitorie prin Biblioteca Consiliului Judeţean Sindical (2 aprilie – 6 septembrie 1949) şi Biblioteca Municipală (6 septembrie 1949 – august 1950), după care va trece în subordinea Sfatului Popular al Regiunii Cluj, cu întregul inventar.

Cât a funcţionat în strada Emile Zola, în localul unei foste prăvălii, biblioteca era încadrată cu două funcţionare, Nagy Elisabeta şi Bakó Margareta, care erau plătite din încasările realizate în urma împrumuturilor şi din încasările excedentare de circa 10.000 lunar, din care vor fi achiziţionate şi cărţile noi.

Aceleaşi două funcţionare vor servi publicul până în luna decembrie 1950, când vor mai fi angajate alte două persoane, în calitate de mânuitori de carte: Szász Elisabeta şi Hersh Estera. Împrumutul de carte, contracost, era stabilit la 60, 50, 30 şi 25 lei, în funcţie de poziţia socială a persoanei, iar pentru siguranţa restituirii se percepea o garanţie de la cititori, sumă care în unele cazuri „…nu acoperă valoarea cărţii şi astfel Biblioteca riscă să nu mai poată intra în posesia cărţii, întrucât cititorul de rea-credinţă o reţine pentru el, precum şi în cazul când îşi mută domiciliul” (proces-verbal din 31 mai 1950). Din cauza „condiţiilor grele” şi a lipsei combustibilului, iarna anului 1950-1951 trece fără foc în bibliotecă, fapt ce a dus la îmbolnăvirea bibliotecarului şef, doamna Nagy Elisabeta. „Localul în care se găseşte Biblioteca Centrală Regională este necorespunzător cerinţelor activităţii unei biblioteci de masse”, iar cele patru încăperi (un depozit de 48 m2, un birou de 20 m2, sala de lectură de 15 m2 şi o mică dependinţă de rezervă pentru cărţi şi documente) „…nu corespund întru nimic cerinţelor dezvoltării unei biblioteci de centru, regionale”.

Demersurile făcute de domnul Moşuţ pentru un spaţiu şi servicii corespunzătoare se lovesc de opacitatea administraţiei regionale. Din raportul acestuia, reiese şi gândirea bibliotecarilor privind structurarea serviciilor şi secţiilor unei biblioteci ideale, funcţionale: o sală pentru activitatea de evidenţă şi catalogare, un serviciu pentru secţiile de împrumut pentru adulţi şi copii, o secţie bibliografică-metodică, alta pentru bibliotecile mobile (volante), un serviciu administrativ şi o sală de lectură; în planul pentru 1952 era prevăzut ca numărul personalului să crească la nouă; totodată, se ridică problema introducerii clasificării zecimale a publicaţiilor, pentru o regăsire mai uşoară a lor – impusă de creşterea continuă a fondului.

La capitolul „stil şi metode de muncă”, sunt invocate, printre altele, modalităţile de aprovizionare cu carte a bibliotecii pentru anul 1952, arătând că s-a încheiat cu Centrul de Librării şi Desfacere a Cărţii din localitate un contract în valoare de 25.000 lei pentru cumpărarea de carte, după următoarea structură: „60% să fie cărţi româneşti, 30% carte sovietică, 10% alta, din care 30% carte în limba maghiară”. Dacă ne gândim că un salar mediu bun nu depăşea, în acei ani, 600 de lei şi că biblioteca avea un excedent mediu lunar de 10.000 lei, suma alocată achiziţiei era destul de mare, deci încasările în urma serviciilor erau substanţiale.

Anul 1951 îl aduce pe Lucian Blaga în situaţia de a lucra efectiv ca bibliotecar la Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.P.R. Noul său loc de muncă, începând cu data de 19 iulie 1951, îi va crea, la început, o stare de disconfort care va dipărea în timp şi el se va obişnui cu noua „însărcinare” încercând să se integreze şi să-şi respecte statutul de bibliotecar şef, iar de la 1 iulie 1954, pe cel de director adjunct-ştiinţific, funcţie în care va rămâne până la 15 aprilie 1959, când „din motive obiective” solicită desfacerea contractului de muncă.

