capitolul anterior

Lectura şi biblioteca publică la Cluj


Capitolul IX

Biblioteca publică clujeană azi.

Realităţi şi perspective

 

1. Biblioteca şi bibliotecarii clujeni la răscruce de veac şi mileniu – personal, organizare

                Instabilitatea politică de după decembrie 1989 a adus după sine mutaţii şi în domeniul culturii şi al bibliotecilor din România. Oamenii care privesc din afară viaţa intimă a acestora pot avea o percepţie falsă despre instituţiile în cauză, considerându-le încremenite în proiect, învechite. Realitatea, însă, este alta, şi specialiştii în domeniu o percep corect; aici au avut loc mutaţii lente, dar substanţiale atât în ce priveşte raportul bibliotecilor cu comunităţile pentru care au fost create şi de care sunt susţinute, cât şi în procesele interne de organizare a colecţiilor o dată cu introducerea tehnicii informatice şi conceperea bibliotecii ca făcând parte integrantă din ceea ce omul modern denumeşte Societate Informaţională – în fază de constituire şi la noi.

            Bibliotecarii români nu se vor mai mulţumi cu sloganuri naţionale sau locale privitoare la rolul şi funcţiile bibliotecii publice; ei se vor raporta mereu la reglementările aduse în plan internaţional prin Manifestul UNESCO pentru biblioteca publică, structurat la Conferinţele Generale UNESCO din 1947 şi 1949, adoptat în 1972, modificat şi promovat în 1994 de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Bibliotecari şi Biblioteci (FIAB/IFLA), în care „Biblioteca publică este poartă deschisă spre cunoaştere, asigură condiţii de bază pentru educaţie permanentă, luarea independentă de decizii şi dezvoltarea culturală a individului şi a grupurilor sociale…”, „…este centrul local de informaţii…”, iar serviciile bibliotecii „…sunt accesibile tuturor fără diferenţieri de vârstă, rasă, sex, religie, naţionalitate, limbă ori statut social” şi trebuie să ofere servicii şi pentru persoanele defavorizate, spitalizate, private de libertate sau pentru minorităţi lingvistice[1]. Ei au conştientizat faptul că prestigiul lor şi al instituţiilor în care lucrează s-a erodat în timp încât a trebuit să o ia de la capăt, să demonstreze că bibliotecile româneşti sunt pregătite să acceadă în Societatea Informaţională având de partea lor noua tehnologie, dar şi capacitatea proprie de valorificare a imensului potenţial uman de care dispun.

            După o perioadă incertă, specifică oricărui început de etapă istorică, biblioteca românească şi bibliotecarul român s-au reorientat şi adaptat rapid la cerinţele moderne ale lumii bibliotecare europene şi americane. Vizitele făcute de oamenii bibliotecilor (şi-i denumim aşa pentru că, din 1970, aceştia deprindeau alfabetul bibliotecăresc doar prin studiu personal sau prin cursuri de specializare organizate în plan naţional, o dată la 5 ani, în conformitate cu Legea nr. 2/1971 privind perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unităţile socialiste, care stabilea obligaţia fiecărui salariat de a urma, periodic, forme ale pregătirii profesionale adecvate sarcinilor de serviciu ale acestora, cursuri care se făceau pentru bibliotecarii din bibliotecile publice astfel: între 1976 şi 1980, la Stoieneşti; între 1980 şi 1984, la Bucureşti, în cadrul Centrului de perfecţionare a personalului din cultură şi artă, de pregătire postliceală şi postuniversitară, iar din 1984, şi la Buşteni, şi la Sediul din Bucureşti) în mari centre de tradiţie, culturale şi bibliotecare, din Franţa, Anglia, Scoţia, Irlanda, Olanda, Germania, Grecia, SUA şi altele, le-au dat posibilitatea să compare statutul bibliotecii şi bibliotecarului român cu cel din respectivele ţări (vezi şi Anexa nr. 1 din finalul capitolului). Mai mult decât bibliotecarii din bibliotecile publice, cei din învăţământ au reuşit, şi datorită unei politici mai coerente a Ministerului Învăţământului/Educaţiei Naţionale, să acceadă la programe ale Uniunii Europene, la burse şi stagii de iniţiere în diferite domenii, pentru noi foarte puţin cunoscute înainte de 1989. Cele 8 echipe care s-au succedat la Ministerul Culturii, în 11 ani, conduse de miniştri (unii) cu nume de rezonanţă în cultura română, n-au conştientizat suficient că biblioteca este o instituţie vie şi de importanţă naţională, că este imperios necesară o conlucrare cu oamenii care au rămas în biblioteci, care s-au ataşat şi angajat cu pasiune şi pricepere în „reconstrucţia” acestor instituţii publice cu rol fundamental în dezvoltarea economico-socială a României. Doar 2 miniştri (Grigore Zanc şi Ion Caramitru) s-au aplecat asupra problemelor bibliotecilor publice, a nevoilor acestora. Cu mici excepţii (Gheorghe Buluţă, Delia Mucică, Ana Andreescu, Florin Rotaru, Ion Mărunţelu, Ion Ciotloş), bibliotecile publice româneşti n-au găsit la minister sprijinul profesioniştilor, ci doar „sfatul” unor oameni care au avut tangenţe cu bibliotecile publice. De abia în ultimii ani Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (A.N.B.P.R.) a reuşit să convingă Ministerul Culturii şi diriguitorii acestuia că dezvoltarea bibliotecilor publice româneşti trebuie să se facă nu „după ureche”, ci după programe structurate ştiinţific şi de interes pentru toate categoriile de biblioteci publice: naţională, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale.

            În lipsa unei legi a bibliotecilor, a fost necesar să se reglementeze viaţa şi dezvoltarea acestor instituţii prin regulamente de organizare şi funcţionare; aşa apar după 1990 cele trei regulamente (1992, 1996, 1998) care încearcă să stabilească norme de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice aflate sub autoritatea administrativă a consiliilor locale şi judeţene şi sub autoritatea de specialitate a Ministerului Culturii; în timp ce Regulamentul din 1992 vorbeşte doar de „biblioteci de stat” (înţelegând prin acestea bibliotecile publice ale comunităţilor locale – fără cele ale sindicatelor, cooperaţiei şi ale altor posesori de biblioteci, care se vor încadra după 1990 categoriei statistice de biblioteci specializate), celelalte două regulamente au în conţinut reglementări mult mai permisive şi favorabile acestor instituţii, oferind repere clare despre caracterul colecţiilor şi al serviciilor, stipulând explicit obligativitatea asigurării bazei materiale şi a resurselor financiare pentru fiecare categorie de bibliotecă; sunt, de asemenea, precizate normele privitoare la personal, conducerea şi organizarea bibliotecilor, raportul lor de subordonare administrativă şi de specialitate şi, foarte important, criteriile de normare şi ocupare a posturilor, mai ales pentru bibliotecile din mediul rural, la care nici încadrarea, nici eliberarea din funcţie a bibliotecarului nu se pot face fără acordul bibliotecii judeţene.

Chiar dacă unele precizări ale regulamentelor sunt eludate de consiliile locale sau judeţene, ele rămân, până la apariţia Legii bibliotecilor, singurele elemente de „apărare” împotriva abuzurilor unor primari sau consilii locale.

Conducerea A.N.B.P.R. a impus şi s-a impus prin abordarea sistemică a problematicii celor 3.000 de biblioteci publice, privitoare la dezvoltarea lor; a reuşit să convingă factorii de decizie şi finanţare de la nivel central şi local că instituţia publică bibliotecară, pe lângă că este cea mai stabilă şi mai dinamică, dă nota definitorie a modului în care societatea românească în tranziţie este capabilă să producă şi să se reproducă pe coordonate superioare de dezvoltare economică, ştiinţifică şi culturală.

            Considerăm că dinamica actuală a acestor instituţii este de departe superioară evoluţiei social-economice a României, cu toate că o parte dintre ele au intrat în ultimul deceniu al secolului XX cu o stare precară; din cele 23.000 de biblioteci, doar 100 aveau un sediu special construit, cu utilităţi specifice, iar în perioada 1974-1989, s-a interzis total construirea de biblioteci (excepţie: localul Bibliotecii Naţionale); majoritatea lor erau conduse de oameni care nu aveau nimic în comun cu profesia de bibliotecar, fiind remuneraţi doar simbolic, pentru o muncă ce în realitate nu o prestau; datorită concepţiei că bibliotecile pot funcţiona şi pe baze „obşteşti”, în anii ’80, în cele 23.000 de biblioteci din România lucrau doar 5.300 de bibliotecari, iar spre sfârşitul anilor ’80 numărul lor s-a redus şi mai mult; în majoritatea cazurilor, ei erau învăţători sau profesori şi adesea nu erau nici măcar localnici, ci navetişti ai satelor şi comunelor.

            Spaţiile de depozitare, de împrumut şi lectură, dotarea lor materială, îndeosebi la bibliotecile comunale, erau sub nivelul oricăror standarde. Chiar şi unele biblioteci orăşeneşti, municipale şi judeţene funcţionau în anii ’70-’80 cu personal sub necesităţi, erau slab finanţate, iar în perioadele reci incintele deveneau improprii lecturii şi păstrării cărţilor datorită frigului şi, uneori, lipsei de curent electric, neajunsuri ce se întâlneau şi în apartamentele de locuit ale românilor.

            Conducătorii de biblioteci publice au trebuit, în aceste condiţii, să ţină seama, pe de o parte, de ruptura produsă între instituţie şi utilizatorii ei, iar pe de alta, de o sumă de priorităţi, cu totul diferite faţă de cele stabilite anterior.

Pe acest fundal al bulversărilor sociale şi al instabilităţilor produse în autoritatea conducerilor întreprinderilor industriale, comerciale şi cooperatiste, ale instituţiilor de cultură (şi aici trebuie amintită marea greşeală a primului guvern democrat de a scoate la „licitaţia” angajaţilor posturile personalului de conducere din întreg sistemul economico-social şi cultural românesc), se produc grave greşeli prin înlăturarea arbitrară a unor profesionişti exigenţi ai domeniilor.

În atare condiţii, Biblioteca Judeţeană clujeană nu putea să se sustragă mersului general. Vechiul conducător, numit în 1987, va fi supus, în luna februarie 1990, votului celor 41 de salariaţi. Chiar dacă exigenţele acestuia şi ale echipei sale de conducere au fost destul de mari pentru vremurile „apuse”, oamenii au reacţionat echilibrat şi fără patimă, încât cei 3-4 „turbulenţi” şi „frustraţi” ai colectivului n-au putut influenţa realegerea directorului (4 voturi împotrivă) şi a conducătorilor de domenii. Având o libertate mai mare în organizarea internă a bugetului şi personalului, noua/vechea conducere va stabili viitoarele coordonate şi priorităţi ale activităţii bibliotecii pentru o perioadă mai lungă, printre care:

a)      rezolvarea problemei sediului central, prin construirea unui local nou, cu funcţionalităţi specifice;

b)      completarea cu personal a „schemei” Bibliotecii Judeţene, a celor municipale şi orăşeneşti şi reînfiinţarea posturilor de bibliotecari în toate comunele judeţului; stabilirea unor programe de formare continuă şi dezvoltare pentru noii veniţi;

c)      modernizarea serviciilor pentru public prin introducerea tehnicii de calcul şi crearea de baze de date;

d)      dezvoltarea echilibrată a fondului prin achiziţionarea unor publicaţii, îndeosebi a celor de informare şi documentare, inclusiv în limbile minorităţilor naţionale şi în cele de circulaţie internaţională;

e)      satisfacerea, pe aceste baze, a cerinţelor utilizatorilor sub formele cele mai diverse, eficiente şi rapide;

f)       stabilirea unor modalităţi de cooperare cu bibliotecile publice, cu celelalte tipuri de biblioteci, cu profesioniştii din ţară, din Europa şi din lume;

g)      găsirea unor modalităţi de conlucrare cu bibliotecarii şi bibliotecile din comunităţile româneşti de peste graniţe şi închegarea unor legături culturale mai largi cu diaspora românească.

Stabilirea unor asemenea priorităţi majore şi punerea lor în operă nu ar fi fost posibile fără ajutorul hotărâtor din partea ordonatorului principal de credite – Consiliul Judeţean –, a factorilor de conducere de la nivelul administraţiei publice judeţene – Prefectura şi Consiliul Judeţean Cluj, în fruntea cărora s-au aflat şi se află personalităţi cu largă deschidere ştiinţifică şi culturală: scriitorul Grigore Zanc, prof. univ. Vasile Soporan, inginerul Graţian Şerban, prof. univ. Victor Romulus Constantinescu – şi criticului literar Petru Poantă, în calitate de consilier şef al Inspectoratului Judeţean pentru Cultură, pe parcursul a şapte ani; cu sprijinul acestuia din urmă, s-a reuşit, la începutul anului 1992, să se convingă autorităţile politice şi administrative locale de necesitatea atribuirii numelui lui Octavian Goga bibliotecii (vezi şi Anexa nr. 2 din finalul capitolului). În atare condiţii favorabile, biblioteca clujeană a reuşit să se dezvolte din toate punctele de vedere – spaţii pentru lectură şi împrumut, colecţii, personal, participare la programe naţionale şi europene –, iar specialiştii ei să fie apreciaţi la adevărata lor valoare.

Chiar dacă n-a existat o legislaţie protectoare pentru bibliotecă, s-a putut respecta principiul neutralităţii colecţiilor, bibliotecarilor clujeni le-a fost acordată favoarea „clauzei de conştiinţă”, fără a fi supuşi la presiuni politice sau administrative, respectându-se întru totul misiunea fundamentală a bibliotecii publice: facilitarea accesului la informaţie al tuturor membrilor comunităţii pentru care ea există.

Reprezentativitatea colecţiilor şi ponderea domeniilor acestora au fost dictate de utilizatorii noştri, devenind o practică cotidiană analiza cererilor lor de lectură şi servicii. Doleanţele şi propunerile lor s-au regăsit mereu în completarea fondurilor de publicaţii – carte, periodice, documente audiovizuale (benzi magnetice, CD-uri şi CD-ROM-uri) –, chiar dacă sugestiile respective aveau doar caracter de recomandare. S-a impus serviciului de specialitate completarea, prin achiziţii sau donaţii, a unor titluri necesare satisfacerii solicitărilor utilizatorilor, conducerea devenind prin aceasta un garant al echilibrului colecţiilor.

Principiile care au condus la implementarea programelor anuale şi a proiectelor culturale pe termen mediu şi lung au fost pragmatice, măsurându-se întotdeauna prin performanţele obţinute. Dezbaterea acestora în colectivele de salariaţi, pe domenii sau în evaluările anuale practicate, a dat satisfacţie atât bibliotecarilor cât şi beneficiarilor bibliotecii. Câştigurile în performanţă şi indicatorii crescuţi au condus la crearea unor programe noi de pregătire profesională locală a personalului, cu expuneri în plen şi aplicaţii practice, în ateliere de lucru, care au influenţat pozitiv participarea membrilor colectivului la studierea bibliografiei temelor abordate, dar şi însuşirea unor tehnici folositoare direct, la locurile de muncă (vezi şi Anexa nr. 3 din finalul capitolului). Evaluările personalului, practicate din 1987 până astăzi, au fost şi sunt de natură să schimbe în bine atitudinea faţă de profesie şi problematica ei, mai ales că acestea au avut o greutate apreciabilă în promovarea în grade şi trepte profesionale, în salarizarea acestuia. Exigenţa conducerii în evaluarea anuală, uneori bianuală, a oamenilor a fost şi este strict legată de câştigul de cunoştinţe obţinut de aceştia, corelat cu câştigul de performanţă realizat în practica cotidiană.

Pornind de la aceste considerente şi câştiguri, s-a îmbunătăţit şi atmosfera în colectivele secţiilor şi serviciilor. Nevoia de supraveghere directă a personalului a fost înlocuită cu nevoia acoperirii în programe, percepute ca realizabile, în schimbarea unor stări de lucru învechite, care nu mai corespund cerinţelor actuale ale lecturii publice. Promovarea noului şi nevoia de schimbare în activitate au devenit strategii ale conducerii bibliotecii, iar îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor şi ale colectivelor de la fiecare punct de servicii, un punct esenţial al programului directorului şi echipei sale de conducere; s-a avut întotdeauna în vedere necesitatea şi oportunitatea unor schimbări în practica de zi cu zi, mizându-se pe disponibilitatea şi angajamentul oamenilor bibliotecii în a fi deschizători de drumuri pentru celelalte biblioteci publice din ţară; numeroasele exemple ilustrează premierele clujene ale domeniului: achiziţionarea, în 1990, a primului calculator (PC) necesar automatizării serviciilor pentru public şi accesului la bazele naţionale de date şi la cele oferite de Internet; iniţiativa creării primei biblioteci sistematice publice cu carte românească pentru românii din afara graniţelor (Biblioteca „Transilvania” de la Chişinău – august 1991) şi a fondurilor de carte românească la Biblioteca Raională/Orăşenească Floreşti, Basarabia – 1993 şi la Societatea de Cultură „Mihai Eminescu” din Cernăuţi – 1993) şi completarea lor periodică, bianual/anual; prima bibliotecă judeţeană care a achiziţionat (1994), experimentat şi pus în funcţiune softul TINLIB pentru informatizarea operaţiunilor de bibliotecă; participarea la primul Program de parteneriat european PHARE pentru bibliotecile publice româneşti (PLDP – Programul de Dezvoltare a Bibliotecilor Publice, 1996-1997, în urma căruia s-a structurat şi funcţionează primul Centru de Informare Comunitară din România –1997); acestuia i-a urmat cel de-al doilea, finanţat de Comisia Europeană DG-XIII (PubliCA – Acţiune Concertată pentru Bibliotecile Publice, 1998-1999), care s-a finalizat prin Declaraţia de la Copenhaga din octombrie 1999 – important document ce vizează responsabilităţile bibliotecilor publice europene pentru comunităţile locale. Programul LIBECON 2000, coordonat de Comisia Europeană DG-XIII, care a urmărit nivelul raportărilor statistice în ţările Central şi Est Europene şi a propus soluţii de armonizare a unor operaţii măsurabile, pentru a putea face posibile dezvoltarea şi competiţia de pe poziţii comparabile, a fost şi el coordonat, pentru România, de un membru al conducerii bibliotecii clujene.

În plan naţional, biblioteca clujeană şi profesioniştii ei s-au impus prin: iniţierea primului Program PROBIP-2000 (Performanţe Româneşti în Bibliotecile Publice) (1998), prin care s-au stabilit indicatorii de performanţă şi indicatorii statistici naţionali ai acestui tip de bibliotecă; au fost iniţiatori şi coparticipanţi şi ai programelor naţionale de formare şi dezvoltare a personalului din bibliotecile publice (1997), ai celui de informatizare (1998) precum şi ai celui de dotare cu publicaţii pentru acestea (1996) (sprijinite de Ministerul Culturii şi administraţiile publice judeţene şi locale); au fost printre iniţiatorii şi susţinătorii unor acte normativ legislative în domeniu: Legea Bibliotecilor din România (1997) – neadoptată încă; Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice din România (1998); Normele metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice (2000) şi multe alte iniţiative de care au beneficiat cele aproape 3.000 de biblioteci publice româneşti, şi nu numai ele.

