capitolul anterior

capitolul urmator

Lectura şi biblioteca publică la Cluj


Capitolul VI

Dezvoltarea pe orizontală: 1957-1964

 

 

Două evenimente deosebite au avut loc la Cluj în anul 1957: reluarea activităţii a două reviste care vor marca în timp viaţa culturală a oraşului, Transilvaniei şi a ţării: „Korunk” şi „Tribuna”.

Pentru scriitorii şi oamenii de cultură maghiari, reapariţia revistei lunare KORUNK („Epoca noastră”), în ianuarie 1957, va fi un eveniment. Editată, ca şi „Tribuna”, de resortul de specialitate din Ministerul Învăţământului şi Culturii (mai târziu devenit Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste), revista va avea ca prim redactor pe sociologul Gáll Črnö, iar ca redactor şef adjunct pe Balogh Edgár care doresc să continue tradiţiile revistei cu acelaşi nume, scoasă între 1929 şi 1940 de Gaál Gábor, propunându-şi „…servirea spirituală a societăţii socialiste, a poporului ajuns la putere”[1]; din colectivele redacţionale succesive vor mai face parte Gáll János, Kántor Lajos, Lázár Jozsef, Szabó Sándor, Veres Zoltán, Szilágyi Iulia, László Béla, Racz Győző (devenit în timp redactor şef) ş.a.

Revista avea o structură riguros organizată, cu rubrici ce acoperă întreg arealul cultural-literar-social şi economic.

Săptămânalul TRIBUNA (serie nouă), apărut cu primul număr în februarie 1957, îşi propunea să continue tradiţia „Tribunei” lui Slavici, apărută la Sibiu şi Arad şi va fi pusă „…în slujba adevărului şi progresului, fiind o continuare a tradiţiei militante a presei româneşti din Transilvania”. Având o conducere formată din Ioanichie Olteanu (redactor şef) urmat apoi, de la nr. 40, de către Dumitru Mircea – până în 1969, îi va avea în colegiul redacţional iniţial pe Ion Agârbiceanu, Valeriu Bologa, Ioan Ceterchi, Victor Cheresteşiu, Iosif Pervain, Mircea Zaciu, Sigismund Toduţă ş.a., iar ca secretar de redacţie pe Nicolae Mărgineanu.

În paginile revistei vor debuta o mulţime de tineri scriitori, dar vom întâlni şi condeie consacrate.

Fără îndoială, 1957 a fost un an bun şi pentru Biblioteca Centrală Regională Cluj; ea este o prezenţă tot mai activă în peisajul biblioteconomic din România, dovadă colaborările la „Călăuza bibliotecarului” sau activitatea depusă în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din R.P.R, înfiinţată în 1957. Fondul de carte a crescut cu 11.754 volume, atingând un total de 61.432, în valoare de 383.694 lei. Datorită condiţiilor mai bune oferite cititorilor şi unui orar, în sfârşit, adecvat (zilnic 8-20, duminica 9-12), numărul acestora s-a dublat faţă de 1956, ajungând la 10.132, din care la sediu 7.318, iar la cele 26 biblioteci de casă, 2.814; s-au efectuat 64.573 de vizite, ceea ce însemna o frecvenţă medie zilnică de 206 cititori, care au lecturat 131.941 de publicaţii, faţă de 50.420 în 1956. Animaţia culturală s-a îmbunătăţit şi ea: au fost organizate 9 expoziţii de carte, 4 seri literare şi 16 seri de basm.

Dincolo de cifre, biblioteca a realizat un însemnat pas înainte prin întocmirea şi multiplicarea fişelor de catalog în cinci exemplare: două pentru cataloagele alfabetice, două pentru cele sistematice şi unul pentru catalogul de serviciu; adăugarea acestora la fişele topografice face ca, din 1957, clasificarea, catalogarea şi evidenţa să capete un caracter permanent. În aceeaşi direcţie s-a început şi completarea cataloagelor pentru anii anteriori, acoperindu-se aria intrărilor din 1954-1957.