Emiterea actului normativ, cu efect de lege, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.542 din 28 decembrie 1951 privind măsurile ce trebuiesc luate pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor din Republica Populară Română [H.C.M.], a adus, pe lângă multitudinea păcatelor sale sub imperiul politicului, şi o seamă de măsuri care au impus instituţia bibliotecii publice de stat în toate unităţile administrativ-teritoriale, a pus bazele sistemului de biblioteci din România, compus din reţele, pe tipuri de biblioteci, cu raporturi de subordonare de specialitate piramidale, cu regulamente de organizare şi funcţionare specifice, între care se detaşează biblioteca publică, instituţie a statului implicată, alături de şcoală, în educaţia permanentă a tineretului şi adulţilor. Hotărârea stabileşte explicit şi obligaţiile administraţiilor publice de stat, de la comună, raion, regiune şi ţară, pentru înfiinţarea şi asigurarea condiţiilor materiale de funcţionare a bibliotecilor publice (local, mobilier, combustibil, personal şi salarizarea/premierea acestuia), precizări ce au avut un caracter deosebit de benefic.

Instituţia bibliotecii a fost asimilată celorlalte servicii publice din structurile administraţiilor statului, iar bibliotecilor centrale regionale li s-au atribuit împuterniciri speciale în organizarea, îndrumarea şi controlul de specialitate în teritoriu. Introducerea „…formelor unice de evidenţă şi de statistică în toate bibliotecile ştiinţifice, documentare, de masă şi şcolare” a uniformizat organizarea internă, evidenţa patrimoniului şi a serviciilor de bibliotecă; s-a prevăzut, de asemenea, pentru bibliotecile ce aveau colecţii constituite istoric, obligativitatea de a „…asigura buna întreţinere a tipăriturilor vechi şi de valoare documentară, păstrându-se cu grijă aceste comori ale culturii noastre naţionale”.

Bibliotecarii sunt şi ei în atenţia legiuitorului privitor la încadrarea şi salarizarea/premierea şi pregătirea lor profesională, chiar dacă acestea includeau şi criterii politice.

Fiind produsul conceptului de stat totalitar centralizat, actul normativ poartă amprentele lui, însă, dacă lăsăm la o parte balastul ideologic al direcţionării, nu putem să nu apreciem valoarea lui în organizarea instituţională şi în dotare, aspectele pozitive privind structurarea unor mecanisme ale studierii problemelor de biblioteconomie şi bibliografie la nivel naţional, ale schimbului interbibliotecar de publicaţii ş.a.

Urmare a Hotărârii, începând cu 1 martie 1952, se înfiinţează: Fondul de Stat al Cărţii pentru înzestrarea bibliotecilor, organizarea schimburilor de dublete între acestea şi „…trierea cărţilor care au intrat în patrimoniul Statului prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1074 din 5 octombrie 1950, prin hotărâri judecătoreşti etc., pentru a fi repartizate bibliotecilor de Stat”; Camera Cărţii, instituţie creată după modelul sovietic în 1951, urma să organizeze Depozitul Legal şi să ţină evidenţa tuturor tipăriturilor ce vor apărea pe teritoriul ţării, şi care vor fi făcute publice printr-un „Buletin Bibliografic”; anual se vor înfiinţa „…câte 300 de biblioteci noi, în centrele comunale, cu localuri proprii şi câte 1.500 de volume, mobilier şi personal salarizat”; tot de la aceeaşi dată se va publica o revistă de recomandare a literaturii ce urmează a fi achiziţionată pentru biblioteci. Acestea sunt acte de întemeiere deosebit de benefice pentru viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor, la realizarea cărora vor fi antrenate, pe lângă administraţiile publice locale şi regionale, şi ministerele, care au fost obligate să contribuie la îndeplinirea măsurilor stipulate în hotărâre.