Ca o recunoaştere a seriozităţii şi competenţei lor, membrii echipei de conducere a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” au fost aleşi şi s-au angajat cu profesionalism şi dăruire în coordonarea activităţilor Asociaţiei Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România (A.B.B.P.R.): Traian Brad, vicepreşedinte al Consiliului de conducere de la înfiinţare (februarie 1990) până în 1998, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (A.N.B.P.R) din 1998 până în prezent, preşedinte al Consiliului Directorilor de Biblioteci Publice din România (1994-1998); Doina Popa, preşedinta filialei Cluj a A.N.B.P.R. din 1990, preşedinta Comisiei Asociaţiei pentru statistica de bibliotecă şi coordonatorul Programului Naţional PROBIP-2000; Călina Retişan, copreşedinte al Comisiei Asociaţiei pentru Informatizarea Bibliotecilor din România; Adriana Király, membră a Comisiei Naţionale pentru Catalogul Naţional Partajat şi a Comitetului Permanent al Secţiunii IFLA de Clasificare şi Indexare; alături de aceştia, sunt cuprinşi în comisiile pe specialităţi ale A.N.B.P.R.-ului şi ale Federaţiei Asociaţiilor de Bibliotecari din România şi Rodica Ivan, Georgeta Dodu şi Tatiana Costiuc. Într-un cuvânt, angajare, responsabilitate şi activism profesional performant sunt termeni ce definesc caracterul şi modul de lucru al membrilor echipei de conducere a bibliotecii clujene.

Toate acestea sunt rodul asumării unor responsabilităţi în plan naţional, al luptei, uneori surdă, cu responsabilii ministeriali, cu închistarea şi rezistenţa la schimbare, cu opacitatea faţă în faţă cu iniţiativa venită din ţară sau din afara ei. Pe un asemenea fond, bibliotecile publice româneşti au pierdut, din anul 1990 până astăzi, oportunităţi multiple de participare la programe ale Uniunii Europene (UE), PHARE sau la cele coordonate de Direcţia Generală XIII a Comisiei Europene. Cu bună ştiinţă şi multă inconştienţă, tematica acestora era „ascunsă” bibliotecarilor, care abia după luni şi ani aflau de existenţa lor; iar despre o angajare pe cont propriu a bibliotecarilor şi bibliotecilor din teritoriu nu se putea vorbi.

Aşa s-a întâmplat şi în 1998 cu concluziile Raportului[2] întocmit, la cererea Comisiei Europene, de către un expert în domeniul bibliotecilor publice, David Fuegi. Nu s-a dorit să fie adus la cunoştinţa noastră din teama de presiune din partea profesioniştilor, generată de sesizarea unor greşeli şi practici centraliste ale Direcţiei Cultură Scrisă-Biblioteci din Minister, a raportului defectuos al acesteia cu bibliotecile publice din ţară, a folosirii centralizate a banilor publici alocaţi pentru programele de reformă; în acest mod, neproductiv, s-a întâmplat şi cu alte programe europene la care s-ar fi putut accede, cu beneficii imense atât pentru biblioteci cât şi pentru bibliotecari (instruire/formare în ţări ale UE), pentru o compatibilizare reală şi rapidă în vederea aderării, şi prin cultură, la Uniunea Europeană.

Au primat însă interesele personale sau de grup în detrimentul bibliotecilor şi bibliotecarilor.

Gândită şi structurată cu cele mai bune intenţii de către prof. univ. Mircea Tomuş, secretar de stat în Ministerul Culturii, sub scutul ministerial al lui Petre Sălcudeanu, Casa de Presă şi Editură „Cultura Naţională” a încercat „salvarea” unor edituri şi sprijinirea bibliotecilor, însă din păcate activitatea ei a fost deturnată, va decădea sub miniştrii Marin Sorescu şi Viorel Mărginean, înfricoşaţi de amploarea şi deviaţia la care s-a ajuns printr-un manageriat defectuos, încât ea a devenit, din „întreprindere” necesară şi de real folos pentru viaţa editorială şi pentru bibliotecile româneşti, o piedică şi un univers de afaceri.

Criza managerială în general, dar mai ales criza managementului resurselor umane, produse după decembrie 1989, au afectat şi bibliotecile publice româneşti. Instabilitatea conducerilor din aceste instituţii coroborată cu concepţia conform căreia de salariaţii bibliotecilor trebuie să se ocupe Serviciul Personal (în majoritatea cazurilor format dintr-un singur angajat) a făcut ca menţinerea personalului deja format, înscrierile la concurs, stabilirea tematicilor acestuia pentru ocuparea posturilor vacante sau a celor nou înfiinţate, problemele de salarizare şi altele să fie în grea suferinţă; pe acest fundal de instabilitate, conjugat cu ample şi dese schimbări legislative, cu o fluctuaţie nemaiîntâlnită a forţei de muncă, datorată pierderii unor locuri de muncă generate de destructurarea economiei de stat, bibliotecile devin foarte căutate, îndeosebi de către personalul cu studii superioare umaniste, în primii ani, după care tot mai mulţi absolvenţi ai facultăţilor cu profil ştiinţific sau ai universităţilor tehnice vor încerca să intre în aceste instituţii.

La Cluj-Napoca, centru universitar cu tradiţie în învăţământul superior umanist, s-a dezvoltat şi învăţământul tehnic şi artistic, astfel că absolvenţii de după 1989, nemaiavând o repartiţie la un loc de muncă, s-au îndreptat înspre noile servicii în dezvoltare, printre care şi spre biblioteci, ceea ce a făcut ca piaţa forţei de muncă să fie favorabilă selectării unor tineri absolvenţi pentru reconversia lor în meseria de bibliotecar.

Plecările masive şi succesive din bibliotecă, în aceşti ultimi 11 ani, se datorează pe de o parte insatisfacţiei pe care unii dintre noii veniţi au simţit-o (mulţi au crezut că biblioteca este un loc de muncă uşor, „călduţ”, în care personalul stă şi citeşte liniştit), iar pe de alta, pensionărilor sub limita de vârstă, posibile datorită aplicării prevederilor Decretului-lege nr. 60 din 6 februarie 1990. Fluctuaţia personalului în 1990 a fost cea mai mare din istoria bibliotecii. Celor 41 de salariaţi existenţi în decembrie 1989 (vezi şi Anexa nr. 4 din finalul capitolului) li s-au adăugat, în 1990, alţi 11, prin noile posturi create, astfel că din cauza celor 9 persoane plecate (6 absolvenţi de studii superioare filologice şi 3 cu studii medii – din care 3 s-au pensionat, iar alţi 6 s-au transferat), biblioteca a trebuit să angajeze 22 de persoane noi (9 filologi, 5 cu studii superioare de drept, ştiinţe ale naturii, muzicologie şi 8 cu studii medii). Totodată, biblioteca pierde pe unii dintre cei mai buni profesionişti, conducători ai unor compartimente importante de activitate (Irina Petraş-Poantă – bibliografic, Florin Zaharescu – îndrumare metodică, în 1990, iar în 1991, Rodica Zdrenghea – relaţii cu publicul şi Doina Banu – dezvoltare şi prelucrare a colecţiilor).

În următorii doi ani, numărul salariaţilor veniţi în bibliotecă va fi egal cu cel al plecaţilor, prin pensionare sau transfer; de semnalat faptul că biblioteca va pierde 9 filologi, iar intraţi vor fi doar 3 (şi aceştia prin transfer).

În cei trei ani, învăţământul universitar clujean va lua amploare, numărul universităţilor particulare va creşte la 4, pe lângă cele 6 de stat, existente dinainte de 1989, iar oferta forţei de muncă va fi suficient de mare pentru a se putea alege viitorii profesionişti; din anul universitar 1995-1996, va funcţiona la Cluj-Napoca şi un Colegiu de Biblioteconomie, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” (de unde se vor recruta profesioniştii în devenire); se va aşeza în cadre normale şi activitatea de editare şi producere a cărţii şi cea a mass-mediei, domenii în care vor pleca majoritatea filologilor. Este de semnalat şi faptul că în aceşti ani biblioteca va fi „asaltată” de absolvenţi ai unor licee, din rândul cărora mulţi îşi vor completa studiile.

O privire de ansamblu asupra evoluţiei şi fluctuaţiei personalului în cei unsprezece ani (vezi şi Anexa nr. 5 din finalul capitolului), numericeşte vorbind, confirmă nota de interes a conducerii bibliotecii şi administraţiei judeţene pentru apropierea de standardele naţionale, dar departe încă de cele internaţionale. Cu toate creşterile de personal, se constată încă un număr foarte mare de locuitori care revin per angajat (6.040 în 1991; 4.157 în 1995 şi 3.713 în 2000), departe de norma europeană conform căreia 1 post de bibliotecar revine la 2.300 de locuitori (după Carta pentru bibliotecile publice; vezi şi Anexa nr. 6 din finalul capitolului). Dacă, la sfârşitul lui 1989, biblioteca va intra în ultimul deceniu al secolului XX cu 41 de salariaţi, numărul acestora va creşte la 52 în 1990, 54 în 1993, 62 în 1994, 83 în 1996 şi 85 în 1997, cifră rămasă constantă până la sfârşitul anului 2000. Structurarea personalului într-un ansamblu armonios şi funcţional alcătuit a stat mereu în atenţia conducerii, astfel că aproape anual a fost modificată organigrama bibliotecii, în funcţie de strategia de dezvoltare a anumitor sectoare, adoptată de Consiliul de administraţie (vezi şi Anexa nr. 7 din finalul capitolului).

Pentru a înlătura imaginea unei profesii de „provizorat”, s-a trecut la utilizarea unor grile teoretice mai elaborate, aplicabile la selecţia candidaţilor, introducând şi probe practice (de cunoaştere şi operare pe calculator, cunoaşterea unor limbi străine ş.a.). Prin interviuri şi discuţii pe marginea lucrărilor scrise s-a verificat modul în care a fost asimilată bibliografia din domeniul biblioteconomiei, urmărindu-se şi înlăturarea efectului inhibitoriu pe care candidaţii l-au simţit în faţa examinatorilor.

Încercând o integrare cât mai rapidă şi completă a noilor angajaţi, conducerea bibliotecii a avut o preocupare constantă pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a angajaţilor. Astfel din 1987, de la venirea sa, noul director şi echipa de conducere au introdus un Program de pregătire profesională internă foarte riguros, structurat pe parcursul a 9 luni (de obicei a treia sâmbătă din lună). Acest program a fost iniţiat din raţiuni practice: cunoştinţele dobândite cu ani în urmă sau chiar în anul precedent nu sunt suficiente, pot fi învechite la un moment dat; oamenii au nevoie de instruire permanentă atât atunci când sunt începători în profesie, cât şi atunci când li se dau sarcini noi, când îşi schimbă locul de muncă, când doresc să facă din activitatea în bibliotecă o carieră etc. Bibliotecarilor le-a fost oferită posibilitatea să propună şi să opteze pentru direcţia în care au dorit să evolueze dezvoltarea lor profesională şi au fost încurajaţi să-şi asume responsabilitatea pregătirii. Iniţiativa a dat roade, astfel că majoritatea celor care nu aveau o pregătire de profil au fost puşi în situaţia de a studia bibliografia recomandată, generală sau de domeniu, pentru a putea participa la dezbaterile în plen sau pe ateliere de lucru (vezi şi Anexa nr. 3 din finalul capitolului).

„Calificarea” noilor veniţi a fost dublată şi de participările la cursurile de dezvoltare profesională organizate la nivel naţional sau zonal de către centre culturale străine, fundaţii, grupuri de lectori europeni şi americani sau prin participarea la stagii şi burse peste hotare (vezi şi Anexa nr. 1 din finalul capitolului).

De rezultatele obţinute şi prin aceste modalităţi de formare şi dezvoltare profesională s-a ţinut cont la avansarea în grade şi trepte profesionale. Acestea, coroborate cu evaluările anuale/bianuale, au fost strâns legate de stabilirea sarcinilor prin fişa postului, ierarhizarea posturilor şi, implicit, de salarizarea lor.

Motivarea personalului prin salariile de merit şi premiile de 2% sau prin al treisprezecelea salar a fost, de asemenea, stimulativă şi angajantă pentru prestarea unei munci de calitate. Directorul şi echipa sa de conducere au practicat, de-a lungul acestor ani, un stil de muncă de orientare democratică, de comandă, cu delegare de responsabilităţi, bazat pe profesionalism, în afara ideologicului, dar cu evaluări anuale/bianuale de activitate, cu rapoarte din partea directorului şi adoptarea unor programe anuale, a unor proiecte culturale pe termen mediu sau lung. Comunicarea între conducere şi personal a fost benefică, stimulativă şi motivantă pentru activitatea acestora. Avantajele luării unor decizii prin consens au creat satisfacţie în munca salariaţilor bibliotecii.

Şi toate la un loc au dat nota cunoaşterii manageriale în domeniul planificării, coordonării şi luării deciziilor, dublate de activitatea de control şi, respectiv, de motivare a salariaţilor în funcţie de rezultatele personale şi ale echipelor în care sunt integraţi.

S-a urmărit continuu detensionarea unor stări conflictuale care au mai apărut, datorate în parte stresului generat de activitatea intensă, mai ales în domeniul relaţiilor cu publicul, dar şi de nemulţumirile unor persoane care s-au considerat frustrate de unele drepturi prin subiectivitatea conducătorilor lor; s-a reuşit ca cei mai buni profesionişti să conducă serviciile, secţiile şi cele patru filiale ale bibliotecii, astfel că nici un salariat nu a putut contesta profesionalismul responsabililor numiţi în urma unor concursuri arbitrate, în majoritatea cazurilor, de specialişti în domeniu de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” şi de la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

Practicarea unui management corect şi performant, inclusiv în domeniul resurselor umane, reiese şi din faptul că cei care n-au reuşit să reziste ritmului şi solicitărilor multiple la care au fost supuşi s-au retras sau li s-a recomandat să o facă. În cei 11 ani, conducerea a fost obligată să aplice sancţiuni doar în cazul a şapte persoane, dintre care una de desfacere a contractului de muncă. Dacă ne gândim la democraţia prost înţeleasă, îndeosebi în aplicarea legilor şi a măsurilor care îngrădesc nemunca şi dezordinea în instituţiile statului sau ale administraţiei publice, considerăm că numărul sancţiunilor aplicate este foarte mic în raport cu rezultatele bibliotecii în plan judeţean şi naţional, cu afirmarea ei şi a oamenilor ce o compun în plan european.

Obţinerea unor indicatori biblioteconomici înalţi şi de calitate se explică şi prin intrarea în bibliotecă a unor persoane valoroase, formate pe băncile universităţilor clujene şi nu numai, precum:  Mircea Zeicu, Dumitru Cipleu, Nicoleta Brad, Maria Brumă, Victor Cenuşe, Augusta Pervain, Adrian Grănescu, Floarea Moşoiu, Octavia Hulpoi, Monica Sărăcuţ, Gabriela Pârjol, Antigona Crişan, Călina Retişan, Lucia Petran, Adrian Trif, Georgeta Dodu, Ramona Pandelea, Claudiu Retişan, Sorina Stanca, Tatiana Costiuc ş.a. – toţi oameni cu studii superioare care, alături de cei cu „stagii” în bibliotecă şi biblioteconomie, formaţi şi deveniţi adevăraţi profesionişti – Margareta Andraşoni, Rodica Ivan, Maria Cişman, Corina Taşcu, Adriana Király şi Doina Popa – au dat prestanţă noii profesii „adoptate”, coeziune şi spirit de echipă colectivelor pe care le-au condus sau le conduc şi astăzi.

Dumitru Cipleu preia, de la Florin Zaharescu (reîntors în 1990 la „prima dragoste”, ca publicist-comentator şi apoi director al Studioului Teritorial de Radio), îndrumarea şi organizarea activităţii în bibliotecile publice din teritoriu, organizând, pe baze noi, o structură de instituţii neglijată de administraţiile dinainte de ’89, selectând, formând şi dezvoltând colectivele de bibliotecari din cele 78 localităţi ale judeţului: 3 municipii, 1 oraş şi 74 de comune; munca sa asiduă şi cu bune rezultate va fi răsplătită prin promovarea în funcţia de director de specialitate.

Biblioteca s-a impus în ultimii 11 ani şi prin activitatea noilor veniţi cu studii medii – Ileana Crăciunescu, Florentina Suciu, Mihaela Ilea, Voichiţa Tehei, Sos Ildiko, Ioana Săbăduş ş.a. –, oameni oneşti, plini de iniţiativă, dispuşi la efort pentru adaptarea la condiţiile impuse de „ştacheta” performanţei.

În condiţiile economiei de piaţă şi ale reglementărilor noi din administraţia publică locală şi judeţeană, s-au produs modificări şi în structura personalului de conducere din compartimentul economico-financiar şi administrativ. Vechiul contabil şef, Florica Pop, om cu studii postliceale de specialitate, onest şi priceput, a predat conducerea (datorită unei situaţii familiale deosebite) economistei Maria Socaciu, specialist cu largă viziune economico-financiară, cunoscător desăvârşit al domeniului legislaţiei şi un bun strateg al programului de dezvoltare a bibliotecii; venirea sa în 1994 s-a suprapus în mod fericit pregătirii şi începerii construcţiei noului local, fapt ce a impus o amplă desfăşurare financiară în ultimii şase ani şi un control riguros al resurselor alocate, siguranţă şi precizie în actul managerial adoptat în noile condiţii.

Aceasta, secondată de Florica Pop, a preluat din mers problematica compartimentului, sprijinită fiind de Firuţa Damian, Mariana Rusu şi Biró Laszló – coordonatorii serviciilor Resurse umane, Legislaţie şi Administrativ. Compartimentul de legătorie şi conservare a fondului, condus de Ioan Crişan, şi cel de întreţinere, coordonat de Maria Petrean, au dat nota instituţiei bine gospodărite, atât în ce priveşte conservarea şi recondiţionarea publicaţiilor, cât şi starea de curăţenie a spaţiilor din cele 6 localuri ocupate de bibliotecă pe raza municipiului Cluj-Napoca.

La intrarea în noul secol şi mileniu, personalul bibliotecii clujene (vezi şi Anexa nr. 8 din finalul capitolului) s-a prezentat în faţa utilizatorilor ei, a profesioniştilor din ţară şi lume, cu obiective de anvergură pentru propriul destin, dar şi pentru cel al bibliotecilor din Transilvania şi din ţară.