Din punct de vedere organizatoric şi profesional, pentru B.C.R. Cluj, ca şi pentru celelalte biblioteci regionale din ţară, normele emise de către Ministerul Culturii prin care se reglementau oficial nivelul de pregătire şi atribuţiile pentru fiecare funcţie din bibliotecă au reprezentat un însemnat pas înainte. Pe lângă cursurile de specializare, obligatorii pentru toţi bibliotecarii, se impuneau, de la postul de bibliograf în sus (bibliotecar principal, şef serviciu, director), studii superioare licenţiate. În conformitate cu acest act normativ, au avut loc modificări şi îmbunătăţiri structurale la nivel de personal prin apariţia şefilor de secţii: Stela Urcan la Serviciul Catalogare şi Clasificare, Mioara Munteanu la Secţia Împrumut pentru adulţi, Hersh Estera la Secţia Împrumut pentru copii, Cornelia Roman la Sala de lectură, Kopros Aristide la Serviciul Bibliografic, iar prin numirea unui nou director, Kertézs Gheorghe, Ioan Cobârzan va deveni, alături de Pavel Mândruşcă, bibliotecar şef. De altfel, la data de 20 decembrie 1957, „schema” de personal arăta astfel: Kertézs Gheorghe, director; Pavel Mândruşcă şi Ioan Cobârzan, bibliotecari şefi; Kopros Aristide, bibliograf şef; Stela Urcan, Nagy Etel, Augustin Moşuţ, Maria Simionescu, Hersh Estera, Cornelia Roman, Fodor Margareta, Augustin Mureşan, Viorica Zeica, Nina Băgăreanu şi Clara Drăgan, şefi de secţii, bibliotecari principali sau bibliotecari; Józsa Irina, depozitară; Ana Bondoi, legătoare de cărţi; Palagyi Iuliana şi Ana Ciorca, îngrijitoare – în total 19 persoane; Clara Rusu va fi reangajată dactilografă, dar cu statut de colaborator extern.

Schema va fi completată, în 1958, cu alte trei persoane: Lucia Şimandan şi Ligia Simu, bibliotecari, iar Simion Vasiu, contabil principal, pentru a se realiza prevederile H.C.M.-ului nr. 1360 din 1956. Astfel, numărul şi nivelul profesional ale angajaţilor sunt tot mai aproape de exigenţele unei biblioteci publice regionale. După mutarea în noul sediu (în Palatul Culturii), B.C.R. avea doar 22 de angajaţi; dar în 1964, numărul acestora creşte la 33, dintre care 24 de specialitate; cu două excepţii, toţi bibliotecarii erau absolvenţi de liceu sau ai unor institute de învăţământ superior. Mai mult, Stela Urcan, Kopros Aristide şi alţii sunt solicitaţi anual ca lectori la cursurile regionale sau naţionale de pregătire profesională.

În plan regional, sunt înregistrate peste 1.000 biblioteci săteşti, 130 de biblioteci „colţul roşu” – care în 1959 şi 1960 vor fi încorporate bibliotecilor comunale –, 331 biblioteci sindicale, 14 biblioteci ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi 4.351 cercuri de citit. Fondul total de carte în regiunea Cluj atingea cifra de peste 1.800.000 volume.

1958 a marcat o creştere apreciabilă la toţi indicatorii ceea ce a dus la realizarea unui indice de circulaţie a publicaţiilor difuzate de 2,7 (faţă de 2,1 în 1957); media zilnică de vizite a fost de 366, iar frecvenţa totală anuală de 111.939; biblioteca şi-a sporit numărul de abonamente la periodice la 139, dintre care 107 reviste; s-au realizat 16 expoziţii tematice, majoritatea ideologice („88 de ani de la naşterea lui V. I. Lenin”, „Ziua presei comuniste”, „9 ani de la înfiinţarea primelor detaşamente de pionieri” etc.) şi au avut loc 27 de manifestări cu conţinut cultural: recitaluri, concursuri ghicitoare, seri de basm ş.a.