Ingerinţele politicului nu lipsesc nici de această dată din viaţa bibliotecilor. Astfel, pentru a asigura un control politic eficient, care să urmărească, în primul rând, reorientarea lecturii şi înlăturarea moştenirii culturale cu iz „decadent”, încă din primul articol, aliniatul b) se arată că se „…va îmbunătăţi conţinutul politic al activităţii bibliotecilor, dând atenţie deosebită popularizării şi răspândirii în cât mai bune condiţiuni a operelor clasicilor marxism-leninismului, a cărţilor sovietice (literatură, ştiinţă, tehnică), a cărţilor noi apărute în ţara noastră, a clasicilor literaturii româneşti şi a scriitorilor progresişti din lumea întreagă etc. spre a ajuta pe oamenii muncii în lupta pentru construirea socialismului şi apărarea păcii”.

Apariţia H.C.M. nr. 1.542 din 1951 va face ca, în sfârşit, Biblioteca Centrală Regională din Cluj (denumire nouă ce va rezista până în 1963), să se mute, începând cu data de 29 mai 1952, într-un sediu nou, mult mai încăpător, situat în Piaţa Libertăţii nr. 30, fostul local al Comlemnului. Acesta constând din şase încăperi (sală de lectură, sală de împrumut şi catalogare, depozit, secţie de împrumut pentru copii, birou şi antreu, cu o suprafaţă totală de 279 m2), a necesitat multe reamenajări (demolarea unui perete, vopsirea camerelor şi a faţadei, instalarea de teracote şi introducerea gazului metan, instalarea curentului electric în câteva încăperi). Chiar dacă în 1952 renovarea sediului a reprezentat principala preocupare pentru conducere şi personal, să reţinem câteva date ce marchează oficial începutul de drum al Bibliotecii Centrale Regionale Cluj: un fond de carte şi periodice de 12.651, dintre care 11.300 inventariate, faţă de 9.700 în 1951 (fond mult diminuat faţă de cel preluat, datorită „purificării lui”); 2.466 cititori permanenţi, în marea lor majoritate elevi; încheierea, în proporţie de sută la sută, a clasificării zecimale universale şi realizarea celor două cataloage: alfabetic (pe autori) şi sistematic (pe materii), cu circa 10.000 de fişe. Ca nerealizări am putea semnala un orar de funcţionare, de la 9 la 16, întrucâtva necorespunzător, şi neînfiinţarea secţiei pentru copii.

Dar anul 1952 mai trebuie amintit pentru o chestiune care, azi, ar putea părea multora cel puţin amuzantă. Prin Decizia nr. 92, Direcţia Biblioteci din Comitetul pentru Aşezăminte Culturale hotăra organizarea unui concurs, la nivel de biblioteci de acelaşi rang, pe ţară, pentru a stimula dezvoltarea activităţilor de bibliotecă. Concursul, cu durata de un an, împărţit în etape trimestriale, urma să înceapă la 23 august 1952, având ca şi criterii de departajare, între altele, numărul de cititori, ajutorul acordat colţurilor roşii, caselor de citit şi bibliotecilor săteşti, programul de lucru cu cititorii, activităţile cultural-artistice organizate. Miza nu era deloc de neglijat: pentru bibliotecile regionale, cele trei premii erau de 10.000, 7.000 şi respectiv 5.000 de lei, sume importante dacă ne gândim că renovarea localului din Piaţa Libertăţii nu depăşise suma de 300 de lei sau că fondul alocat pentru achiziţia de carte, pe întreg anul 1952, a fost de 1.000 de lei. Imediat după apariţia hotărârii, Biblioteca Centrală Regională din Arad cheamă la întrecere Biblioteca Centrală Regională din Cluj fixând ca parametri, între altele, dublarea numărului de cititori, înfiinţarea a şase biblioteci mobile, a patru biblioteci de casă etc. Din păcate, acest gen de chemări la întrecere nu vor duce decât la ipocrizii scriptice şi raportări statistice exagerate, dacă nu de-a dreptul false. Şi cu toate că acest lucru ne face să privim – şi trebuie să privim – cu circumspecţie datele din statisticile anterioare anului 1989, fenomenul îşi avea conotaţiile lui umane, dincolo de oportunismul evident, ce se cuvine înţeles ca atare. Prin raportările lor cosmetizate, directorii de biblioteci nu urmăreau scopuri personale, ci încercau, de cele mai multe ori, să-şi acopere „schemele” de personal şi bugetele alocate propriilor instituţii.