Cei care au lucrat în bibliotecă, în 50 de ani de existenţă a ei, prin numărul lor, la un moment dat, prin vieţile lor, prin responsabilităţile avute în statele de funcţii, dar şi prin componenţa etnică dau nota interesului pe care administraţia publică sau politică l-a avut faţă de o instituţie culturală cu influenţe mari în formarea şi dezvoltatrea membrilor comunităţii (vezi şi Anexa nr. 9 din finalul capitolului).

 

2. Organizarea şi dezvoltarea colecţiilor

Anul 1952 poate fi considerat an de început al activităţii de organizare şi prelucrare a colecţiilor bibliotecii publice clujene; acum se pune pentru prima dată problema organizării sistematice a fondului existent (12.517 volume carte şi 134 reviste) şi se începe efectiv activitatea de prelucrare (evidenţă, clasificare, catalogare) a publicaţiilor de către „bibliotecari” nespecialişti; totodată, se iniţiază şi catalogul de serviciu al Sectorului Prelucrare.

Între anii 1952 şi 1970, se folosesc pentru prelucrare cele trei ediţii (1949, 1952, 1959) de clasificare zecimală pentru biblioteci şi servicii de documentare (după clasificarea sovieticului N. Tropovski), care reprezentau o trunchiere şi adaptare a CZU-ului la condiţiile şi exigenţele ideologice şi politice ale comunismului.

Pentru utilizatori, în 1953, începe organizarea efectivă a Catalogului alfabetic general (pe nume de autori şi titluri de anonime) şi a celui pe domenii de activitate („catalog sistematic pe meserii”), reflectând doar domeniile cele mai căutate ale profesiilor timpului (strungari, zidari, dulgheri etc.).

Despre o secţie de evidenţă, completare şi prelucrare a colecţiilor Bibliotecii Centrale Regionale, cu funcţionalitate specifică, se vorbeşte doar în 1956, o dată cu începerea catalogului sistematic general; din 1958, putem considera începutul existenţei unui sistem de cataloage (6 la număr): 2 alfabetice, 2 sistematice – pentru public, şi câte unul – alfabetic şi topografic, pentru uzul intern.

În perioada de deschidere culturală, mai precis în anul 1967, se creează primul serviciu Completarea şi Organizarea colecţiilor, care, în 1969, începe elaborarea Catalogului colecţiilor de editură, iar din 1970, membrii colectivului vor trece treptat la utilizarea clasificării zecimale universale, publicată în româneşte în revista „Biblioteca” (clasificarea tip Tropovski se mai folosea doar la subclasele filosofiei marxiste şi ale politicii socialiste).

1975 este anul întregirii (desăvârşirii) sistemului tradiţional de cataloage al bibliotecii, care va cuprinde:

1.       Catalogul alfabetic general pe nume de autori şi titluri de anonime

2.       Catalogul sistematic general cu Indexul alfabetic pe materii

3.       Catalogul colecţiilor de editură

4.       Catalogul alfabetic pe titluri de beletristică

5.       Fişierul noutăţilor

Această structură se va dezvolta în timp până în 1997, când se va crea catalogul informatizat al bibliotecii.

Anii 1984 şi 1985 vor fi ani de răscruce în privinţa ruperii de un trecut mimetic, după tipic sovietic, şi a trecerii la folosirea instrumentelor internaţionale de clasificare şi descriere a publicaţiilor, folosindu-se ediţiile prescurtate şi medii ale CZU şi ISBD-M (International Standard Bibliographic Description for Monographs).

După o perioadă de şase ani de la desfiinţarea serviciului, în 1990 se va constitui, prin noua organigramă, Biroul Prelucrare  şi Completare a colecţiilor, cu un şef de birou cu indemnizaţie; din acest moment, va începe o perioadă febrilă de căutări şi adaptări la problematica mondială a domeniului, cu folosirea tehnicii moderne în organizarea bazelor de date şi regăsirea informaţiei:

·    în 1991, începe organizarea pe format a cărţilor de la Sala de lectură şi pregătirea pentru deschidere a Bibliotecii „Transilvania” de la Chişinău (şase persoane vor lucra, alături de colegii de la Biblioteca „B.P. Hasdeu”, în perioada mai-august, la organizarea fondului şi structurarea lui pe secţii);

·    în anul următor, se demarează procesul de prelucrare automatizată a colecţiilor, a evidenţei publicaţiilor achiziţionate, utilizând o aplicaţie a softului ORACLE 5; acest fapt a permis, pe lângă creşterea rapidităţii, a acurateţei operaţiilor de evidenţă (inclusiv generarea proceselor verbale de predare-primire către secţii şi filiale, a Registrului Inventar şi a R.M.F.-ului, partea I, şi regăsirea automatizată a documentelor de către bibliotecari, după: primul autor, titlu, cuvânt din titlu, editură şi indice de cotă sistematică;

·    în 1996, începe înregistrarea retrospectivă în sistem automatizat (sub formă de descriere redusă, simplificată, pentru nevoile împrumutului) a publicaţiilor deţinute de Secţia Împrumut pentru copii (din 1992 în urmă); tot din acest an, se constituie Serviciul Dezvoltarea şi Prelucrarea colecţiilor (cu şef serviciu), care va avea în componenţă Biroul Prelucrare (evidenţă, catalogare, clasificare, organizare cataloage), Sectorul Achiziţii şi Dezvoltare, Depozitul Legal local şi Depozitul General al bibliotecii;

·    din anul 1998, se pune la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii OPAC-ul, permiţându-le căutări directe în catalogul informatizat (după cele cinci opţiuni);

·    anul 2000 este, de asemenea, un an de răscruce în activitatea bibliotecii: se trece la clasificarea documentelor după Ediţia Medie Internaţională a CZU (editată pentru prima oară în limba română între anii 1997 şi 1998 de către Biblioteca Naţională a României, realizându-se în acest fel o compatibilizare a clasificării româneşti cu cea internaţională); al doilea mare eveniment de rezonanţă naţională este structurarea Proiectului Catalogului Naţional Partajat iniţiat în cadrul Programului Naţional al A.N.B.P.R. pentru Automatizarea Bibliotecilor Publice din România, la care specialiştii din biblioteca noastră au avut un rol determinant nu numai în „construcţia” propriu-zisă a Programului, ci şi în unirea forţelor de specialitate din ţară şi stabilirea celor două grupuri de lucru (pentru alcătuirea fişierului de autoritate pentru persoane fizice şi respectiv a celui de clasificare şi indexare) în care, cum afirmam în paginile precedente, biblioteca are trei reprezentanţi autorizaţi, specialişti în domeniu (Adriana Király, Rodica Ivan şi Monica Sărăcuţ).

De menţionat, că Serviciul Dezvoltarea, Evidenţa şi Prelucrarea colecţiilor, cu un colectiv restrâns (8 persoane), s-a situat la cote de performanţă ridicate, reuşind un timp mediu de prelucrare a documentelor şi punerea lor în circulaţie între trei săptămâni şi o lună! – ceea ce este foarte important –, la o prelucrare de peste 5.000 de titluri pe an.

 

            Parte integrantă a serviciului, achiziţia şi completarea fondului de publicaţii s-a structurat în timp ca punct vital al bibliotecii. Ţinând cont de faptul că biblioteca publică este concepută ca un ansamblu enciclopedic de publicaţii, s-au făcut periodic evaluări ale structurii fondului existent în raport cu nevoile de informare, documentare, educaţie şi loisir ale utilizatorilor clujeni (decelate din evidenţele privind împrumutul documentelor, sondajele efectuate periodic sau din observaţiile directe ale utilizatorilor – persoane fizice sau juridice); s-a trecut astfel de la achiziţia cantitativă la cea calitativă. În primul rând, s-a completat fondul destinat documentării şi informării cu principalele enciclopedii, lexicoane, dicţionare ş.a. (vezi şi Anexa nr. 10 din finalul capitolului), la care nici nu se visa în anii ’70-’80, pe suporturi diverse; în al doilea rând, s-a avut în vedere valoarea bugetului anual, din care o mare parte a cheltuielilor materiale au vizat achiziţia de publicaţii.

            În al treilea rând, s-a ţinut cont că biblioteca judeţeană este o instituţie „tânără” şi are un patrimoniu constituit în principal din lucrări editate în ultimii 50 de ani, fapt care a obligat-o la continuarea unor colecţii, atât la carte cât şi la publicaţii seriale, dar şi să încerce, în timp, achiziţionarea unor lucrări vechi, de patrimoniu, din literatura română şi străină. Într-un oraş cultural cu biblioteci particulare constituite de secole, a fost uşor să se selecteze din multitudinea ofertelor de carte, începând de la Cazania lui Varlaam, ediţii vechi ale unor cărţi de cult, precum şi manuscrise ale unor personalităţi ale literaturii şi culturii româneşti, carte rară, periodice vechi, publicaţii noncarte, fotografii, cărţi poştale ilustrate, hărţi ale oraşului Cluj din secolele trecute ş.a. (a se vedea capitolul dedicat Colecţiilor speciale).

            Apariţia, după 1990, a unor anticariate particulare şi firme specializate în desfacerea cărţii şi presei periodice a oferit posibilitatea achiziţionării unei mari părţi a lucrărilor de producţie românească şi străină (în traducere sau original), în limbile de circulaţie internaţională – franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă ş.a.; în politica de achiziţii, s-a ţinut cont că aproape 20% din populaţia municipiului este compusă din cititori de limbă maghiară, germană, idiş, romani ş.a., pentru care s-au căutat surse de atragere a unor publicaţii specifice etniilor respective. În principal, biblioteca şi-a completat fondurile prin achiziţii de la S.C. Cartimpex (fostul Centru de Librării, cu Colectură pentru biblioteci – privatizat în ultimii ani), de la firme particulare: Librăriile VED, Anticariatul Dappon, Infolibris, Librăria Humanitas, Librăriile Universul, Pro Media Plus ş.a., care au oferit un sortiment de publicaţii complementar celui oferit de fosta Colectură, astfel încât biblioteca a putut achiziţiona cea mai mare parte a producţiei de carte şi bunuri culturale editate la Cluj-Napoca, în Transilvania şi în ţară.

Viaţa culturală clujeană se va deschide şi prin constituirea unei adevărate reţele de edituri. Peste 300 de societăţi comerciale îşi vor propune, după 1990, ca obiect de activitate şi editarea de publicaţii periodice sau carte. Astfel, pe lângă Editura Dacia, cu cei 30 de ani ai ei de servicii în slujba cititorului clujean sau din întreaga Românie, vor apărea în 1990 un număr de circa 70 case de edituri, edituri şi societăţi comerciale care vor produce anual, în medie, între 400 şi 800 titluri; dintre acestea, aproximativ 60 îşi vor înceta activitatea sau vor publica sporadic. Statisticile anului 1995 ne arată prezenţa în peisajul publicistic clujean a 77 edituri, 33 tipografii şi 19 librării. În anul 1997, Ghidul economic al judeţului Cluj cuprindea aproximativ 130 de societăţi comerciale ce au avut ca obiect de activitate editarea sau tipărirea cărţilor sau/şi periodicelor. Multe din acestea s-au afirmat prin prestaţia lor, cum sunt: Clusium, Casa Cărţii de Ştiinţă, Sarmis, Sedan, Casa de Editură Albastră, Excelsior, Limes, Echinox, Apostrof ş.a., conduse de oameni de cultură, ştiinţă sau întreprinzători activi, buni cunoscători ai cererii editoriale, ai nevoilor culturale şi ştiinţifice româneşti, care-şi vor constitui, pentru publicare, un portofoliu de lucrări dintre cele mai alese; majoritatea au fost prezente anual la cele opt ediţii ale Salonulului Naţional de Carte şi Publicaţii Culturale organizat la Cluj-Napoca sau la saloanele şi târgurile naţionale şi internaţionale.

 În paralel, biblioteca a beneficiat de substanţiale donaţii ale unor familii de intelectuali români şi persoane particulare ce şi-au constituit adevărate fonduri în cadrul Secţiei Colecţii speciale.

Din păcate, situaţia economică a ţării s-a înrăutăţit rapid în ultimii ani astfel că, pe acest fundal al sărăciei generalizate şi al situaţiei particulare în care s-a aflat o dată cu începerea construirii noului local, biblioteca a avut fonduri tot mai reduse la capitolul achiziţii. În parte, efectele acestui mare neajuns au fost diminuate, în ultimii ani, de donaţiile oferite de Ministerul Culturii, carte provenită din achiziţiile de la editurile importante din ţară, din care biblioteca clujeană a beneficiat de 2.030 volume în valoare de 43,5 milioane lei, în 1998; 3.681 volume, în valoare de 128,4 milioane, în 1999 şi 2.198 volume, în valoare de 94,9 milioane, în 2000.

Trecând de la o achiziţie exhaustivă, practicată în primii 6 ani, la una selectivă, bibliotecarii au fost obligaţi să-şi schimbe şi modul de informare şi documentare privitor la producţia editorială şi mai ales sistemul de selecţie şi achiziţie, adoptând un parteneriat direct cu editurile sau firmele producătoare, urmărind astfel obţinerea unui rabat comercial cât mai avantajos; în aceste condiţii de austeritate, s-a trecut de la achiziţia făcută de o singură persoană, la cea practicată de o comisie formată din bibliotecarii diferitelor secţii, servicii şi filiale care, în baza cunoaşterii mişcării fondului activ deţinut, a purces la o alegere mai riguroasă, mai aproape de nevoile reale imediate, de perspectiva continuării unor colecţii începute în anii precedenţi.

Încercând să ordoneze şi să reglementeze, pe de o parte, problematica achiziţiilor, iar pe de alta, modul de constituire a colecţiilor, Ministerul Culturii emite Ordinul nr. 504 din 28 ianuarie 1993 prin care aprobă Normele metodologice privind completarea colecţiilor de cărţi, periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale ale bibliotecilor publice de stat; în conformitate cu acestea, colecţiile bibliotecilor se structurează în: a) Colecţii de bază („destinate conservării şi studierii lor în spaţiile de lectură special amenajate” – constituite din 1-2 exemplare) şi b) în Colecţii uzuale (destinate împrumutului – cu număr nelimitat de exemplare); acesta va fi repetat, cu precizări şi mai pertinente, în 1994, când printr-un alt Ordin (1.015 din 24 februarie) se vor emite alte Norme metodologice […] cu conţinut asemănător; al doilea aspect menţionat în cele două acte normative este cel al completării colecţiilor, în funcţie de populaţia ţintă (nr. de locuitori) şi valoarea sumelor alocate, încercând o actualizare a sumelor şi o diferenţiere a bibliotecilor (în localităţile mari, cu peste 200.000 locuitori – în oraşele de reşedinţă ale bibliotecilor judeţene – cel puţin 35 lei/locuitor în primul Ordin şi respectiv 70 în cel de al doilea; pentru municipii şi oraşe suma va fi de 25, respectiv 50 lei/locuitor, iar pentru comune de 20 lei, respectiv 40 lei/locuitor).

Un alt aspect important este cel prin care se precizează că „Alocaţiile bugetare destinate completării colecţiilor pentru bibliotecile publice de stat se centralizează «de regulă» la bibliotecile judeţene”; acestea, în conformitate cu Regulamentul […] din 1992, vor asigura ca „…în localităţile cu minorităţi naţionale sau staţiuni balneo-climaterice, nivelul alocaţiilor bugetare să se majoreze cu până la 50%…”, reglementări deosebit de benefice pentru viaţa bibliotecilor, dar care nu vor fi respectate decât în parte.

Pe aceleaşi coordonate ale clarificării unor aspecte privitoare la bunurile purtătoare de informaţii, Ministerul Culturii emite, prin Ordinul nr. 2.062 din 15 august 2000, la propunerea A.N.B.P.R., Normele metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice prin care, pe lângă definirea bibliotecii ca instituţie, se fac următoarele precizări foarte importante cu aspect de noutate şi modernitate: colecţiile bibliotecilor sunt formate din următoarele categorii de documente:

1. documente specifice: tipărituri; înregistrări multimedia; documente multiplicate în serie prin proceduri fizico-chimice diferite; manuscrise; alte documente cu valoare documentară; documente electronice, informatice, software; materiale purtătoare de informaţii pentru persoane defavorizate.

2. documente nespecifice bibliotecilor, altele decât cele specificate (făcând parte din categoriile tezaur sau fond al patrimoniului cultural naţional mobil ori bunuri culturale comune).

3. alte bunuri din dotare ce fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar care sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale.

Pe lângă că se aduc clarificări în clasarea bunurilor, actul în sine face o precizare: stabileşte categoriile de bunuri care nu fac parte din colecţiile de documente ale bibliotecilor. Această precizare şi structurarea tipurilor de documente specifice sunt de natură să limpezească concepţia profesioniştilor privitoare la ce poate intra în patrimoniul unei biblioteci, indiferent de apartenenţa ei la un sistem sau altul. Normele lămuresc, de asemenea, tehnica evidenţei şi gestiunii, a prelucrării şi împrumutului, transferul şi scoaterea din evidenţă, recuperarea de la utilizatori precum şi durata lor de utilizare (nelimitată, la 15 ani, 5 şi respectiv 3 ani), în funcţie de valoarea, circulaţia şi gradul de uzură al bunurilor, precizare extrem de utilă şi necesară, îndeosebi bibliotecilor publice.

 

Biblioteca clujeană şi legea depozitului legal naţional şi local

            Intrarea în vigoare, la 1 februarie 1996, a Legii nr. 111/1995 a Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale a determinat biblioteca să ţină o legătură şi mai strânsă, mai directă cu toate editurile şi tipografiile din municipiul Cluj-Napoca şi judeţ, folosind în acest sens experienţa de decenii avută de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” şi Biblioteca Naţională a României, beneficiare ale dreptului de depozit legal naţional, atât pentru obţinerea exemplarelor pentru depozitul naţional cât şi pentru cel de depozit local; am beneficiat, totodată, de experienţa acestora privitoare la condiţiile de prelucrare a publicaţiilor intrate, în regim tradiţional, în primii doi ani, şi informatizat din 1997 încoace. Biblioteca publică clujeană, ca de altfel toate bibliotecile judeţene cu drept de depozit legal local, s-a confruntat dintru început cu greutăţile datorate, pe de o parte, ambiguităţilor (s-a lăsat la latitudinea producătorilor/editorilor, prin neprecizarea expresă cui îi revine obligaţia trimiterilor exemplarelor pentru Depozit) şi exagerărilor Legii (obligaţia producătorilor/editorilor de a transmite 9 exemplare către Biblioteca Naţională şi respectiv 1 exemplar pentru depozitul local de la biblioteca judeţeană; numărul prea mare de exemplare pentru depozitul legal, în comparaţie cu Franţa sau Germania, unde obligaţia este de 4 şi respectiv 3 exemplare), iar pe de altă parte inconştienţei, sfidării şi nepăsării unor editori/producători vis-ŕ-vis de obligaţiile ce le revin prin lege, care s-au suprapus tendinţelor unora de a eluda legea conştienţi fiind că măsurile punitive stipulate nu vor fi aplicate niciodată. Toate acestea se adaugă daunelor culturale produse patrimoniului scris, prin nereflectarea lui reală în bibliografia naţională a publicaţiilor monografice sau seriale.