Un progres semnificativ s-a realizat şi în activitatea bibliotecilor de casă. Dacă în 1957 existau 26 biblioteci de acest gen, ce totalizau 2.814 cititori şi 14.195 cărţi citite, în 1958 au funcţionat 42, cu 5.141 cititori şi 46.342 cărţi citite.

Concursul republican dintre bibliotecile săteşti, început la 23 august 1957, se va desfăşura, în 1958, sub motto-ul „Nici o casă de ţăran muncitor fără un cititor”; el va fi supravegheat şi centralizat de B.C.R., sarcină extrem de dificilă dacă ne gândim că au participat nu mai puţin de 1.075 biblioteci, din cele 1.133 câte existau la acea dată în regiunea Cluj, şi că absolut toate au fost îndrumate şi controlate de metodiştii B.C.R. sau de cei ai bibliotecilor raionale din subordine. Dincolo de cifrele „cosmetizate” raportate, concursul a avut două consecinţe pozitive: fondul de carte a crescut substanţial, iar achiziţia de carte s-a descentralizat, comenzile urmând a fi trimise direct bibliotecilor raionale şi nu bibliotecilor regionale.

Un eveniment semnificativ pentru acest an, valabil de altfel pentru toate bibliotecile din ţară: Direcţia Bibliotecilor de pe lângă nou înfiinţatul (prin comasare) Minister al Învăţământului şi Culturii (M.I.C.) tipăreşte şi repartizează lucrarea Reguli pentru descrierea publicaţiilor de la Fondul de Stat al Cărţii. Se oferea astfel o metodologie unică de lucru bibliotecilor, ceea ce nu putea fi decât în folosul utilizatorilor şi al profesioniştilor din domeniu. Pe aceeaşi linie a îmbunătăţirii muncii bibliotecarilor, dar şi a raportului bibliotecă-cititori, apare în acelaşi an Ghidul bibliotecilor din R.P.R. şi ediţia a 2-a a manualului Minimum de tehnică de bibliotecă (ambele în luna decembrie), în Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, evenimente publicistice cu repercusiuni benefice pentru viaţa bibliotecărească; cele două lucrări vor folosi ca material informativ pentru cei ce vor dori să cunoască viaţa bibliotecilor româneşti, locul unde îşi vor putea găsi informaţia necesară, dar, totodată, şi modul în care sunt organizate şi structurate colecţiile, cuprinzând reguli unitare obligatorii pentru toate bibliotecile publice (de masă).

În 1959 apar mai multe hotărâri, decizii şi ordine care vizează direct breasla bibliotecarilor. La începutul verii, Direcţia Biblioteci din minister distribuie noul normativ privind condiţiile obligatorii pentru încadrare în funcţiile prevăzute în Nomenclatorul de funcţiuni şi noile salarii tarifare. Conform acestuia, pentru postul de director erau necesare studii superioare de specialitate sau înrudite şi şase ani vechime în funcţii de specialitate, iar salariul acestuia oscila între 1.250 lei, minim, şi 2.100 lei, maxim; pentru a ocupa o funcţie de bibliotecar şef era nevoie de studii superioare sau înrudite şi trei ani vechime în funcţii de specialitate, salariul fiind de la 1.100-1.150 lei; un bibliotecar principal era retribuit cu un salariu tarifar brut de între 800-1.000 lei cu condiţia să fi absolvit un institut de învăţământ superior.

În ceea ce priveşte salariile, Direcţia Biblioteci nu face decât să se conformeze Hotărârii C.C. al P.M.R. din 14-16 iulie, prin care salariile personalului de specialitate şi administativ din biblioteci se măresc cu circa 15%. În acest sens, este interesant să vedem cum arătau „schema” de personal şi salariile la 1 august 1959:

·       Kertész Gheorghe – director, 1.450 lei (redus cu 5%, respectiv la

1.377 lei, pentru studii incomplete)

·       Stela Urcan – bibliotecar şef, 1.100 lei

·       Kopros Aristide – bibliotecar şef, 1.100 lei

·       Augustin Moşuţ – bibliotecar principal, 975 lei (redus cu 10%, respectiv la 877 lei, pentru studii incomplete)