Prezentarea anului 1952, primul din existenţa Bibliotecii Centrale Regionale, nu poate fi încheiată fără să menţionăm că, odată mutată în noul sediu, biblioteca va avea şi primul director. El se va numi Gheorghe Trifu, şi va funcţiona pe post până la data de 17 noiembrie 1953.

Anul 1953 va marca o serie de plusuri cantitative. Numărul de cititori va creşte la 4.965, ponderea reprezentând-o, în continuare, elevii şi intelectualii; s-au citit 52.112 cărţi şi 758 ziare; s-au organizat 12 expoziţii tematice, 7 vitrine comemorative şi o „Săptămână a cărţii sovietice”; au fost controlate şi îndrumate toate cele 12 biblioteci raionale, 14 biblioteci săteşti şi 18 biblioteci aparţinând căminelor culturale. Fondul de carte a crescut la 20.388 de volume, iar numărul de abonamente, la ziare şi reviste, a atins cifra de 85. La capitolul minusuri se pot trece, conform dării de seamă anuale, slaba pregătire profesională a celor cinci bibliotecari, dacă ne gândim că nici una dintre doamne nu absolvise mai mult de câteva clase primare sau gimnaziale, şi neînfiinţarea secţiei pentru copii din cauza lipsei de spaţiu; din trimestrul patru, s-a trecut la un nou orar, 8-20, mai aproape de cerinţele publicului cititor, ceea ce a necesitat angajarea unei noi bibliotecare, Adela Curta (prima de origine română) şi a unei îngrijitoare, Bernfeld Maria; din 17 noiembrie, biblioteca are un nou director, Kahána Margareta, primul fiind schimbat, probabil, şi din pricina rezultatelor considerate necorespunzătoare pe care le obţinuse biblioteca în întrecerea interbibliotecară.

Despre marele creator Lucian Blaga am dori să evocăm un fapt bibliologic:

În anul 1953, autorul Poemelor luminilor ţine în faţa colegilor bibliotecari de la Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.P.R., la invitaţia acestora, o interesantă prelegere intitulată Expunere a desvoltării clasificării decimale, ce dovedeşte cunoaşterea profundă a specialităţii bibliologice. În partea a doua a manuscrisului, intitulată Câteva cuvinte despre structura clasificării, în care face aprecieri asupra proceselor intime ale clasificării, cu exemplificări din diferite clase, poetul apreciază că „…clasificatorul va trebui, la fiecare carte sau studiu ce urmează a fi clasificate, să facă întâi o operaţie de abstractizare şi pe urmă o operaţie de specificare” pentru care este neapărată nevoie de „…o cultură filosofică, o vedere de ansamblu, bine organizată asupra întregului cosmos”. „Am fost cumva nevoit să mă iniţiez singur în acest domeniu” este o mărturisire a faptului că nu a dorit şi nu s-a gândit niciodată că va ajunge în această situaţie, dar cum poetul şi gânditorul avea o creştere şi o formaţie de factură „nemţească” el, iată, s-a străduit să se achite exemplar de sarcinile noii sale „profesii”. Trimiterile la aspecte filosofice, tangenţiale sistemului clasificării, ne poartă prin secolul al XVIII-lea când Leibniz încercase „…a găsi semne simbolice prin care să designeze nu cuvinte, nu sunete, ci noţiuni” sau prin ideografia chineză, exemple ce dau greutate dar şi conţinut ştiinţific unor texte tangenţiale preocupărilor de bază ale creatorului; un manuscris „…singular în moştenirea rămasă de la marii clasici ai literaturii române”.[5]