Biblioteca clujeană a avut însă norocul să recupereze, aproape integral, documentele publicate în judeţul Cluj şi datorită participării anuale a editorilor şi producătorilor la saloanele organizate; până la apariţia legii şi după, fiecare participant se „obliga”, prin contractul încheiat, să doneze bibliotecii judeţene câte două exemplare din publicaţiile expuse în schimbul serviciilor oferite de organizatori în cadrul saloanelor; biblioteca a reuşit să recupereze şi exemplarele editate şi nedepuse, între anii 1990 şi 1995, astfel că în 1995 în Depozitul legal local au intrat 1.246 u.b. în valoare de 855.148 lei, număr triplu faţă de 1996, când au intrat doar 324 u.b., în valoare de 1.318.800; în 1997: 820 u.b.– 5.826.540 lei; 1998: 454 u.b. – 5.362.223; 1999: 712 u.b. – 11.623.789 lei; 2000: 664 u.b. – 19.997.958 lei.

Dacă a reuşit, în parte, aplicarea prevederilor legii, aceasta se datorează preocupării continue a conducerii bibliotecii şi a Sectorului Depozit legal local, coordonat de Sorina Stanca, şi poziţiei de instituţie situată în centrul activităţilor culturale locale.

O privire de ansamblu a situaţiei intrărilor şi ieşirilor de publicaţii, cărţi şi periodice, din biblioteca judeţeană în cei 11 ani (vezi şi Anexa nr. 11 din finalul capitolului) reflectă pe de o parte politica exhaustivă de achiziţii practicată până în 1996, la un buget alocat aproape de nevoile reale ale completării fondului de publicaţii şi bunuri purtătoare de informaţii, iar pe de alta, scăderea galopantă a puterii de cumpărare a leului, reducerea de la an la an a sumelor alocate achiziţiei, respectiv creşterea aberantă a preţului publicaţiilor.

Astfel, în anul 1990, în Biblioteca Judeţeană Cluj au intrat un număr de 7.659 titluri (carte şi periodice), ceea ce este o performanţă nemaiatinsă decât în anul 1997; din numărul total al unităţilor intrate, 1.388 titluri (în 13.590 volume) provin din achiziţia intermediată de Colectura bibliotecilor din cadrul Centrului de Librării al judeţului; 4.190 titluri (7.748 volume) de la anticariate; 673 titluri de la Rezerva Naţională de Carte (câte un exemplar per titlu – carte aleasă de bibliotecarii clujeni în anii anteriori); 839 titluri (1.007 volume) carte străină provenită din donaţii franceze, germane şi italiene; 174 titluri (888 volume) din achiziţii de la instituţii extraeditoriale (episcopii, culte, societăţi culturale, instituţii de învăţământ superior ş.a.); 205 titluri de ziare şi reviste şi 233 tiluri carte (425 volume) de la Centrul de difuzare a presei, iar 13 titluri sunt transferate înspre bibliotecă de la producătorii direcţi.

            Am redat în detaliu situaţia anului 1990, care a fost unul atipic pentru ceea ce se va întâmpla în continuare în completarea colecţiilor bibliotecii. Dacă calculăm numărul titlurilor intrate, acesta îl depăşeşte pe cel al cărţilor şi periodicelor tipărite şi intrate în depozitul legal al Bibliotecii Naţionale (3.278), însă el dă, totodată, nota preocupărilor bibliotecarilor clujeni de a atrage, prelucra şi introduce în circulaţie o mare varietate tematică de publicaţii care să satisfacă nevoile complexe ale utilizatorilor, dintre cei mai diverşi ca ocupaţii şi pregătire, şi a interesului crescând pentru informaţie, lectură şi educaţie (despre documentele noncarte achiziţionate, a se vedea capitolele privitoare la Secţiile Mediatecă şi Colecţii speciale).

            Desigur că numărul titlurilor publicaţiilor achiziţionate nu spune suficient pentru un nespecialist, dar dacă vom arăta că cheltuielile pentru achiziţii au reprezentat 19,12% în anul 1991, 42,25% în 1995 din totalul cheltuielilor materiale anuale, realizăm importanţa dată acestui capitol. Cât priveşte numărul de titluri per exemplar, de 4,54 în 1990, considerăm că şi el spune mult dacă-l comparăm cu cele 2,51 exemplare/titlu achiziţionate în 2000, dar este semnificativ mai mic decât cel realizat în anul 1995 (6,24). În primii 6 ani, biblioteca realizează constant cifre în creştere, atât la număr de titluri cât şi la volume (carte şi periodice) (vezi şi Anexa nr. 11 din finalul capitolului); primul indicator este mereu aproape de ceea ce realizează Biblioteca Naţională în cei 11 ani, şi uneori peste. Cititorul poate urmări evoluţia/involuţia acestui indicator în tabelul următor:

 

 

Nr. titluri/an

 

1990

 

 

1991

 

1992

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

Cărţi şi periodice intrate în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale*

 

 

3278**

 

 

2.914

 

 

3.662

 

 

6.130

 

 

4.074

 

 

5.517

 

 

7.199

 

 

6.471

 

 

6.231

 

 

12.525

 

 

11.225

Cărţi şi periodice intrate în fondul Bibl. Jud. „O. Goga”

 

 

7.659

 

 

4.071

 

 

4.009

 

 

4.811

 

 

5.069

 

 

6.520

 

 

6.714

 

 

6.321

 

 

5.656

 

 

6.455

 

 

 

6.159

 

*   – după Anuarele statistice ale României şi informaţiile de la colegii din Biblioteca Naţională.

** – cifra din acest an reprezintă doar nr. de titluri carte; cel al periodicelor nu l-am putut afla.

 

            Dacă ne referim la indicatorul „număr documente intrate în bibliotecă” (cărţi şi periodice), şi acesta reflectă o creştere până în 1995, iar de atunci o scădere constantă datorată reducerii sumelor alocate capitolului achiziţii, care chiar dacă au rămas aproape aceleaşi ca cifră, puterea scăzută de cumpărare a leului şi creşterea aberantă a preţului publicaţiilor au dus la micşorarea numărului de exemplare achiziţionat per titlu; explicaţia reducerii alocaţiilor bugetare la acest capitol rezidă şi în cheltuielile de capital făcute cu noua construcţie.

            O privire în context a acestui indicator realizat de către biblioteca clujeană şi în raport cu cel al principalelor biblioteci judeţene din aceeaşi familie (situate în municipiile reşedinţe de judeţe cu o populaţie de peste 300.000 locuitori) reflectă interesul pentru atragerea unui însemnat număr de publicaţii, care o situează în majoritatea acestor ani pe primul loc din ţară. Menţinerea unei rate înalte de creştere a fondului coroborată cu pierderile mici au făcut ca numărul documentelor existente în colecţii să crească în 10 ani cu peste 200.000 u.b. atingând, în anul 2000, frumoasa cifră de 700.000 u.b., cifră reflectată, apoi, şi în ceilalţi indicatori de performanţă realizaţi în mod ascendent (vezi şi Anexa nr. 12 din finalul capitolului). Dorinţei de a satisface toate solicitările de lectură şi informare ale utilizatorilor, chiar şi în anii când sumele alocate achiziţiei de publicaţii au fost mai mici, am încercat să-i răspundem prin reducerea numărului de exemplare per titlu şi menţinerea indicelui de număr titluri la o cotă înaltă (în jur de 6.000/an), acoperind solicitările lecturii la sală, vizionările şi audiţiile la Mediatecă sau la secţiile cu aparatură multimedia; după aceleaşi principii ne-am condus şi în achiziţionarea ediţiilor mai valoroase, a dicţionarelor, enciclopediilor, anuarelor ş.a.

            Rata mare de înnoire a colecţiilor în aceşti ani, între 14,95 şi 37,15 ani, comparativ cu media pe ţară a acesteia (55 de ani), constituie o dovadă că instituţia clujeană are un fond viu, activ şi actual care poate face faţă multor cereri,  indiferent de diversitatea lor. Indicatorii de performanţă realizaţi în anii 1991-2000 de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” (vezi şi Anexa nr. 13 din finalul capitolului) sunt elocvenţi pentru observarea unui trend ascendent al majorităţii acestora; anul 2000 face excepţie datorită operaţiilor de mutare în noul local, motiv pentru care am fost nevoiţi să suspendăm definitiv activitatea celor mai mari Secţii Împrumut pentru adulţi şi copii, concomitent cu închiderea, şi ea definitivă, a filialei Gheorgheni, fapt datorat costurilor ridicate pentru chiria localului şi situării ei în proximitatea noului sediu al bibliotecii.

Recunoaşterea rolului şi funcţiei bibliotecarilor în achiziţia şi crearea patrimoniului unei biblioteci, proces în care el, „…bibliotecarul, trebuie să anticipeze durata de viaţă a documentului pe care nu l-a achiziţionat şi să-şi stabilească selecţia abandonând exigenţa eternităţii”,[3] ni se pare o definiţie acoperitoare pentru abilitatea şi ştiinţa cu care profesioniştii clujeni au ştiut să constituie o adevărată colecţie de documente, creând astfel o identitate aparte instituţiei pe care au servit-o cu ştiinţă şi conştiinţă, cu pricepere şi profesionalism.

Dar cum o colecţie este un ansamblu viu, trăieşte şi se dezvoltă prin creşteri, tot aşa ea este obligată şi la eliminări pe criterii de uzură fizică sau morală, pierderi datorate nerestituirii publicaţiilor de către utilizatori. Şi din acest punct de vedere se poate observa, în Anexa nr. 11, la capitolul ieşiri, că aceste scoateri/pierderi au reprezentat, procentual vorbind, cifre sub 1% din totalul publicaţiilor împrumutate de utilizatori. O singură excepţie o face acest indicator în anul 1991, când datorită aplicării prevederilor Decretului-Lege nr. 50 din 4 februarie 1990 au fost scoase din circulaţie şi patrimoniu 13.207 volume carte şi periodice. Mai precizăm că numărul redus al documentelor scoase se datorează interesului pentru întreţinerea fondului (legare) şi pentru recuperarea cărţilor împrumutate, astfel încât pierderile prin nerestituire s-au situat anual între 250 şi 400 volume, indicator deosebit de scăzut.

Dacă ar fi să facem o analiză globală a evoluţiei procesului de tipărire, difuzare şi atragere în circuitul lecturii a producţiei de carte şi bunuri culturale purtătoare de informaţii, am aprecia că, după 1989, cel mai defectuos şi mai anarhic proces ar fi cel al difuzării acestora. Bunele intenţii de reglementare a problemelor privitoare la achiziţia de carte în folosul bibliotecilor, de către acestea şi nu de către factori intermediari dornici să se îmbogăţească din puţinii bani alocaţi de Ministerul Culturii şi administraţiile publice locale şi judeţene, au fost aplicate parţial, uitate sau interpretate greşit.

Iniţiativa clujenilor de a organiza, după model occidental, centre de cooperare şi furnizare de servicii specializate pentru biblioteci,[4] luată în 1996 de către 12 biblioteci judeţene din Transilvania, a fost întâmpinată la început cu entuziasm de către fondatorii Asociaţiei Infolibris, după care dezinteresul multora s-a aşternut peste o idee fezabilă şi benefică pentru bibliotecile iniţiatoare. Sectarismul, lipsa de colaborare şi suspiciunea vor fi mereu factori de netrecut în asocierea şi crearea de structuri şi servicii necesare modernizării şi schimbării unor stări de fapt neconstructive şi grefante pentru viaţa bibliotecilor româneşti. Propunerile noastre privind elaborarea unor strategii şi proiecte, cu susţinere guvernamentală, fructificarea unor experienţe deja acumulate în ţări occidentale s-a lovit mereu de opacitate şi lipsa unei gândiri eficiente în realizarea unui cadru necesar cooperării între bibliotecile româneşti prin: formarea, dezvoltarea şi modernizarea bazelor de date; facilitarea accesului la documentele editate pe format tradiţional şi electronic; constituirea catalogului naţional colectiv şi a celui partajat; informatizarea şi automatizarea proceselor de bibliotecă şi multe alte proiecte ce s-ar putea realiza cu costuri mici şi beneficii enorme pentru viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor români. Miile de biblioteci publice, şi nu numai, ar fi fost beneficiarele punerii în valoare a unor idei ale specialiştilor formaţi pe parcursul acestor ani, dispuşi la cooperare şi acţiune comună în folosul organizaţiilor pe care le slujesc. Condiţia reuşitelor: conştientizarea de către politicieni, guvernanţi şi administraţiile publice a faptului că impactul bibliotecii în noua Societate Informaţională spre care tindem este esenţial şi că ea, biblioteca, este una dintre resursele neexplorate încă ale dezvoltării economico-sociale a României de mâine.

 

3. Serviciul Comunicarea colecţiilor, Relaţii cu publicul

Constituirea serviciului în forma actuală, cu şef serviciu cu indemnizaţie de conducere, a avut loc în anul 1987, când prin crearea pentru prima oară a postului s-a organizat un concurs, în urma căruia Rodica Zdrenghea a fost declarată reuşită (funcţie în care rămâne până la plecarea sa din bibliotecă în anul 1991). Deschiderea realizată de aceasta, în condiţii nu dintre cele mai fericite, a fost continuată de Doina Popa, care a beneficiat din plin de libertatea adoptării unor măsuri necesare şi utile creării unor servicii de împrumut şi lectură la nivelul standardelor europene. Aceasta şi datorită bogăţiei şi diversităţii surselor de lectură şi informare noi, moderne şi actuale. O dată cu promovarea ei prin concurs în postul de director adjunct de specialitate (în anul 2000), conducerea serviciului a fost preluată de Tatiana Costiuc, absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie şi Bibliografie de la Chişinău, având o experienţă în domeniu de peste 20 de ani, din care o parte în funcţii de conducere la Biblioteca Naţională şi Biblioteca Naţională pentru Copii din capitala Basarabiei.

Creşterea numărului de secţii şi filiale, a punctelor de servicii s-a reflectat şi în creşterea numărului personalului serviciului de la 16 în 1990, la 37 în 2000 (vezi şi Anexa nr. 14 din finalul capitolului).

 

Facilităţi şi servicii pentru public

            Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj şi-a orientat strategia în ultimii ani spre crearea de facilităţi şi servicii care au impact direct asupra utilizatorilor, contribuie la creşterea gradului lor de satisfacţie şi, în egală măsură, individualizează instituţia pe piaţa serviciilor similare. Câteva direcţii sunt edificatoare în modul în care s-a acţionat:

 

Crearea de facilităţi noi

În primul rând sunt facilităţile legate de spaţiu. Aspectul spaţiilor destinate publicului s-a schimbat în totalitate: estetic, funcţional şi ca dimensiune.

Din 1995, biblioteca a înfiinţat un nou punct de servicii pe str. Kogălniceanu nr. 7, unde s-au concentrat serviciile de documentare şi informare: Sala de lectură, Centrul de Informare Comunitară şi Mediateca. Sala de lectură a beneficiat de un spaţiu generos cu 80 locuri pentru lectură (de la 45, câte avea până în 1995) şi cu posibilitatea expunerii întregului fond de referinţă; din acelaşi an, Mediateca a început să funcţioneze şi ea aici, oferind posibilităţi multiple de utilizare: vizionări de casete, audiţie la cască, consultarea documentelor din domeniul artei şi muzicii, acces la obţinerea informaţiilor stocate electronic pe CD şi CD-ROM.

În perioada 1996-2000, spaţiile pentru public de la filialele Mănăştur, Mărăşti, Zorilor şi Gheorgheni au fost modernizate mergându-se pe ideea accesului maxim la colecţiile destinate împrumutului. Ele au fost organizate după principii moderne urmărindu-se funcţionalitatea şi rapiditatea în servire.

            Numărul total de locuri pentru lectură şi studiu a crescut de la 45 la 150 în prezent şi, spre deosebire de anii anteriori, când erau concentrate într-un singur loc, la Sala de lectură, acum sunt locuri pentru lectură şi studiu la toate punctele de servicii.

            Extinderea programului la Sala de lectură şi sâmbăta şi menţinerea unui program constant pentru public pe tot parcursul anului este un aspect foarte apreciat de utilizatori.

            Accesul la cataloagele electronice prin utilizarea individuală a calculatoarelor puse la dispoziţia publicului a dus la obţinerea mai rapidă a informaţiei; numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori a crescut din 1996, când exista un singur calculator, la 20 în anul 2000.

            Rezervarea de carte şi onorarea rezervării în maximum cinci zile de la lansarea comenzii constituie un serviciu deosebit de apreciat de public.

 

Accesul la colecţiile bibliotecii

            Disponibilitatea colecţiilor este foarte mare în orice moment prin expunerea în regim de acces liber în proporţie de 90% la filialele bibliotecii, prin aranjarea corectă a publicaţiilor, prin rapiditatea operaţiunilor de recondiţionare a publicaţiilor sau de compactare a colecţiilor de publicaţii seriale.

            Rapiditatea punerii în circulaţie a documentelor achiziţionate a crescut şi ea; timpul de prelucrare a documentelor este de maximum o lună de zile, după care cărţile şi celelalte categorii de documente ajung la public.

Numărul mare de titluri achiziţionate într-un an (între 5.000 şi 7.700) ne situează, după cum am mai afirmat, în topul bibliotecilor judeţene din ţară; prin această achiziţie masivă am încercat să acoperim toate domeniile de subiecte. Din sondajele efectuate a reieşit că biblioteca noastră satisface în proporţie de 80% cerinţele utilizatorilor.

Comunicarea colecţiilor în sistem alternativ, după clasificarea pe domenii, dar şi pe grupe tematice, constituite în funcţie de interesele utilizatorilor, este şi ea în interesul utilizatorilor şi am generalizat-o în toate secţiile pentru împrumut ale bibliotecii şi în bibliotecile publice din judeţ. Acest sistem de organizare vine în întâmpinarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor (care într-o etapă anterioară au fost monitorizate şi analizate), oferă independenţă în orientare, este flexibil şi satisface în mai mare măsură nevoile de informare, documentare şi loisir prin lectură.

Promptitudinea şi rapiditatea în servire au crescut ca urmare a îmbunătăţirii aspectelor menţionate mai sus, şi publicul clujean apreciază faptul că timpul de aşteptare este foarte mic în raport cu alte biblioteci.

 

Servicii de informaţii

Aceste servicii au crescut în importanţă pe măsură ce informaţiile au proliferat. Presiunea pentru obţinerea de informaţii şi referinţe este tot mai mare şi în toate punctele unde se lucrează cu public. Am intuit foarte repede această tendinţă şi am înfiinţat un serviciu neutilizat până atunci în biblioteci – un serviciu care oferă informaţii pentru comunitate prin Centrul de Informare Comunitară.