·       Lucia Şimandan – bibliotecar principal, 900 lei

·       Maria Simionescu – bibliotecar principal, 900 lei

·       Ana Lucia Popa – bibliotecar principal, 800 lei

·       Cornelia Roman – bibliotecar principal, 850 lei

·       Ligia Simu – bibliotecar, 750 lei

·       Viorica Zeica – bibliotecar, 750 lei

·       Maria Pop Stan – bibliotecar, 750 lei

·       Hersh Estera – bibliotecar, 750 lei

·       Nina Băgăreanu – bibliotecar, 725 lei

·       Valeria Chichişan – bibliotecar, 725 lei

·       Clara Drăgan – bibliotecar ajutător, 600 lei

·       Ion Vela – magazioner cărţi, 575 lei

·       Mioara Munteanu – traducător, 925 lei

·       Ana Bondoi – legător cărţi, 675 lei

·       Simion Vasiu – contabil principal, 950 lei

·       Elisabeta Sofineti – dactilograf, 700 lei

·       Palagyi Iuliana – îngrijitor, 450 lei

·       Ana Ciorca – îngrijitor, 450 lei

Fondul lunar de salarii reprezenta 17.850 lei, ceea ce, procentual vorbind, era 55% din totalul banilor alocaţi.

A început şi aplicarea Ordinului nr.174/1958, conform căruia se prevedea unificarea şi afilierea bibliotecilor din mediul rural. Biblioteca Centrală Regională Cluj a trimis instrucţiuni bibliotecilor raionale şi a supervizat afilierea bibliotecilor şcolare, bibliotecilor G.A.C.-urilor şi ale colţurilor roşii la bibliotecile comunale; metodiştii B.C.R. au efectuat 84 zile de teren numai în trimestrul I; din cele 14 raioane, în Cluj şi Zalău s-a accelerat şi încheiat procesul de unificare şi afiliere. De altfel, activitatea metodică a reprezentat un succes, fiecare bibliotecă raională fiind îndrumată de mai multe ori, pe lângă alte 62 biblioteci comunale şi 16 săteşti.

În 23 august 1959, începe un concurs interbibliotecar, cu participarea bibliotecilor săteşti, comunale şi raionale, organizat de Sfatul Popular al Regiunii şi jurizat de B.C.R. Cluj. Prima etapă a acestui concurs, care se va încheia la 31 decembrie 1960, va fi câştigată de bibliotecile din Lechinţa, Huedin şi Cristuru Ciceului.

B.C.R. a participat şi la „Decada Culturii Româneşti”, cea mai importantă manifestare culturală de masă a anului (13-23 august), cu 10 activităţi distincte: expoziţii de carte, întâlniri cu scriitorii, concursuri literare; acestea vin să se alăture celor 11 seri de literatură, 16 conferinţe pe teme culturale, 18 seri de basm, 23 de vitrine de agitaţie vizual-ideologică organizate pe întreg parcursul anului.

Biblioteca se menţine pe o curbă ascendentă şi din punctul de vedere al celorlalţi indicatori: fondul de carte a crescut cu 8.851 de volume, ajungând la 77.499; creşterea putea fi mai mare dacă suma pentru achiziţia de carte din bugetul de 40.000 lei pentru 1959 s-ar fi corelat cu preţurile în urcare ale cărţilor; numărul cititorilor s-a ridicat la 14.879, iar cel al vizitelor, la 107.218, ceea ce a însemnat o frecvenţă medie zilnică de 363 cititori.

La nivel administrativ, s-au produs următoarele evenimente: biblioteca are, în sfârşit, o dactilografă şi, extrem de important, de la 01.01.1959 primeşte personalitate juridică, având patrimoniu distinct şi cont propriu în bancă, putând astfel face plăţi fără intermediar. Este adevărat că ea nu a putut beneficia de toate prerogativele Decretului nr. 31/1954, întrucât nu i s-a permis angajarea de personal sau desfacerea contractelor de muncă, dar noul statut juridic îi conferă, totuşi, o libertate sporită şi simplifică enorm circuitul birocratic existent între bibliotecă şi furnizorii de c