Anul 1954 trebuie amintit pentru două evenimente, relativ importante pentru bibliotecă: în data de 15 mai, în prezenţa directorului Direcţiei Biblioteci din Ministerul Culturii, Ştefan Gruia, şi a lui Nicolae Mihai, membru al Comitetului Central (C.C.) al Partidului Muncitoresc Român (P.M.R.), a factorilor de resort locali, are loc prima şedinţă de analiză globală a activităţii depuse de bibliotecă în perioada 1 septembrie 1951 15 martie 1954. Deşi raportul de activitate şi discuţiile pe marginea lui au scos în evidenţă câteva neajunsuri majore (dotarea materială insuficientă, slaba implicare a factorilor locali în rezolvarea problemelor cu care se confruntase biblioteca, pregătirea profesională necorespunzătoare a personalului şi angajările preferenţiale, de multe ori pe criterii etnice), singurul rezultat concret a fost desfacerea contractului de muncă al mânuitoarei de cărţi Clara Rusu.

Al doilea eveniment, cu consecinţe mult mai grave, are loc în a doua jumătate a anului. Din luna noiembrie începe, în întreaga regiune Cluj, o operaţiune sistematică de „verificare” a fondului de carte pe criterii ideologice, pentru a le elimina pe cele cu conţinut necorespunzător. Operaţiunea, ordonată de Sfatul Popular al Regiunii, va fi coordonată de o comisie compusă din nouă membri, în care era inclus şi bibliotecarul şef al B.C.R., Augustin Moşuţ.

Dintre problemele administrative mai vechi sau mai noi rămase nesoluţionate sunt de semnalat: cea a spaţiului necesar înfiinţării unei secţii pentru copii şi cea a personalului insuficient. Pregătirea profesională a personalului de specialitate era, din păcate, şi ea necorespunzătoare. Nici unul dintre bibliotecarii perioadei 1951-1956 nu absolvise gimnaziul, iar bibliotecarul şef, Augustin Moşuţ, nu avea studii superioare, fiind doar absolvent al Şcolii Speciale de bibliotecari (de patru luni, la Bucureşti). Din fericire, o dată cu mutarea în noul sediu din Palatul Culturii, situaţia se va modifica treptat în bine.

De asemenea, continuă creşterea cifrelor la toţi indicatorii: număr de cititori, împrumuturi şi mai ales fondul de carte, care a ajuns, în ciuda trierilor ideologice, la 24.622 volume. În fine, foarte important, în 1954 s-a terminat inventarierea întregului fond uzual.

Într-un fel, mutaţiile la nivel de personal ce au avut loc în 1955 prefigurează schimbarea majoră ce va interveni în viaţa bibliotecii peste un an. Sunt angajaţi ca bibliotecari Cornelia Ciobotea şi Margareta Şerban, iar ca mânuitor, Kopros Aristide, acesta din urmă fiind primul angajat cu studii superioare. Se produc schimbări şi la nivel de conducere: la începutul toamnei, va fi numit Lászlóffy Aladár, tatăl poetului omonim. Numirea, făcută de Sfatul Popular Regional, va fi infirmată de Direcţia Bibliotecilor din minister pentru lipsa studiilor superioare, decizie ce venea în contradicţie cu prevederile Hotărârii nr. 1542. În consecinţă, în noiembrie va fi înlocuit cu Loëwy Ştefan. Revine însă la începutul anului 1956, dar va rămâne la conducerea bibliotecii doar şase luni întrucât, o dată cu mutarea în sediul cel nou, biblioteca va avea un alt director, Ioan Cobârzan, fost activist pe linie culturală la Sfatul Popular al Regiunii; se vor organiza 18 recenzii de carte, conferinţe, seri literare şi 12 expoziţii şi vitrine de carte; au fost îndrumate 30 de biblioteci ale căminelor culturale. Pentru prima dată, biblioteca a organizat un „colţ al plângerii cărţii”.