Serviciile externe de bibliotecă, destinate persoanelor aflate în dificultate pentru care accesul direct la bibliotecă nu este posibil, sunt tot servicii noi. Momentan avem două astfel de servicii: Filiala Bibliosan de la Spitalul de Recuperare Cluj, înfiinţată în anul 1999 şi Biblioteca de la Penitenciarul din Gherla, din anul 2000.

 

Proiecte pentru dezvoltarea de servicii noi

            Şi în viitor, biblioteca va menţine această orientare spre servicii utile şi aşteptate de publicul ei şi avem deja stabilite câteva priorităţi:

·       realizarea reţelei de comunicare între centru şi filialele bibliotecii;

·       dirijarea atenţiei spre copiii de vârstă mică prin înfiinţarea unei Ludoteci în noul sediu, pe lângă cea existentă la filiala din cartierul Mănăştur, unde prin intermediul jocului copiii să fie atraşi spre lectură şi spre dezvoltarea interesului pentru cunoaştere şi informare;

·       dezvoltarea serviciilor externe de bibliotecă şi la Azilul de bătrâni din municipiu;

·       organizarea unui serviciu specializat de referinţe şi informaţii;

·       posibilitatea utilizării extinse a reţelei electronice de către utilizatori pentru căutări în baza de date a bibliotecii prin „vizite electronice”.

 

Practici de evaluare şi de colectare a datelor

   În ceea ce priveşte datele şi informaţiile statistice despre activitatea de bibliotecă în general, putem spune că am parcurs în deceniul al nouălea două etape:

Ř    Prima a durat până în anul 1996, când am practicat o abordare mai mult de tip tradiţional, deoarece instrumentele statistice erau puţine, iar mentalitatea ne plasa încă în zona cantităţii şi mai puţin în cea a calităţii şi eficienţei în corelaţie cu costurile. În momentul în care ne-am confruntat cu necesitatea justificării resurselor de care aveam nevoie, cu inevitabila intrăre în comparaţii interne sau externe cu partenerii de acelaşi nivel şi, mai ales, când publicul nostru şi interesele lui au înregistrat mutaţii semnificative, biblioteca a trebuit să-şi reconsidere funcţiile şi instrumentele prin care să facă faţă acestor schimbări, ceea ce a corespuns celei de a doua etape. În plan funcţional, urmarea acestor schimbări s-a reflectat în facilităţile şi serviciile nou create de bibliotecă.

      Pentru obţinerea datelor şi informaţiilor statistice de care aveam nevoie, utilizam ca surse principale: Caietul de evidenţă a activităţii de bibliotecă, Registrul de mişcare a fondurilor şi Registrul inventar, din care reţineam: cinci măsurători (volume existente la sfârşitul anului; volume intrate în cursul anului; cititori; volume consultate; personal) şi cinci indici de activitate (de dotare cu carte; de atragere la lectură; de circulaţie; de lectură; de frecvenţă), fără să practicăm o corelare cu datele financiare. Neputând recurge la alte surse de informaţii despre utilizatori decât cele referitoare la cinci categorii ocupaţionale (muncitori, tehnicieni, maiştri; agricultori; intelectuali şi funcţionari; elevi, studenţi; alte categorii) şi cele referitoare la cinci categorii de vârstă (până la 14 ani; 15-25 ani; 26-40 ani; 41-60 ani; peste 61 ani), practicam un management departe de cel ştiinţific.

   Aceste surse nu ne ofereau informaţii suficiente despre utilizarea celorlalte categorii de documente pe care biblioteca le deţinea în afară de cărţi şi publicaţii seriale. Lipseau datele despre utilizarea bibliotecii de la distanţă, despre cererile tot mai numeroase pentru informaţii şi referinţe ş.a.

   De asemenea, faţă de indicatorii de performanţă practicaţi de bibliotecile europene, numărul celor practicaţi în România era total insuficient pentru o analiză care să ofere tabloul unei evoluţii sau posibilitatea comparaţiilor.

   Referitor la utilizatorii bibliotecii, după reculul înregistrat în anul 1990, când de la 21.183 de utilizatori, câţi avea biblioteca în anul 1989, s-a ajuns la 12.118, au fost necesari cinci ani până când populaţia a intrat din nou într-o relaţie firească cu biblioteca.

În anul 1995, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” avea 21.080 utilizatori şi practica o înscriere anuală a acestora, eliberându-le un „permis de intrare” la fiecare secţie sau filială, cu valabilitate de un an. Acest procedeu, aplicat în toate bibliotecile publice din ţară, plasa anual „indicele de atragere la lectură” în jurul aceloraşi procente, cu uşoare variaţii, presupunea un consum de materiale tipizate şi de timp, modifica realitatea prin înscrierea aceleiaşi persoane în mai multe puncte de servicii şi nu oferea posibilitatea observării tendinţelor pe o perioadă mai lungă de timp.

            Din aceste considerente şi datorită utilizării tehnologiei informaţionale deja în multe activităţi specifice, din anul 1996 biblioteca a început evidenţa informatizată a utilizatorilor şi a decis prelungirea valabilităţii permisului la cinci ani. Aceasta a însemnat îmbunătăţirea calităţii şi durabilităţii acestei legitimaţii, posibilitatea eliminării înscrierilor în mai multe puncte de servicii, economie de timp pentru bibliotecari,evitarea unor tendinţe de sustragere de la restituirea publicaţiilor ş.a. Pentru utilizatori, a însemnat eliminarea unei proceduri anuale care le lua timp şi posibilitatea de acces la toate serviciile cu acelaşi permis, deci a crescut mobilitatea.

      Practicarea acestei modalităţi de înscriere şi calcul al utilizatorilor înscrişi la bibliotecă, adică cu drept de a utiliza biblioteca în această perioadă de referinţă de cinci ani, a dat rezultate surprinzătoare în momentul în care am comparat cele două etape: 1991-1995; 1996-2000. În primul interval, procentul utilizatorilor înscrişi la bibliotecă a crescut cu 3,07% (de la 3,60% la 6,67%), iar în intervalul al doilea procentul a crescut cu 14,36% (de la 8,55% la 22,89%) (vezi şi Anexa nr. 13 din finalul capitolului).

   Orientarea privind tendinţa de creştere a numărului de utilizatori într-o perioadă de referinţă mai mare ne dă posibilitatea prognozării necesarului de resurse pe termen lung.

Ř    A doua etapă (1996-2000) a însemnat apelarea şi la alte modalităţi de obţinere a informaţiilor de care aveam nevoie, îndeosebi prin sondaje şi cercetări sociologice şi, de asemenea, folosirea unor instrumente manageriale mai adecvate.

      În anul 1996, a fost întreprinsă cercetarea cu privire la nevoile utilizatorilor reali şi potenţiali în legătură cu serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. Acest studiu a fost realizat în cadrul Programului PHARE – PLDP în care au lucrat specialiştii noştri alături de cei din UE; urmare a acestui studiu, a luat fiinţă C.I.C.-ul şi s-au stabilit domeniile prioritare din care publicul avea nevoie de informaţii.

      O altă cercetare de amploare efectuată în 1999 viza satisfacţia utilizatorilor faţă de activitatea bibliotecii în ansamblu; studiul a fost efectuat de o echipă de sociologi clujeni şi de personalul bibliotecii; a rezultat o evaluare care situa satisfacţia utilizatorilor între „mulţumit” şi „foarte mulţumit”. Raportul de cercetare a pus în evidenţă aspectele care trebuie îmbunătăţite şi acestea au făcut apoi obiectul unui Program de măsuri menit să crească indicatorul „satisfacţia utilizatorilor”.

      Din anul 1998, urmare a intrării în Programul Naţional PROBIP-2000, ca partener, dar şi în calitate de coordonator, biblioteca a început să utilizeze noi instrumente de colectare a datelor şi informaţiilor statistice şi să practice planificarea şi evaluarea activităţii pe baza indicatorilor de performanţă; s-au adoptat indicatorii de performanţă propuşi prin program care permiteau o analiză detaliată (vezi şi Anexa nr. 13 din finalul capitolului), o corelare a eficienţei cu costurile, o abordare a necesarului de resurse per locuitor, fundamentarea reală a solicitărilor de resurse şi, totodată, permiteau realizarea unor comparaţii de pe aceleaşi baze cu bibliotecile din aceeaşi „familie” (ca mărime a populaţiei ţintă). Biblioteca a adoptat aceste instrumente manageriale care, corelate cu ansamblul metodelor şi practicilor noi de conducere, au dus la un management performant.

 

Utilizatorii serviciilor de bibliotecă

            Prin includerea termenului „public” în definirea ei, Biblioteca se delimitează clar de celelalte tipuri de biblioteci şi totodată îşi stabileşte precis „populaţia ţintă” pentru care funcţionează.

            Prin specificul său de bibliotecă publică, ea aparţine şi funcţionează pentru întreaga populaţie a unei localităţi (comună, oraş, municipiu), acordă şanse egale de utilizare a serviciilor ei tuturor acestor locuitori şi îşi organizează întreaga activitate în funcţie de necesităţile celor pentru care a fost creată.

            Percepută foarte mult timp ca un serviciu tradiţional, ea oferea publicului doar „împrumutul de publicaţii” sau lectură la sală, iar persoanele care apelau la bibliotecă erau „cititori” ai bibliotecii. Astăzi, pe măsură ce publicul a început să utilizeze biblioteca şi pentru alte servicii (de informaţii, de accesare a documentelor pe suport magnetic sau informatic, pentru participarea la activităţi care nu necesită calitatea de cititor, pentru formarea deprinderilor de utilizare etc.), denumirea de „cititor” nu mai corespunde scopului pentru care publicul se deplasează la bibliotecă sau o utilizează de la distanţă.

            În ultimii ani, în măsura în care biblioteca şi-a diversificat oferta de servicii, termenul „utilizator” l-a înlocuit pe cel de „cititor”; de altfel, a avut loc o schimbare generală a paradigmei relaţionale din bibliotecă–carte–cititor în cea de bibliotecă–informaţie–utilizator, paradigmă care pare mai apropiată de realitatea Societăţii Informaţionale ce se prefigurează. Dezideratul fiecărei biblioteci, însă, este de a-l determina pe utilizator să devină cititor al bibliotecii, întrucât numai urcând pe scara valorică a cunoaşterii, de la informare spre înţelepciune, se poate atinge progresul individului şi al societăţii. În acest sens, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” se poate mândri cu faptul că 98% din utilizatorii bibliotecii sunt, în primul rând, cititori, Clujul fiind prin tradiţie un centru universitar unde cartea a fost în toate timpurile la loc de cinste.

            Dinamica utilizatorilor bibliotecii în intervalul 1990-2000 oferă un tablou interesant. Vom lua ca ani de referinţă anii 1991 şi 1999, pentru că sunt relevanţi prin faptul că activitatea bibliotecii s-a desfăşurat normal, fără perturbări în programul secţiilor şi filialelor.

            În afară de categoria ocupaţională reprezentată de elevi, studenţi şi categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 25 ani, unde s-au înregistrat creşteri: de 19,77% la elevi, studenţi (de la 52, 08% în 1991 – la 73,08% în 1999) şi de 25,46% la categoria cuprinsă între 15 şi 25 ani (de la 32,82% în 1991 – la 58,28% în 1999), toate celelalte categorii au fost în scădere. Biblioteca a ţinut cont de aceste modificări prin crearea de noi locuri pentru lectură, audiţii, vizionări etc., printr-o achiziţie de documente care să satisfacă cât mai bine cerinţele acestui segment de populaţie, dar nu s-a ocupat în egală măsură de utilizatorii care au părăsit biblioteca şi de cei care n-au frecventat-o niciodată; în baza acestor concluzii, din anul 1999 ea şi-a dezvoltat un Serviciu Marketing care va avea în atenţie, cu prioritate, acest aspect şi, de asemenea, se va ocupa de promovarea bibliotecii în toate structurile populaţiei.

 

Ce şi cât împrumută utilizatorii ?

Comparaţia anilor 1991 şi 1999 ne permite să apreciem că numărul documentelor împrumutate de utilizatori (prin împrumut înţelegând atât cel la domiciliu, cât şi cel pentru consultare pe loc) a crescut în acest interval de aproape 3 ori (de la 349.789 documente împrumutate în anul 1991 la 1.006.255 documente împrumutate în anul 1999); din acestea, peste 81% au fost cărţi. Pentru anul 1999, putem aprecia şi solicitările pentru alte categorii de documente pe care le deţine biblioteca, şi anume: 15,20% pentru publicaţiile seriale; pentru documentele audiovizuale solicitarea a fost de aproape 2%, iar pentru documente cartografice, de muzică tipărită, grafice, electronice şi alte documente, solicitarea a fost de 1,14%. Referitor la ultimele două categorii menţionate, biblioteca le deţine cam în aceeaşi proporţie în colecţiile sale.

Foarte mulţi ani s-a mers pe achiziţia masivă de carte neglijând celelalte suporturi purtătoare de informaţie, fapt care ne-a determinat să regândim dezvoltarea colecţiilor şi să alocăm sume distincte (până la 10% din fondurile destinate acestui capitol) pentru cumpărarea de documente electronice şi audiovizuale în paralel cu asigurarea echipamentelor pentru utilizare.

În privinţa domeniilor spre care s-a îndreptat atenţia utilizatorilor în această perioadă, accentele au fost diferite. Dacă în 1991 se solicita literatura, lingvistica şi filologia în proporţie de 69,76%, în 1999 procentul a scăzut la 50,04%; în schimb, au crescut solicitările pentru ştiinţe exacte şi tehnică de la 4,9% în 1991 la 10,38% în 1999. Explicaţia stă şi în creşterea populaţiei de vârstă şcolară şi universitară, dar şi în mutaţiile care au avut loc în învăţământ.

Tabloul statistic al anului 1999 ne oferă şi alte informaţii care au fost repere în politica de achiziţii, şi anume: publicaţiile pentru copii au fost solicitate în proporţie de 26,26%; cartea în limba engleză în proporţie de 3,16%, net detaşată faţă de celelalte limbi; peste 30% din documente au fost consultate în regim de sală de lectură; cererile de rezervare de titluri au fost rezolvate în proporţie de 74,68%.

 

 Utilizarea bibliotecii

Principala formă de utilizare au rămas vizitele sau frecventarea bibliotecii în mod direct. În paralel, s-au dezvoltat şi forme de utilizare a bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, prin serviciile externe organizate la Spitalul de Recuperare, urmând ca, după realizarea reţelei între toate punctele de servicii, utilizatorii să poată face şi „vizite electronice”.

Comparând anii 1991 şi 1999, se observă o creştere de peste patru ori a vizitelor la bibliotecă: de la 103.720 în anul 1991 la 459.816 în anul 1999, iar a frecvenţei zilnice, de la o medie de 403 persoane pe zi în 1991 la 1.805 persoane în 1999.

Utilizarea bibliotecii a crescut şi datorită necesităţii de a folosi şi alte surse de informare: CD-uri, CD-ROM-uri, programe legislative, dar şi datorită obişnuinţei de a veni la bibliotecă în calitate de spectatori sau participanţi la manifestările culturale sau evenimentele organizate aici.

 
Programul Naţional „Performanţe Româneşti în Bibliotecile Publice” – PROBIP-2000 a avut, pe lângă rezultate deosebite, şi un impact asupra managementului de bibliotecă în plan naţional:

·       a fost conceput şi generalizat un nou mod de raportare statistică în bibliotecile publice din România;

·       a dus la stabilirea categoriilor de date şi informaţii statistice care trebuie selectate, urmărite şi colectate de biblioteci;

·       a creat instrumente specifice pentru colectarea datelor şi informaţiilor statistice: Caietul de evidenţă a activităţii de bibliotecă şi Registrul de mişcare a fondurilor, adaptate după ISO 2789 pentru Statistica de bibliotecă, formularele de Raport statistic lunar/trimestrial şi Raport statistic anual pentru centralizarea datelor. Aceste instrumente de lucru conţin multe elemente noi: evidenţiază existenţa şi circulaţia tuturor categoriilor de documente nu numai a cărţilor şi periodicelor; contorizează solicitările pentru informaţii, referinţe şi pentru rezervarea de titluri; evidenţiază utilizarea bibliotecii de la distanţă; folosesc clasificarea UNESCO pentru repartizarea documentelor împrumutate după conţinut, ceea ce permite corelarea achiziţiilor cu producţia editorială ş.a.;

·       a determinat implementarea indicatorilor de performanţă ca instrumente manageriale de evaluare a activităţii de bibliotecă;

·         a condus spre propunerea unor standarde naţionale pentru indicatorii de resurse şi recomandarea acestor standarde pentru a fi incluse în Legea Bibliotecilor. În privinţa alocării resurselor, s-a inclus un mod diferit de evaluare faţă de reglementările existente în România care, în cea mai mare parte, determinau bibliotecile să crească la nesfârşit colecţiile, să devină aproape depozite de carte, pentru a putea creşte numărul de personal. Abordarea propusă de noi a fost cea europeană, care recomandă alocarea resurselor în funcţie de mărimea populaţiei pentru care funcţionează biblioteca;

·         a stabilit terminologia propusă de ISO 2789 pentru Statistica de bibliotecă şi ISO 11610 pentru Indicatori de performanţă conducând la generalizarea utilizării lor în mediul bibliotecar românesc.

 

Impactul Programului PROBIP-2000 în managementul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” a condus la:

·       utilizarea Caietului de evidenţă a activităţii de bibliotecă şi a Registrului de mişcare a fondurilor în biblioteca noastră şi în toate bibliotecile publice din judeţ, pentru o colectare adecvată de date;

·       corelarea politicii de achiziţii cu circulaţia documentelor şi cu producţia editorială;

·       realizarea unui echilibru între achiziţia documentelor şi eliminarea documentelor din colecţii în vederea obţinerii unei rate optime de înnoire a colecţiilor (de 10 ani);

·       orientarea achiziţiei şi spre alte tipuri de documente în afară de cele tipărite;

·       decizia de a proceda la înscriere unică în baza unor permise noi precum şi la eliminarea permiselor duble;

·       decizia de a urmări dinamica înscrierilor la bibliotecă într-o perioadă de referinţă de 5 ani, similară cu practica europeană a domeniului; în primii 5 ani de aplicare a acestei metode (1996-2000), procentul utilizatorilor înscrişi la bibliotecă a crescut cu 14% (de la 9% la 23%), ceea ce schimbă radical situaţia în cazul unei comparaţii externe sau pentru solicitarea de resurse;

·       decizia de extindere a spaţiilor destinate publicului şi de extindere a publicaţiilor în regim de acces liber în proporţie de 90%;

·       crearea unor servicii externe de bibliotecă: la Spitalul de Recuperare (Filiala Bibliosan) din municipiul Cluj-Napoca precum şi la Penitenciarul din Gherla;

·       formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor de măsurare a performanţei la personalul bibliotecilor din judeţ;

·       utilizarea indicatorilor de performanţă:

§       în evaluarea activităţii de bibliotecă în toate bibliotecile publice din judeţ;

§       în solicitarea resurselor pentru bibliotecă;

§       în comparaţii interne şi externe;

§       în luarea deciziilor manageriale;

§       în planificarea activităţii.