De altfel, în data de 21 noiembrie 1955, conducerea bibliotecii va înainta forului tutelar central şi Sfatului Popular Regional un proiect de reorganizare a bibliotecii conform H.C.M. nr. 1.241; pentru cele nouă secţii, din care era compusă orice bibliotecă regională, se solicita astfel un sediu cu 25 de încăperi repartizate astfel:

„I – secţie de completare a fondului de cărţi: o sală pentru catalogare şi un depozit principal pentru circa 30.000 de volume;

 II – sală de lectură cu: spaţiu pentru citirea literaturii politice, o sală pentru citirea literaturii beletristice şi una pentru citirea literaturii ştiinţifice şi tehnice (fiecare sală cu 60 de locuri );

 III – secţie de împrumut: o sală pentru împrumutul cărţilor, un depozit al secţiei de împrumut, o sală pentru fondul bibliotecii mobile şi o sală pentru cataloage;

IV – secţie bibliografică şi metodică cu: o încăpere pentru lucrările bibliografice, o sală pentru păstrarea materialelor bibliografice şi o sală pentru organizarea colţului metodic;

V – secţie de copii cu o sală pentru depozitul de cărţi care să cuprindă 50.000 de volume, o sală de împrumut şi două săli pentru lectură cu fonduri uzuale (fiecare cu 40 de locuri);

VI – secţie administrativă cu o încăpere pentru biroul directorului, o încăpere pentru biroul administrativ (contabilitate, secretariat etc.), o sală pentru păstrarea materialului de întreţinere a curăţeniei şi o sală pentru compactarea cărţilor;

VII – secţie pentru periodice cu o sală de depozitare a ziarelor şi revistelor şi o sală pentru lectură;

VIII – secţia documentară cu o sală folosită ca depozit de carte şi o sală pentru lectură;

IX – secţie pentru manifestări de masă, cu o sală pentru ţinerea recenziilor, a serilor literare, conferinţelor, o sală pentru conferinţe şi şedinţe cu personalul bibliotecii şi o sală pentru expoziţii de carte”.

Un rol decisiv în obţinerea nou lui sediu l-a avut vizita la Cluj a unei comisii ministeriale de la Bucureşti condusă de Lidia Segal, efectuată în luna iunie a anului 1956. Concluziile controlului, exprimate în procesul-verbal din 2 iunie şi în adresa 99/18 iulie 1956, înaintate Secţiei Culturale a Sfatului Popular al Regiunii Cluj, sunt extrem de critice. Se constată, între altele, că Biblioteca Centrală Regională Cluj are o schemă de numai şapte angajaţi câţi avea şi cea din Deva, oraş care la ora respectivă nu depăşea 15.000 de locuitori, în timp ce oraşul Cluj avea 154.723 de locuitori. Din cele nouă secţii, câte trebuia să aibă conform legislaţiei, biblioteca funcţiona doar cu cinci: Evidenţă, Catalogare şi Păstrare a cărţilor, Metodică şi Bibliografică, Secţia pentru copii şi Secţia Muzicală, înfiinţate chiar în prima jumătate a anului 1956. În plus, biblioteca era deficitară la majoritatea indicatorilor: număr de cititori (în scădere), indice de circulaţie necorespunzător[6] ş.a.m.d.

Activitatea cotidiană a bibliotecii a fost grefată de o birocraţie excesivă, uneori de-a dreptul ridicolă. Două exemple: după mutarea în sediul din Piaţa Libertăţii, angajarea unei femei de serviciu a durat peste un an, necesitând numeroase adrese, reveniri, memorii chiar; alt exemplu: prin comanda adresată Secţiunii Culturale a Sfatului Popular Regional se solicitau, pentru uzul bibliotecii, cinci sticluţe de tuş negru, două sticluţe cerneală pentru stilou, şapte creioane automate, 50 de dosare cu şină; parcurgând întreg circuitul birocratic, onorarea comenzii a durat circa trei săptămâni (biblioteca nu era persoană juridică).

Concluziile severe ale controlului nu au rămas fără urmări. În luna august, Sfatul Popular Regional repartizează Bibliotecii Centrale Regionale un nou spaţiu, în Palatul Culturii (fostul Palat al Justiţiei din Piaţa Ştefan cel Mare nr.1). Mutarea, începută în septembrie, a durat întreg trimestrul IV şi a reprezentat evenimentul cel mai important al anului 1956, şi nu numai pentru bibliotecă. Ea va marca sfârşitul perioadei „eroice” (1945-1956) din viaţa bibliotecii regionale şi va crea premisele unei dezvoltări corespunzătoare a instituţiei fanion pentru lectura publică din oraşul şi regiunea Cluj.

Nu putem încheia acest capitol fără să amintim că, după experienţe de mai scurtă sau mai lungă durată avute pe parcursul anilor (de la 1921 la 1947), numeroşi intelectuali români au încercat să întemeieze o publicaţie de bibliologie şi ştiinţa informării cu un statut propriu şi o continuitate neinfluenţată de ingerinţele politicului, de cenzura ideologică sau cea economică.

După perioade de tatonări şi „pritociri secrete” apare, pe lângă redacţia revistei „Căminul Cultural”, în luna iulie 1948, primul număr al publicaţiei „Călăuza cetitorilor”, „lunar de îndrumare a bibliotecilor şi cetitorilor”. După afirmaţia lui Emil Vasilescu din lucrarea închinată revistei „Biblioteca”, editată cu prilejul împlinirii a 50 de ani ai periodicului, însăşi titulatura era eronată; ea va fi corectată începând cu nr. 2 din octombrie 1948, primind titlul de „Călăuza bibliotecarului”. Realizările acestui periodic lunar cât şi avatarurile apariţiei lui, ale redacţiilor şi redactorilor sunt amplu şi documentat redate în studiul monografic semnalat.[7]

Este neîndoios faptul că în paginile revistei, până în 1989, a fost abordată o paletă foarte largă a problematicii instituţiei bibliotecare şi a profesiunii de bibliotecar, sub semnături dintre cele mai prestigioase ale culturii şi literaturii româneşti: Mihail Sadoveanu, Petru Comarnescu, Perpessicius, Cezar Petrescu, Sorin Alexandrescu, Pompiliu Marcea, Dumitru Micu, Şerban Cioculescu, Vasile Netea, Virgil Cândea, Alexandru Duţu, Alexandru George, Aurel Martin, Emil Manu, Ion Caraion ş.a., la care adăugăm pe cele ale unor bibliologi ce-au dat substanţă şi faimă bibliologiei româneşti: Grigore Botez, Dan Simonescu, Corneliu Dima-Drăgan, Getta-Elena Rally, Mircea Tomescu, Ioan Comşa, Atanase Lupu, Nicolae Georgescu-Tistu, Barbu Teodorescu, Livia Bacâru, Ion Stoica, Ion Ciotloş, Antoaneta Corvătescu-Tofan, Victoria Curcăneanu, Elena Sabadac, Ioana Lupu, Anne-Marie Mihiţ ş.a.; sub semnăturile unor directori de biblioteci publice, universitare, academice sau specializate care dau fundament practic abordărilor teoretice: Dumitru Constantin Zamfir (Constanţa), Nedelcu Oprea (Galaţi), Dimitrie Poptămaş (Târgu Mureş), Ştefan Andronache (Tecuci), Ioan Holhoş (Sibiu), Gheorghe Macsim (Ploieşti), Silvestru Voinescu (Piteşti), Gheorghe Popescu, D. M. Păpurică, Mihai Petrescu, Ion Stoica, Gheorghe Buluţă (Bucureşti) şi alţii, absolvenţi ai Secţiei de biblioteconomie din cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti. Lista lor va fi completată cu nume noi, tot atât de valoroase, după 1989.