Toate acestea au fost de natură să ne convingă că practicarea unui management performant, mereu adaptabil la condiţiile actuale, este o necesitate absolut indispensabilă mutaţiilor rapide produse în Societatea Informaţională spre care tindem, o condiţie sine qua non a creşterii rolului bibliotecii şi a oamenilor ei în formarea şi informarea publicului pentru care biblioteca există.

 

4. Colecţiile speciale

Secţia a fost gândită şi structurată de la început pe carte şi periodice de actualitate, şi datorită faptului că în municipiul nostru există cel puţin două biblioteci cu fonduri tradiţionale deosebit de valoroase – cea a Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române şi Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”.

      În anul 1967, înainte ca instituţia să devină din Bibliotecă Regională, întâi municipală şi mai apoi judeţeană, profitând şi de posibilitatea completării fondurilor cu carte tradiţională, s-a pus problema înfiinţării Secţiei Colecţii speciale, care, spre deosebire de marile biblioteci clujene amintite, să fie la dispoziţia tuturor utilizatorilor din localitate şi judeţ, să coopereze cu instituţiile de profil din întreaga ţară.

În acelaşi an, au fost transferate de la Biblioteca Raională Zalău, subordonată Bibliotecii Regionale Cluj, circa 2.000 de volume, cărţi româneşti, maghiare şi germane din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, biblioteca zălăuană nefiind autorizată, după reglementările perioadei respective, să deţină asemenea fonduri. La selectarea lor au participat bibliotecarii Valeria Maier, Rodica Ignătescu şi Ioan Pop. A urmat apoi preluarea unor lucrări (tot cu titlu gratuit) din fondurile Rezervei Naţionale de Carte din Bucureşti, secţie a Bibliotecii Centrale de Stat (pentru început, de la depozitul aferent din localitatea Galeş, judeţul Sibiu), de cărţi şi periodice româneşti anterioare anului 1940 (prin Grigore Cipcigan şi Ioan Pop); au fost transferate înspre biblioteca noastră de la Rezerva Naţională noi titluri cărora li s-au alăturat altele prin achiziţionarea directă de la persoane fizice, prin anticariatele din localitate sau din Bucureşti .

      Bibliotecarii care au organizat şi prelucrat aceste fonduri au fost: Grigore Cipcigan, Ioan Pop, Lucia Ţintea, Mariana Postelnicu, Nicoleta Brad, Florin Todea şi Tatiana Costiuc.

      Prin structura colecţiilor, accesul la această secţie (confundată de multe ori cu aşa zisul „fond special” – publicaţii interzise cititorului obişnuit în timpul regimului comunist) a fost deschis tuturor solicitanţilor, în regim de sală de lectură (fără împrumut la domiciliu – cu mici excepţii).

      Iniţial, fondul Colecţiilor speciale conţinea şi un număr redus de publicaţii pe suport din plastic – discuri, diafilme şi diapozitive, care, prin înfiinţarea Mediatecii în 1991, au revenit acestei secţii moderne, cu o dezvoltare spectaculoasă.

      Şi în ce priveşte varietatea purtătorilor de informaţii – mai ales a celor denumiţi de specialişti noncarte, după 1990, am înregistrat o dezvoltare remarcabilă. În prezent, secţia se poate mândri nu numai cu un mare număr de astfel de publicaţii , ci şi chiar cu exemplare deosebite, rare sau unicate:

·   carte românească veche – 94 volume;

·   carte străină veche – 232 volume;

·   manuscrise – 348 u.b.;

·   fotocopii ale manuscriselor Eminescu – 8011 file;   

·   enciclopedii şi dicţionare vechi, majoritatea din secolul al XIX-lea, în limbile română, franceză, germană, maghiară, engleză şi rusă;

·   fond de cărţi cu autografele autorilor, începând cu ale unor clasici ai literaturii române, dintre care enumerăm doar câteva nume: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Ionel Teodoreanu, Eugen Lovinescu, George Topîrceanu, Zaharia Stancu, Adrian Maniu, şi ale majorităţii scriitorilor clujeni (începând cu Ion Agârbiceanu, Lucian Blaga şi până la noii lansaţi în beletristică).

Serviciul şi-a îmbogăţit patrimoniul şi prin donaţiile unor personalităţi clujene, cum ar fi: familia istoricilor şi criticilor literari Irina Petraş şi Petru Poantă, scriitorii Ion Brad, Pavel Bellu şi Marcel Mureşeanu, profesorili universitari Iosif Pervain, Crişan Mircioiu şi Gavril Mathe, profesorii Vasile Langa, Ilie Călian, Olimpiu Boitoş şi Petru Pipoş, istoricii Constantin Dumitrescu şi Gheorghe Bodea, artistul plastic Ion Vlasiu; aceste donaţii constituie Fondul de bibliofilie contemporană (circa 4.000 volume) şi sunt organizate în colecţii separate.

      De la început, achiziţiile au urmărit cu precădere publicaţiile despre Transilvania, apoi aria de interese s-a extins spre valorile naţionale şi universale. A fost constituită o bogată colecţie de publicaţii noncarte: cărţi poştale (27.000 piese), fotografii (1.700 piese), hărţi şi atlase, afişe, pliante, calendare, iar în ultimul timp, grafică originală şi ex libris-uri.

      Prin pensionarea lui Ioan Pop, coordonatorul şi iniţiatorul secţiei, în 1998, munca de organizare şi punere în valoare a colecţiilor a fost continuată de Tatiana Costiuc, care împreună cu Florin Todea, dispunând de un spaţiu mai generos, a realizat un inventar amănunţit şi a procedat la organizarea colecţiilor în concordanţă cu criteriile elaborate de „Comisia pentru istoria cărţii şi cărţi rare” a IFLA.        Fondul, în acestă organizare, cuprinde:

A.     Manuscrise şi fotocopii ale manuscriselor

B.     Carte veche românească până la 1830

C.     Carte veche universală până la 1800

D.     Carte rară, determinată după criteriile: vechime, valori de interes local, bibliofilie şi raritate

E.      Fond de bibliofilie contemporană constituit din donaţiile personalităţilor clujene, organizate în colecţii separate

F.      Dicţionare, lexicoane, enciclopedii vechi, literatură de referinţă, bibliografii retrospective

G.     Fotografii vechi şi noi, de interes local

H.     Cărţi poştale ilustrate

I.        Afişe, pliante, invitaţii şi programe cu caracter local

J.       Hărţi, atlase

K.     Grafică mică şi ex libris-uri

L.      Periodice până la 1918.

Instrumentele de informare asupra acestor fonduri, pentru utilizatori, cuprind cataloage pe fişe şi în regim automatizat, după cum urmează:

·       Catalogul alfabetic general al Colecţiilor speciale;

·       Catalogul de carte veche românească şi străină: alfabetic, cronologic, geografic;

·       Catalogul de carte rară: al ediţiilor bibliofile, al cărţilor cu autografele autorilor, al cărţilor de interes local, al cărţilor româneşti până la 1918;

·       Catalogul manuscriselor;

·       Catalogul hărţilor.

Considerăm că se impun câteva precizări despre unele exemplare mai rare şi mai valoroase existente în fonduri.

 

Manuscrise

            Sunt două categorii: cele vechi, din secolele trecute, şi cele ale unor importanţi scriitori români.

            Din prima categorie, semnalăm în mod deosebit Alexandria, copiat la Craiova (de fapt Craiva din Bihor), în 1741, de către Vasile Pantor, format, probabil, ca ucenic într-ale scrisului la şcoala lui Vasile Sturze. Pe lângă textul propriu-zis al Alexandriei, codicele miscelaneu cuprinde încă un manuscris al aceluiaşi Vasile Pantor din 1742, tot în alfabet chirilic şi tot în limba română, anume o Cronică, adică poveste pentru unguri, o cronologie a istoriei maghiarilor de la venirea lor în Transilvania.

            Ambele manuscrise au o scriere foarte îngrijită (la prima vedere par tipărite), artistică, uşor lizibilă. Titlurile capitolelor (22 în total), ale subcapitolelor, ca şi unele fragmente considerate de autor ca importante sunt scrise cu cerneală roşie. Majusculele cu care începe textul după fiecare titlu de capitol sunt executate cu adevărată artă; vignetele, frontispiciile, unele mici desene, ni-l arată pe copist a fi un adevărat spirit artist. Textul este aproape identic cu cel al lui „Constantin Săidăcar, sin popii Nicăi ot Mogoşoaia” din 1735, argumentând încă o dată comunitatea de spirit cu românii de peste Carpaţi. El a fost semnalat de Vasile Stanca – Un manuscris necunoscut al Alexandriei (1741), în: „Studii şi cercetări de bibliologie”, serie nouă, nr. XII, pe anul 1969.

            Manuscrisele moderne aparţin: lui Octavian Goga, peste 20 de cărţi poştale ilustrate, trimise de către poet din Budapesta între 1900 şi 1903 învăţătoarei Aurelia Rusu şi despre care poetul Bazil Gruia, care ni le-a oferit, scrie şi pe care le reproduce în cartea sa Mixaje în timp (Bucureşti, 1995, p. 7-38); lui Lucian Blaga, oferite tot de către Bazil Gruia, poezii originale şi traduceri (nu ca manuscris de lucru) transcrise de autor pentru o doamnă din Cluj, prietenă de familie; lui Mircea Eliade, corespondenţă cu medicul şi profesorul Valeriu Bologa, achiziţionate în 1996 de la fiica acestuia, Lucia Domşa, şi semnalate de Gabriela Rusu în revista „Steaua”, an XX (1969), decembrie, nr. 12.

            Interesant şi original este manuscrisul jurnal al năsăudeanului Dumitru Nistor, marinar în armata austro-ungară (3 caiete), prizonier de război în Japonia, 1914-1919, deci un manuscris olograf intitulat Diuarul meu, semnalat de Maria Maxa în revista bibliotecii noastre, „Lectura”, 1994, nr. 16, p. 8-10.

            Reamintim fotocopiile după Caietele Eminescu aflate în original la biblioteci şi alte instituţii din ţară, şi microfilmate (35 casete totalizând 8.011 file).

 

 

Carte veche românească şi universală

·       Trei exemplare din Cazania lui Varlaam, cunoscută şi în varianta Carte românească de învăţătură, tipărită la Iaşi în 1643; doar unul dintre exemplare are patru însemnări manuscrise, însă prin semnătura celui care le-a făcut, Farkaş George, şi prin anul indicat, 1849, ne dovedeşte răspândirea ei în Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea; starea cărţii nu este prea bună, lipsindu-i foaia de titlu şi pagini de la sfârşit, iar legătura copertei – lemn îmbrăcat în piele – este scorojită şi ruptă.

·       Noul Testament de la Bălgrad, 1648 – 2 exemplare.

·       Biblia de Blaj, 1795 – 3 exemplare.

·       Biblia de la Sankt-Petersburg, 1817 – 1 exemplar.

·       Chiriacodromion sau Evanghelia învăţătoare, tipărită de Mihai Istvanovici la Alba-Iulia în 1699, are două însemnări de proprietate ale unor preoţi, iar cea de-a treia ni se pare deosebit de importantă prin afirmaţia „Scris prin mine Gheorghe Iminovici Zugravul”, argument al originii transilvane a familiei lui Mihai Eminescu (Cartea este destul de deteriorată, dar completă).

·       Mai amintim: Liturghie (Bucureşti, 1728), Penticostarion (Râmnic, 1743); Psaltire (Blaj, 1764), iar dintre corifeii Şcolii Ardelene, pe Samuil Micu cu: Propovedanie sau învăţături la îngropăciunea oamenilor morţi (Blaj, 1784) şi pe Petru Maior cu cărţi tipărite la Buda: Didahii, adecă învăţături pentru creşterea fiilor, 1809, Prediche, 1810, Istoria pentru începutul Românilor în Dachia, 1812 şi Orthographia romana sive latino- valachica, 1819.

Secţia posedă multe volume de carte veche universală din secolul al XVIII-lea (aproape 180), iar de dinainte de 1700 deţinem 50 de cărţi.

            Menţionăm doar pe Macrobius, Hoc volu continentur, Veneţia, 1521, şi câteva ediţii deosebit de valoroase aldine, plantiniene şi elzeviriene, denumite astfel după vestitele familii de tipografi ale căror tipărituri au circulat de-a lungul secolelor în întreaga Europă.

 

Cartea rară

            Fondul de carte rară cuprinde:

·       cartea românescă până la1918;

·       ediţii de lux şi bibliofile;

·       legături artistice, semnificative pentru o şcoală, un atelier, o epocă;

·       ediţii ilustrate de artişti consacraţi;

·       ediţii omagiale şi festive;

·       cărţi interzise de cenzură şi găsite în timpul percheziţiilor la persoane particulare;

·       cărţi cu autografe şi însemnări manuscrise.

            Acestea constituie un fond de peste 2.100 volume, dintre care amintim doar Regulamentul organic din 1832; Istoria naturală a lui Cihac, Iaşi, 1837; un curs de agricultură, Dascalul agronomiei, al lui Leon Filipescu, Iaşi, 1844; Poezii de D. Gr. Alecsandrescul, Văcărescu şi Eliad, antologie de Petru Lupulov, tipărită la Buda, 1845; Zânele Carpaţilor, 1860, respectiv 1862, precum şi ediţii princeps ale clasicilor: D. Bolintineanu, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Iosif Vulcan, M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, V. Alecsandri, Al. Odobescu, I. Slavici, I. L. Caragiale, M. Eminescu (ed.1894).

            Mai remarcăm traducerile din literatura universală – Sgârcitul (adică Avarul) lui Moličre tradus de către I. Ruset şi tipărit în tipografia lui I. Heliade Rădulescu, Bucureşti, 1836; Maria Tudor a lui Victor Hugo, tradusă de D. I. C. Negruzzi, la aceeaşi tipografie în 1837; Ierusalimul liberat al lui Torquato Tasso, în traducerea lui Anastasie Pâcleanu, Bucureşti, 1854 etc.

            O mărturie a evoluţiei tiparului la Cluj o constituie cărţile tipărite aici, în toate limbile, până la 1944. Împreună cu broşurile şi periodicele din această perioadă, cu tipăriturile ocazionale (afişe, pliante, programe de sală, invitaţii, hotărâri, proclamaţii), acestea reprezintă surse deosebite pentru reconstituirea vieţii istorice, economice şi culturale a localităţii, pentru ceea ce înglobează în sine noţiunea de „interes local” şi fac parte, de asemenea, din fondul de carte rară.

            Cărţile cu autograf, amintite anterior, precum şi cele ale autorilor contemporani reprezintă o dovadă a relaţiilor culturale deosebite pe care biblioteca judeţeană le-a stabilit în ultimii zece ani şi completează remarcabil fondul de carte rară al acesteia.

           

Periodice vechi

            Acest fond este mai puţin reprezentativ (după 1980 apăreau foarte rar oferte), dar biblioteca se poate mândri cu câteva valori inestimabile, din care cităm:

·       „Diorile Bihorului” – Almanac naciunal de la Societatea de Leptura a Junimei Române de la Oradea Mare din 1854;

·       „Umoristulu”. Foaie glumeaţă, sub redacţia lui Iosif Vulcan, apărută la Pesta între 1863 şi 1866, din care deţinem nr. 31, din 29 septembrie – 11 octombrie 1866, semnalat în revista clujeană „Tribuna”, pentru prezenţa unei poezii inedite a lui Mihai Eminescu, Asta vreu, dragulu mieu, o satiră publicată nu după mult timp de la debutul în „Familia” aceluiaşi Vulcan;

·       „Almanahul Român” pe anul 1866, tipărit la Bucureşti;

·       „Preotulu romanu”. Diariu basericescu scolastecu si literariu, apărut la Gherla în 1884 (posedăm doar anul X);

·       „Cartile Sateanului Romanu” Scriere periodica pentru trebuintiele poporului romanu, revistă tipărită la Cluj în 1876, şi în care, pe pagina a noua, este reprodusă Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie de Mihai Eminescu;

·       „Calicul – humor şi satiră” – revistă, Sibiu (deţinem colecţia pe anul IX, 1889).

 

 Hărţi

            Din această categorie de documente merită să fie menţionată o hartă unică a Clujului, lucrată manual, pe suport de mătase şi în culori, la jumătatea secolului al XIX-lea – Szabad Kiralyi Kolozsvár. Város terkepe, şi o hartă a Transilvaniei tipărită la Viena în 1863, General Karte Siebenburgen.

 

Fotografii şi cărţi poştale ilustrate

            Deosebit de valoroase sunt cele peste 800 de fotografii, achiziţionate de la Adrian Giurgiu, originale sau fotocopiate, câteva zeci pe suport de sticlă, reprezentând Clujul începând cu 1859; în plus, o bogată colecţie de fotografii color recente, executate de Octavian Dohotaru, Szabó Tamás, Dimitrie Poptămaş, Traian Brad, Adriana Király, Ştefan Socaciu ş.a.

            Biblioteca deţine o colecţie de peste 27.000 de piese, cărţi poştale, vederi din ţară şi din toată lumea, felicitări, portrete ale unor personalităţi istorice şi culturale, reproduceri de opere artistice ş.a.

            Şi unele, şi altele se păstrează în casete speciale, aranjate tematic: oraşele lumii, vederi generale, edificii, aparate – avioane, vapoare, locomotive etc., animale, plante, sărbători, port naţional etc.; la fotografii s-a încercat datarea lor, iar dintre vederi cea mai veche este din Italia, din 1859, dar sunt foarte puţine din secolul al XIX-lea.

 

Fondul de grafică cuprinde lucrări originale ce provin de la autori donatori (caricaturi de Virgil Tomuleţ şi Mihai Pânzaru – PIM), ofertanţi particulari (ex libris-uri). Începând din 1999, s-au pus bazele unui fond unic în bibliotecile din ţară – Fondul de grafică modernă contemporană –, conţinând lucrări ale autorilor participanţi la primele „Bienale de grafică mică” organizate în Cluj-Napoca (sub comisariatul general al graficianului Ovidiu Petca, preşedintele Fundaţiei Culturale „Bienala Internaţională de Grafică Cluj”, şi cu sprijinul bibliotecii noastre, la care s-au asociat Muzeul Naţional de Artă Cluj-Napoca, Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu”, Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Cluj, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului şi Consiliul Local şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca, care au oferit şi premii şi sume importante de bani pentru susţinerea manifestărilor şi tipărirea cataloagelor); până în prezent, au avut loc două bienale de grafică mică, la care au participat 856 de artişti din 99 de ţări de pe cele cinci continente, cu un număr de 2.231 lucrări (din care 1.301 au fost donate Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”), ce se constituie într-un veritabil nucleu pentru un Muzeu clujean de grafică mică.