De o importanţă deosebită pentru viaţa culturală a Clujului şi ţării a fost apariţia, în luna decembrie 1949, a „Almanahului literar”, devenit din ianuarie 1954 STEAUA. Revista va contribui hotărâtor la schimbarea în bine a vieţii cultural-literare prin calitatea redactorilor, dar şi a redactorilor şefi: M. R. Paraschivescu, Geo Dumitrescu, A. E. Baconsky, Aurel Rău şi Adrian Popescu.

Nu trebuie să uităm că apariţia acestei reviste a fost posibliă şi prin întoarcerea la Cluj, din refugiul său de la Turda, a primului „poet modern” al Ardealului, Emil Isac, şi prin vechea sa amiciţie cu fostul său student la Belle-Arte, Miron Radu Paraschivescu. În agitaţii ani postbelici, Emil Isac îşi va relua activitatea literară şi de publicist, colaborând la publicaţiile clujene „Tribuna nouă” şi în „Lupta Ardealului”, dar şi la ziarele şi revistele din Bucureşti – „România liberă”, „Contemporanul” etc. Sub titlul emblematic Între noi şi unguri, Ieri şi azi s-ar putea încadra numeroasele evocări despre prietenii săi maghiari Ady, Kosztolányi, Babits, despre acţiunile sale vechi de dezvoltare a prieteniei dintre români şi maghiari, iar în numele acesteia judecata pe care o face reînvierii păcătoaselor tendinţe revizioniste condamnate de istorie.

Un alt moment important al acestor ani a fost readucerea la lumina vieţii literare şi publice a marelui scriitor Ion Agârbiceanu, izolat prea mulţi ani într-un Cluj care-i întorsese spatele, ostil chiar, vechii sale activităţi literare, publicistice (ziarul „Patria”) şi cetăţeneşti. Această reintrare benefică, s-a datorat existenţei noilor scriitori crescuţi la „Almanahul literar” şi în mod special celor crescuţi la filiala din Cluj a Uniunii Scriitorilor (Ion Brad, Ion Oarcăsu) şi universitarului Mircea Zaciu.

 

 

 

 

TABEL SINOPTIC

cu principalii indicatori biblioteconomici realizaţi în perioada

1951-1956

de către Biblioteca Centrală Regională Cluj

 

Anul

Populaţie oraş

Număr cititori înscrişi

%

Atragere la lectură

Volume existente la sfârşitul anului

Volume achiziţionate

în anul

Volume

împrumutate/

consultate

1951

– *

1.562

9.700

2.800

32.000

1952

– *

2.466

12.651

3.500

47.000

1953

– *

4.965

20.435

6.935

52.870

1954

– *

5.374

24.622

4.187

65.306

1955

– *

4.667

41.194

18.068

60.000

1956

154.723

4.615

2,98%

50.806

9.718

50.420

               

*    nu există date statistice privind recensământul populaţiei.                                                                            

 

 

 

 

 [1] Lazarovici, Gheorghe; Alicu, Dorin; Pop, Constantin ř.a. Cluj-Napoca inima Transilvaniei. [Album]. Cluj-Napoca: Editura Studia, 1997, p. 142.

[2] Ibidem, p. 143.

[3] Ghidul bibliotecilor din R.P.R. Bucureřti: Editura de Stat Didacticĺ ři Pedagogicĺ, 1958, p. 23.

[4] XXX 80 de ani de la instaurarea administraőiei româneřti la Cluj-Napoca. Vol. II. Coordonator: Dan Brudařcu. Cluj-Napoca: Consiliul Local ři Primĺria municipiului, România, 1999, p. 43.

[5] Blaga, Lucian. Expunere a desvoltĺrii clasificĺrii decimale (manuscris aflat în arhiva familiei,12 p.). În: Cornelia Gĺlĺtescu. Contribuőii bibliologice ři cercetĺri de arhivĺ. Cluj-Napoca: Editura Philobiblon a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, 1995, p. 88-109.

[6] Indicatorii pe ani apar în Tabelele sinoptice de la sfârřitul fiecĺrui capitol.

[7] Vasilescu, Emil. Revista „BIBLIOTECA”. Studiu monografic. Bucureřti: Revista „Biblioteca”, 1998.