            Mergând pe aceleaşi coordonate de implicare în actele culturale fundamentale ale Clujului, biblioteca noastră, împreună cu Fundaţia Culturală „Bienala Internaţională de Grafică Cluj”, sprijinite de Fundaţia „Mihai Eminescu”, Filiala din Cluj a Uniunii Scriitorilor, revista „Cetatea culturală” şi Asociaţia Română pentru Ex Libris, a organizat, în anul 2000, pe lângă o seamă de manifestări închinate împlinirii a 150 de ani de la naşterea Poetului Naţional, un concurs internaţional şi o expoziţie de ex libris-uri „Omagiu Poetului”, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, la care au expus 170 de creatori ai genului din 38 de ţări ale lumii, de pe cele cinci continente, cu 380 de exponate de marcă ce vor îmbogăţi materialul iconografic eminescian cu lucrări deosebit de originale şi valoroase. Majoritatea lor au fost create ca mărci de proprietate pentru instituţii şi personalităţi clujene. Cu această ocazie, doi cunoscuţi graficieni japonezi, Toshio Yoshizumi şi Kohsei, au vernisat două expoziţii de grafică dedicate lui Mihai Eminescu, primul şi în calitate de cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca.

            În ce priveşte secţia „clasică”, tradiţională, pe lângă obiectivele urmărite în trecut, ne-am preocupat de strângerea unor materiale cu caracter bibliografic care vizează, în mod special, dezvoltarea fondului de publicaţii, documente, corespondenţă, lucrări de artă, reproduceri etc., referitoare la viaţa, activitatea şi opera patronului spiritual al instituţiei noastre, lucrări ce se vor constitui în piese edificatoare ale Memorialului „Octavian Goga”; alături de lucrările poetul patron, îşi vor găsi locul acelaşi gen de documente privitoare la viaţa şi creaţia literară a unor clujeni care au dat spirit şi substanţă culturii româneşti.

            Fondul de fotografii va fi completat cu cele ale personalităţilor clujene, apărute sau nu în Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial, în anul 2000, apelând la generozitatea şi bunăvoinţa celor care deţin asemenea imagini şi, de ce nu, ale celor care se socot îndreptăţiţi, prin activitate şi operă, să figureze într-un asemenea fond.

În intenţia noastră, şi cu ajutorul nemijlocit al criticului şi istoricului literar Constantin Cubleşan, este organizarea unui fond de carte documentară de şi despre opera lui Mihai Eminescu, editată de-a lungul anilor, lucrări ce se vor constitui într-un Centru de Informare şi Documentare „Mihai Eminescu”, pe lângă Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”.

                                                 

5. Mediateca

            A fost înfiinţată în anul 1990 sub numele de „Secţia Audiovizuală”, dar primele intrări ale unor documente (discuri fonografice vinil) sunt consemnate în registrul inventar încă din 1957 şi proveneau iniţial din donaţii ale unor instituţii, apoi din achiziţii directe de prelucrarea cărora s-au ocupat succesiv mai multe persoane: Rodica Ivan, Ioan Pop, Minerva Răchită şi alţii.

Documentele de muzică tipărite (partituri, lucrări de muzicologie şi de popularizare a muzicii etc.) au intrat în fondurile bibliotecii încă de la înfiinţarea sa şi au fost distribuite în toate secţiile, dar cu precădere Sălii de lectură şi Serviciului Colecţii speciale, având aceeaşi provenienţă ca şi discurile.

După 1987, conducerea bibliotecii, din dorinţa diversificării şi îmbunătăţirii activităţii acesteia şi alături de alte decizii manageriale, a desemnat un bibliotecar, Livia Bradea, care să se ocupe de achiziţia, prelucrarea şi gestionarea fondurilor de documente audiovizuale şi de aparatura necesară punerii lor în valoare; astfel, în cursul anului 1989, s-au achiziţionat foarte multe discuri, casete audio, diapozitive, câteva zeci de benzi de magnetofon, precum şi diferite mijloace tehnice pentru redare.

În 1990, s-a luat decizia angajării prin concurs a unui bibliotecar cu studii adecvate profilului unei Secţii audiovizuale, secţie care să fiinţeze în cadrul Departamentului Colecţii speciale. Achiziţiile de documente audiovizuale şi de publicaţii de profil pe suport hârtie au continuat, astfel că, la inventarul din luna decembrie 1990, au fost predate noului gestionar 5.302 discuri fonografice, 357 diafilme, 337 seturi diapozitive, 155 casete audio, 41 benzi de magnetofon, precum şi o serie de aparate şi accesorii care au constituit o bună bază pentru a demara activitatea cu publicul. Până la deschiderea Secţiei pentru public (octombrie 1991), s-au efectuat o sumedenie de operaţiuni cum ar fi:

·       continuarea activităţilor de achiziţionare, inventariere şi prelucrare a documentelor audiovizuale (adăugând acum şi casetele video);

·       s-au achiziţionat 2 televizoare şi un videorecorder, mai multe perechi de căşti stereo, microfoane, cabluri, alte accesorii;

·       s-a achiziţionat mobilier nou, adecvat uzului documentelor şi aparaturii audiovizuale;

·       s-a amenajat spaţiul destinat secţiei (situat în cartierul Zorilor, str. Observatorului nr.1);

·       s-au amplasat, instalat şi testat aparatura şi documentele audiovizuale.

Încă înainte de a deschide porţile utilizatorilor, Secţia Audiovizuală, devenită „Mediatecă”, s-a implicat în viaţa bibliotecii şi a comunităţii, participând (din aprilie 1990) cu echipamente şi documente la diferite manifestări culturale: lansări de carte, vernisaje, simpozioane, saloane de carte etc., prilejuri cu care şi-a îmbogăţit conţinutul „calitativ” al documentelor sale prin înregistrările audio şi video, unele de mare valoare documentară şi chiar ştiinţifică, prin personalităţile pe care le reflectă acestea (vezi şi Anexa nr. 15 din finalul capitolului).

Mediateca va funcţiona la început în două încăperi: prima având rol de sală de vizionări şi sală de lectură cu 6 locuri pentru consultarea documentelor muzicale pe suport hârtie, cu acces liber la raft şi birou de primire a utilizatorilor şi de prelucrare a documentelor; a doua sală era destinată audiţiilor individuale şi/sau colective cu 5 locuri, prevăzute, fiecare, cu pick-up, amplituner, casetofon, cărţi şi depozitul de discuri şi aparatură.

Dacă la început indicatorii de activitate au demarat mai greoi, acest tip de secţie fiind nou între serviciile oferite utilizatorilor de către bibliotecă, în timp, ei au început să crească datorită mai multor factori:

·       îmbogăţirea colecţiilor de documente şi a fondului de aparatură;

·       organizarea de audiţii şi vizionări colective;

·       participarea cu aparatură şi documente audiovizuale la manifestările culturale ale tuturor secţiilor bibliotecii;

·       implicarea în manifestările pe plan local organizate de Biblioteca Judeţeană în colaborare cu organismele administraţiei locale şi cu alte instituţii de cultură şi învăţământ;

·       organizarea de către serviciul specializat a unor campanii de marketing cultural (şi publicitate) destinate a face cunoscute serviciile oferite utilizatorilor de către bibliotecă.

În această perioadă, fondul de documente a crescut ajungând la 7.391 discuri fonografice, 357 diafilme, 360 seturi de diapozitive, 473 casete audio, 25 casete video, 69 benzi de magnetofon şi 2.225 volume (documente de muzică şi artă pe suport hârtie).

            În paralel, toate filialele şi secţiile bibliotecii au fost dotate cu aparatură audio (pick-up, amplituner, incinte acustice) menită a facilita desfăşurarea manifestărilor culturale organizate de acestea.

            La 14 aprilie 1995, a avut loc deschiderea oficială a Mediatecii într-un nou spaţiu situat pe str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, în acelaşi imobil cu Sala de lectură. Cele două încăperi au fost organizate astfel: prima, sală de audiţii şi vizionări colective, cu acces liber la raft, cu cataloage tradiţionale şi un calculator pentru consultarea CD-ROM-urilor, iar a doua, sală de audiţii individuale cu şapte locuri prevăzute cu aparatură pentru toate tipurile de suporturi audio, căşti stereo.

Amplasarea centrală a imobilului precum şi orarul extins (de luni până vineri între orele 9 şi 20, sâmbătă 9-14) au contribuit la relansarea secţiei; din vara anului 1995, la structura colecţiilor au început să se adauge noi suporturi – CD-DA (compact discul audio-numeric) şi CD-ROM-urile; de asemenea, s-a achiziţionat şi aparatură performantă destinată redării informaţiilor de pe acestea; a mai fost angajat încă un bibliotecar cu studii de specialitate, pentru a putea susţine un program ce se va dovedi util şi benefic pentru avalanşa de utilizatori care ne căutau tot mai insistent.

În perioada cât a funcţionat în acest spaţiu (aprilie 1995 – octombrie 2000), impactul secţiei în comunitate a crescut foarte mult ajungându-se la organizarea a 2-3 audiţii/vizionări colective pe săptămână, 2 expoziţii de documentare audio-vizuală pe lună, circa 70/80 utilizatori în medie pe zi şi participarea, anual, la câteva zeci de manifestări/evenimente culturale organizate de bibliotecă cu sau fără colaborarea cu alte secţii, în interior sau pe plan local. De asemenea, a crescut activitatea de completare a colecţiilor de documente; s-au achiziţionat mai multe aparate performante din domeniul audiovizual, piese de schimb, accesorii etc., s-a introdus evidenţa computerizată a utilizatorilor şi a publicaţiilor (în sistemul TINLIB).

Mai mult, din anul 1998, la Secţia Împrumut pentru copii a filialei din cartierul Mănăştur s-au organizat 3 locuri pentru audiţie individuală dotate cu un pick-up, amplituner şi căşti stereo, un televizor color, un video recorder şi o sumă de discuri, casete video şi CD-ROM-uri.

Activitatea secţiei a continuat să se îmbunătăţească, astfel că ea beneficiază în prezent de încă un loc dotat cu un computer multimedia pentru consultarea CD-ROM-urilor.

Creşterea numerică a documentelor precum şi schimbarea modului de producere a purtătorilor de informaţii pe suport vinil au determinat, implicit, schimbarea politicii de achiziţie în favoarea unor surse muzicale pe alte suporturi. Ca urmare, secţia va deţine, la sfârşitul anului 2000, 7.391 discuri fonografice, 243 benzi magnetofon, 1.825 casete audio, 308 diafilme, 335 seturi de diapozitive, 4.369 compact discuri audio-numerice (CD-DA), 216 CD-ROM-uri, 330 casete video, 2.644 publicaţii pe suport hârtie (carte şi periodice), în total 17.750 u.b.

            Datorită unor bulversări ale activităţii impuse de operaţiile de mutare în localul nou, din 16 octombrie 2000 Mediateca funcţionează provizoriu în cadrul Secţiei Împrumut pentru copii din filiala Mănăştur a bibliotecii.

            Perspectivele Mediatecii se leagă de mutarea în noul sediu, unde sunt prevăzute câteva zeci de locuri pentru audiţia/vizionarea individuală/colectivă şi pentru consultarea CD-ROM-urilor cu dotările corespunzătoare în echipamente audiovizuale şi multimedia, sală de lectură cu acces liber la raft şi cataloage de publicaţii accesabile direct de către utilizatori; este în curs de finalizare baza de date referitoare la CD-urile audio, casetele video şi audio, la CD-ROM-urile oferite, operaţie demarată cu câtva timp în urmă.

             Prin achiziţionarea de tehnologie şi soft CD-R/CD Recorder, dorim transferarea înregistrărilor audio/video pe suporturi CD pentru o mai bună conservare şi exploatare, începând cu înregistrările vechi de pe suporturile magnetice care conţin subiecte şi voci antologice, înregistrări realizate cu ocazia diverselor manifestări culturale organizate de bibliotecă.

            De asemenea, plaja de servicii se va diversifica şi prin oferirea – către utilizatori – a accesării Internetului de la Mediatecă, efectuarea de cópii pentru partituri şi unele documente de referinţă, continuând totodată organizarea de manifestări culturale, audiţii/vizionări colective, serate muzicale pe tematici alese de utilizatori sau propuse de bibliotecă.

            Potrivit rolului de difuzor şi de conservator al bunurilor culturale, instituţia bibliotecii este convinsă de impactul documentelor audiovizuale în civilizaţia actuală şi, prin tot ceea ce întreprinde, se implică şi prin acest segment, Mediateca, în viaţa comunităţii.

Personalul secţiei, deşi redus numericeşte, a încercat şi a reuşit să dea viaţă unui segment de activitate dintre cele mai căutate, având în vedere existenţa în municipiu a unui liceu de muzică, a Conservatorului/Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” şi a Filarmonicii „Transilvania”, pe lângă melomanii acestui centru cultural transilvan şi un tineret mereu receptiv la noul muzical.

Au încercat pentru utilizatorii săi acest periplu muzical, până în 1987, coordonatorii Secţiei Colecţii speciale, căreia îi erau încorporate bunurile culturale purtătoare de informaţii muzicale sau documentare (diafilme, diapozitive, benzi magnetice şi discuri fono, partituri muzicale sau lucrări teoretice în domeniu); la extinderea domeniului, până în 1990, a contribuit Livia Bradea, iar din 1990 până în prezent Victor Cenuşe, profesionist cu studii de specialitate, care din 1993 o va avea alături, în dezvoltarea deosebită a secţiei, pe Sanda Moldovan, absolventă şi ea a Conservatorului clujean; aceştia vor mai fi sprijiniţi pe parcursul anilor de către Maria Petrescu, Diana-Rona Micu, Nicolae Moldovan şi Alex Ivan.

 

6. Serviciul Informare bibliografică şi Documentare

Are pe parcursul anilor, de la înfiinţare, mai multe denumiri: Secţia Bibliografică şi Metodică (1955), Serviciul Bibliografic (1957), Secţia Metodică şi Bibliografică de documentare agricolă (1962), Secţia Metodico-bibliografică (1964), Serviciul Bibliografic (1968), Secţia Informare bibliografică şi Documentare (1971), denumire rămasă până în 1990 când îşi schimbă primul cuvânt, din secţie în serviciu, şi va fi încorporat structurii Centrului de Informare Comunitară (1997).

            Cunoscătorii domeniului ştiu că, în anii socialismului, serviciul era cel mai expus influenţelor politicului şi ideologicului, aservit întru totul scopului acestora. „Abaterile” de la linia partidului erau taxate, iar realizarea dizidenţei celor care lucrau în acest sector ţinea doar de personalitatea oamenilor, de cultura şi abilitatea de a realiza şi alte documente bibliografice decât cele aparţinând liniei partidului unic.

            Reflectarea tematică a bibliografiilor este dintre cele mai diverse, ea acoperind o arie foarte largă de forme ale propagandei prin carte şi creatorii ei. În primii ani ai constituirii sale (1957), serviciul condus de Kopros Aristide (primul bibliotecar cu funcţia de bibliograf-şef) redacta tematici pentru sărbătorirea a 88 de ani de la naşterea lui V. I. Lenin, pentru concursurile-ghicitoare şi serile de basm, pentru concursul republican „Nici o casă de ţăran muncitor fără un cititor”, „Ziua presei comuniste” sau „Biblioteca în slujba construcţiei socialiste”; din 1961, tematica se va diversifica, astfel că, pe lângă bibliografiile privitoare la aniversarea înfiinţării P.C.R.-ului, la Congresul al XII-lea al P.C.U.S. şi la alegerile pentru Marea Adunare Naţională şi cele 9 scrisori metodice privind sărbătorile politice, mai sunt întocmite 50 de lucrări bibliografice privitoare la cucerirea cosmosului, cibernetică, Dostoievski, Oameni de ştiinţă ardeleni, literatura de călătorie ş.a.; 1962, anul încheierii forţate a colectivizării agriculturii, este reflectat în activitatea bibliografică prin editarea unui afiş cu tematică agrozootehnică şi difuzarea unei casete „Mica bibliotecă agricolă” cu 23 de broşuri în domeniu; din 1964, sărbătorirea „Lunii cărţii la sate” va lua amploare prin deplasarea în satele şi comunele regiunii a unor scriitori, lansarea unor volume, dar şi elaborarea unor indici bibliografici specifici (Prozatori contemporani, Literatura geografică şi de călătorii ş.a.).

            Deschiderea ideologică realizată în 1965 se va reflecta şi în activitatea Serviciului Bibliografic, care din 1968 avea 4 persoane în componenţă, dintre care 2 venite din alte servicii (Maria Chindriş şi Maria Simionescu) şi care vor realiza numeroase bibliografii de o structură aparte: Aurel Vlaicu, Emil Racoviţă, Ion Agârbiceanu, Luptele de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz ş.a., un fişier-semnal de „Informare în bibliologie” cu peste 6.600 fişe, o seamă de emisiuni la radio Cluj şi Bucureşti.

            Lucrările bibliografice realizate în perioada 1971-1985 vor avea, pe lângă amprenta ideologică şi culturală, o componentă naţională mai pronunţată: evocarea evenimentelor privitoare la istoria poporului român, a luptei sale pentru apărarea fiinţei naţionale, cinstirea unor personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice şi culturale. Desigur, nu vor lipsi nici bibliografiile omagiale la adresa partidului unic şi a conducătorului său, cele privitoare la „revoluţia” în ştiinţă şi agricultură, bibliografiile în sprijinul producţiei ş.a.

            Anul 1985 va fi unul de răscruce în viaţa serviciului. Pe lângă vechii bibliografi Grigore Cipcigan şi Valeria Maier, biblioteca o va transfera din învăţământul universitar pe Irina Petraş-Poantă, om dispus la efortul de înnoire a „uneltelor” de informare bibliografică. Aceasta, alături de Grigore Cipcigan, va începe o serie a „Caietelor bibliografice”, bibliografii selective cu tematică ştiinţifică, istorică, literară, bibliografii de recomandare pe domenii (istorie, politică, ştiinţă, tehnică, literatură universală şi română ş.a.), întocmirea unor indici bibliografici în sprijinul perfecţionării profesionale a bibliotecarilor, de marcare a prezenţei scriitorilor clujeni în presa locală (Lucian Blaga, Liviu Rebreanu), bibliografii selective şi de recomandare, de referinţă, dar şi a unor antologii lirice. Toate acestea au reflectat bogăţia patrimoniului bibliotecii şi au urmărit punerea lui în valoare, o deschidere spre lumea cărţii în general, o legătură osmotică între actul creaţiei şi creatorii săi.

Bibliografiile realizate în cei cinci ani, alături de micromonografia bibliotecii şi a lecturii publice în judeţ au rămas până astăzi materiale de referinţă pentru cei ce doresc să cunoască viaţa instituţiei clujene, şi nu numai.

Plecarea Irinei Petraş-Poantă din bibliotecă în 1990 şi pensionarea lui Grigore Cipcigan au lăsat un gol pe care regretatul Mircea Zeicu, Augusta Pervain şi Maria Maxa n-au reuşit să-l umple. Totuşi, strădania lor s-a concretizat în câteva bibliografii şi susţinerea unor activităţi dintr-o altă perspectivă decât cea tradiţională, de informare bibliografică şi documentare propriu-zise. Aceştia vor reuşi să dea substanţă noului periodic editat de bibliotecă, revista „Lectura”, să răspundă cerinţelor ce se impuneau pentru acoperirea avalanşei de informaţii difuzate prin zecile de ziare şi reviste locale, având, de altfel, şi o altă concepţie asupra modului de întocmire a bibliografiei locale.

O dată cu plecarea Mariei Maxa (1995) şi apoi, în 1997, prin includerea serviciului în cadrul C.I.C.-ului, acesta va pune un accent sporit pe informarea locală, pe redactarea unor fişiere analitice referitoare la Uniunea Europeană şi organismele acesteia, dar şi a unor bibliografii cu profil biblioteconomic sau de referinţă pentru acoperirea unor teme de cercetare şi a unor bibliografii la cerere, necesitate apărută şi din înfiinţarea la Cluj-Napoca a colegiului de biblioteconomie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Pe lângă indicele analitic de istorie şi critică literară, abandonat şi el în 1997, s-a întocmit catalogul personalităţilor locale şi al unor publicaţii de specialitate: Ghidul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” (1996 – editat), Dicţionarul scriitorilor clujeni (1988 – needitat), ca parte componentă a proiectului naţional Dicţionarul scriitorilor români contemporani, şi Calendarul evenimentelor culturale şi istorice şi al manifestărilor Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”. De o deosebită apreciere s-au bucurat manifestările complexe din cadrul sărbătorilor „Scriitori Clujeni la Biblioteca Judeţeană”, în cadrul cărora au fost omagiaţi Mircea Muthu, Valentin Taşcu, Teodor Tanco, Vasile Fanache, Ion Pop, Vasile Igna, Domiţian Cesereanu, Petre Bucşa, Constantin Zărnescu, Iosif Pervain, Vasile Rebreanu, Létay Lajos ş.a. Preocuparea bibliotecarilor clujeni privind structura serviciilor bibliografice oferite în cadrul C.I.C.-ului reiese din prezentarea ce urmează.

 

7. Centrul de Informare Comunitară (C.I.C.)

Este unul dintre cele mai noi şi mai moderne servicii ale Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”, rezultat al reacţiei de răspuns a acesteia la provocările Societăţii Informaţionale. El a fost creat în cadrul unui proiect PHARE de dezvoltare a serviciilor bibliotecilor publice – PLDP (Public Libraries Development Project), în parteneriat cu biblioteci din Anglia (Essex), Olanda (NBLC), Grecia (Veria), Ungaria (Szentendre).

Deschis oficial la 10 iunie 1997 – având la bază două departamente mai vechi ale bibliotecii: Serviciul Bibliografic şi Serviciul Documentare europeană –, Centrul are ca obiectiv permanent satisfacerea necesităţilor de informare mereu crescânde ale cetăţeanului; este primul centru de acest tip din România care furnizează gratuit informaţii celor interesaţi. După diseminarea informaţiilor privitoare la structura şi serviciile oferite, la care au participat reprezentanţii tuturor bibliotecilor judeţene din ţară şi ai unor instituţii similare din 19 ţări din Centrul şi Estul Europei, şi având la bază informaţiile necesare după modelul clujean, au fost deschise ulterior mai multe centre de informare în cadrul bibliotecilor judeţene din Braşov, Iaşi, Neamţ, Tulcea, Dolj şi alte zece; un centru de informare similar a fost deschis în decembrie 1997 în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău (Republica Moldova).

Ca structură, Centrul cuprinde trei sectoare de informare: informare locală, informare europeană şi informare bibliografică; în cadrul său lucrează 6 persoane, din care 2 în relaţii cu publicul, iar tehnica deţinută este de 4 calculatoare, dintre care 2 sunt puse la dispoziţia publicului pentru consultarea documentelor electronice.

În privinţa informaţilor oferite/solicitate putem afirma că acestea acoperă toate categoriile de interes.

După mai multe căutări şi încercări de optimizare a programului, în funcţie de cele mai solicitate perioade ale zilei, s-a stabilit ca acesta să fie de luni până vineri, între orele 1100 – 1800, timp în care furnizarea informaţiei către cei interesaţi se face fie direct, fie prin telefon sau poştă (în funcţie de solicitare).

Informaţia deţinută/obţinută este stocată pe suport tradiţional şi electronic, iar regăsirea ei este posibilă cu ajutorul instrumentelor de lucru de care C.I.C.-ul dispune:

a) tradiţionale: catalogul alfabetic şi fişierul de informare locală (F.I.L.) (fişier analitic, ce cuprinde informaţii culese din periodice, pe domenii de interes, începând de la administraţia prezidenţială şi până la probleme internaţionale), fişierul analitic al articolelor din periodice (conţine informaţie care nu se perimează în timp); fişierul informaţiilor referitoare la Uniunea Europeană şi fişierul de biblioteconomie (conţine informaţii despre articolele din materialele de profil existente în cadrul Punctului de Informare Bibliotecari), materiale diverse – cărţi, periodice, pliante, broşuri etc. (clasate pe domenii: fond de referinţă; generalităţi; legislaţie; politică; administraţie publică; organizaţii internaţionale; Uniunea Europeană; Consiliul Europei – în cadrul C.I.C.-ului funcţionează un Punct de Informare al Consiliului Europei, realizat în colaborare cu Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti; educaţie şi învăţământ; cultură; Cluj-Napoca; Cluj; România; turism – Terra; turism – România; drepturile omului; drepturile omului – minorităţi; asistenţă socială; asistenţă socială – copii; organizaţii nonguvernamentale; informaţii de afaceri; limbi străine – examene, atestate).

b) electronice: baze de date proprii (pe domeniile: „asistenţă socială” şi „asistenţă medicală”, şi baza de date TINLIB-300 ce cuprinde informaţii despre colecţiile bibliotecii), programul LEX EXPERT (legislaţie românească), CD-ROM-uri, fişiere electronice, dischete.

            Întrucât Centrul îndeplineşte şi funcţiile Serviciului Bibliografic, personalul acestuia redactează anual, pe lângă „Calendarul evenimentelor culturale şi istorice şi al manifestărilor Bibliotecii Judeţene «Octavian Goga»”, şi un „Buletin informativ” lunar, cu profil biblioteconomic (care prezintă informaţii referitoare la noutăţile în domeniul biblioteconomiei cuprinse în materialele intrate la Punctul de Informare Bibliotecari din cadrul C.I.C.-ului, precum şi articole din presa locală ce reflectă evenimente care intră în aria de interes a bibliotecarilor clujeni). În cadrul C.I.C.-ului sunt redactate bibliografii la cerere, se traduc materiale şi se desfăşoară activitate de referinţă pentru acoperirea unor teme de cercetare, documentare.

            Apreciem că, în cei trei ani de la înfiinţare, Centrul de Informare Comunitară a reuşit să se constituie într-un serviciu performant al bibliotecii, fapt reflectat de creşterea constantă a numărului celor interesaţi, de frecvenţa utilizatorilor şi numărul de informaţii şi referinţe realizat:

 

 

 

1998

 

1999

 

2000

Număr de vizite (frecvenţa)

3.724

5.220

6.227

Număr de informaţii şi referinţe

18.708

19.435

45.235

 

Prin noutatea şi actualitatea sa, Centrul s-a implicat activ în viaţa comunităţii locale întreţinând relaţii de colaborare cu organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi din întreaga lume, contribuind astfel la promovarea imaginii bibliotecii în comunitatea clujeană.

            Fiind primul centru de acest fel din ţară, conducerea bibliotecii i-a acordat o atenţie deosebită alocând resurse materiale atât pentru tehnică de calcul cât şi pentru structurarea lui (circa 11.000 ecu oferiţi de Programul PHARE şi o contribuţie substanţială a bibliotecii); în paralel, au fost disponibilizaţi de la alte secţii bibliotecari cu abilităţi de adaptare la noul promovat printr-un asemenea serviciu, cunoscători ai realităţilor economico-sociale şi culturale locale, cu aptitudini de comunicare şi cooperare evidente: Augusta Pervain, primul coordonator al serviciului, Corina Iozan, Adina Burian şi Georgeta Dodu (cea care a preluat din 1999 conducerea C.I.C.-ului), la care s-au adăugat apoi Ioan Bob, Mariana Czegeni, Flavia Muntean şi Nicoleta Botezatu; o parte dintre aceştia au fost beneficiarii unui „tur” european de studiere a practicilor similare pe care biblioteca le oferă pentru sprijinirea programelor de reformă ale administraţiei locale prin asigurarea unor servicii de informaţii de primă necesitate pentru utilizatori (asistenţă şi asigurări sociale, sănătate, legislaţie, dialog social şi reformă democratică). Mai mult, beneficiarii acestui program de studiu au urmărit şi modalităţile prin care biblioteca poate oferi servicii complexe cu plată, concomitent cu cele gratuite oferite în mod tradiţional; conceperea unor centre de cooperare zonală în domeniul activităţilor specifice bibliotecilor publice care să devină „noduri” de consultanţă şi sprijin pentru instituţiile similare din zonă; crearea unor grupuri de interes naţional, iniţiatoare ale schimbării, care să coaguleze şi să definească nevoile şi sensul schimbării, costurile şi impactul acestora, atât pentru bibliotecari cât şi pentru utilizatori. De la această experienţă şi de la altele similare avute de bibliotecarii clujeni, s-a pornit în structurarea unor programe naţionale pentru stabilirea indicatorilor de performanţă şi dezvoltarea unor servicii noi pentru beneficiarii bibliotecilor publice româneşti.

 

8. Laboratorul de informatizare

            Prin achiziţionarea, în anul 1990, a primului calculator PC, biblioteca demarează procesul de informatizare a serviciilor sale; din 1991, printr-o conlucrare cu un specialist extern, clujeanul Mircea Sălăgean, s-a realizat structurarea primei aplicaţii în domeniu folosind softul francez Oracle 5.1, aplicaţie ce cuprindea gestiunea documentelor (cărţi) intrate în bibliotecă precum şi generarea rapoartelor aferente (Registru inventar, Registru de mişcare a fondurilor – intrări şi Procese verbale de predare-primire la secţii).

            În 1992, aplicaţia este realizată şi începe introducerea datelor privitoare la noile achiziţii ale bibliotecii – muncă începută de un bibliotecar (Rodica Ivan); noua bază va fi perfectată în timp împreună cu primul analist programator, angajat tot ca bibliotecar (ing. Floarea Moşoiu), care va întreţine şi tehnica din dotare (completată cu încă 2 calculatoare).

            Simţindu-se nevoia amplificării serviciilor automatizate, în anul 1994 a fost angajat primul analist programator profesionist (Călina Retişan), care începe în mod real un proiect de automatizare a bibliotecii, mai ales că la sfârşitul acestui an se va realiza prima reţea Novell şi se va achiziţiona softul integrat de bibliotecă TINLIB, versiunea 280, de creaţie englezească; la mijlocul acestui an, vor mai fi angajaţi alţi 2 analişti programatori (Adina Burian şi Adin Pop) care, sub conducerea Călinei Retişan, vor forma un nucleu de lucru în domeniul tehnicii informatice remarcat în plan naţional. Anul 1995 aduce noutatea testării modulului de circulaţie prin introducerea cititorilor în baza de date, iar din anul următor, s-a trecut la generarea permiselor de cititor cu barcod, operaţie care, pe de o parte, va spori viteza de identificare a utilizatorilor în baza de date, iar pe de alta, va evita, o dată cu barcodarea publicaţiilor, posibilele confuzii sau neclarităţi privitoare la împrumutul sau pierderea acestora.

            Crearea unei reţele locale a impus angajarea unui inginer de sistem în persoana lui Claudiu Retişan, iar ceilalţi angajaţi cu statut de bibliotecari au fost reîncadraţi ca analişti programatori.

            Pentru testarea împrumutului pe calculator, conducerea bibliotecii decide, în 1996, înregistrarea în baza de date a întregului fond al Secţiei Împrumut pentru copii, după fişele existente în catalogul topografic al secţiei, în paralel cu decizia de înregistrare retroactivă a cărţilor intrate din 1991 în urmă, după Registrul inventar; o dată cu începutul anului 1997, se trece la catalogarea completă a publicaţiilor nou intrate, la corectarea unor erori preluate din catalogul topografic sau din Registrul inventar şi la transferarea datelor din softul Oracle în Tinlib; aceste operaţii ne-au permis ca din luna aprilie să începem împrumutul pe calculator la Secţia Împrumut pentru copii, în paralel cu metoda clasică tradiţională, la celelalte secţii. Prin conectarea la Internet, biblioteca a avut posibilitatea difuzării unor informaţii despre serviciile oferite, despre utilizatorii săi, despre legăturile ei în plan local, naţional şi internaţional, dar a făcut posibilă şi preluarea de către utilizatori, din reţeaua universală, a celor mai noi date şi informaţii despre domeniile de interes particulare sau colective; din acest an, începe şi înregistrarea în baza de date a cărţilor intrate în Depozitul legal local, iar utilizatorilor li se oferă posibilitatea folosirii OPAC-ului, care le permite căutări directe în catalogul informatizat, după: autor, titlu, editură, cuvinte-cheie sau prin căutări combinate. Tot în acelaşi an, s-a realizat de către Alin Frenţiu şi Adina Burian şi aplicaţia care administrează baze de date din domeniul asistenţei sociale, asistenţei medicale şi administraţiei publice locale. Procesul de modernizare a serviciilor de la sediul central se extinde în 1999 prin realizarea unei legături cu Sala de lectură şi Mediateca, aflate în strada Kogălniceanu, pe linii închiriate, prin modem, precum şi prin implementarea versiunii 300 a programului Tinlib.

În anul 2000 au fost dotate cu calculatoare şi filialele din cartierele Mănăştur, Mărăşti şi Zorilor, realizându-se, totodată, reţeaua locală, care în 2001 urmează a fi conectată într-o reţea de mare viteză.

            Prin gama largă a operaţiilor realizate, sistemul integrat Tinlib şi aplicaţiile sale au făcut posibilă o varietate mare de servicii noi, sporirea vitezei de regăsire şi redare a informaţilor deţinute şi, implicit, îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru utilizatori – ţinta noastră finală. Iscusinţa personalului şi capacitatea sa de a folosi cele peste 50 de calculatoare performante, cele 4 modemuri de cablu, 4 modemuri de linie telefonică dedicată, 4 servere, 1 staţie de prelucrare foto-video şi alte echipamente de reţea de mare viteză vor constitui în anii următori baza principală a structurii nodale din cadrul Programului Naţional de Informatizare a Bibliotecilor din România.

 

9. Îndrumarea metodică

            După reforma administrativ-teritorială din 1950, biblioteca publică locală Cluj devine bibliotecă centrală regională/regională urmând să conducă, îndrume şi coordoneze bibliotecile raionale, orăşeneşti, comunale şi săteşti din teritoriul regiunii, în conformitate cu directivele politice ale vremii, bazate pe „formarea omului nou”. Astfel „munca cu cartea” se supune directivelor de la centrul regiunii în toate cele 14 raioane: Aiud, Beclean, Bistriţa, Câmpeni, Cluj, Dej, Gherla, Huedin, Jibou, Luduş, Năsăud, Turda şi Zalău.

            Se constituie, în acest sens, colective de îndrumare şi control, care-şi schimbă configuraţia, în funcţie de sarcinile primite de la Comitetul Regional de Partid prin Direcţia Regională de Cultură, respectiv Biblioteca Centrală Regională. După numeroase modificări de structură, în 1967 colectivul de îndrumare va avea următoarea componenţă: Tőkés Andrei (şef), Nagy Alexandru, Augustin Moşuţ şi Ioan Pop sprijiniţi de Stela Urcan (şef serviciu Relaţii cu cititorii) şi Valeria Maier (bibliograf), fiecare din ei având arondate un număr de raioane, cu subunităţile administrativ-teritoriale subordonate.

            Pe lângă îndrumările de partid, bibliotecile erau sprijinite cu materiale de specialitate de la nou creata Bibliotecă Centrală de Stat (1954) şi de la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Pe lângă sarcinile culturale, îndrumătorii de la regiune şi raioane erau obligaţi să sprijine bibliotecile din teritoriu în asigurarea unor spaţii generoase (şi cât de generoase puteau fi în acei ani), mobilier, încălzire pe timp de iarnă, iar repartizarea fondurilor de publicaţii (cărţi şi periodice) era asigurată prin bibliotecile raionale, respectiv regională. Periodic, în bibliotecile raionale se desfăşurau instruiri politice cu personalul din subordine, cu sprijinul nemijlocit al activiştilor de partid locali şi regionali, iar profesional, prin specialiştii Bibliotecii Centrale Regionale/Regionale.

Se urmărea, în special:

·       organizarea de manifestări politice şi cultural-educative: informări politice, lectură în grup, prezentări de cărţi şi broşuri, şezători literare, întâlniri cu autori de invenţii şi inovaţii, stahanovişti şi fruntaşi în agricultură, cu creatorii de opere realist-socialiste, recitaluri (montaje) de poezie şi muzică „patriotică” (majoritatea întocmite la regiune sau în plan central), folosirea agitaţiei vizuale prin vitrine şi gazete de perete ş.a.;

·       se punea accent, în structura fondului de publicaţii, pe existenţa şi lectura cărţii social-politice şi ştiinţifico-tehnice (la sate, predominant agricolă, zootehnică şi silvică), pe documentele de partid trimise de la centru imediat după publicare; în funcţie de structura etnică a populaţiei, în proporţii adecvate, se repartizau publicaţii în limbile maghiară şi germană, iar în ce priveşte literatura propriu-zisă, predominau cărţile autorilor sovietici sau ale proletcultiştilor (multe chiar în limba rusă, mai ales cele pentru copii);

·       asigurarea de către factorii locali a condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii;

·       respectarea de către bibliotecari a sarcinilor ce le reveneau (respectarea programului, mai ales în comune şi sate, a organizării bibliotecare a fondului, pe baza „schemelor” trimise de la centru şi regiune, înregistrarea şi clasificarea publicaţiilor, după modelul Tropovski, şi atragerea a cât mai mulţi locuitori la lectură).

Întreaga activitate de îndrumare şi control respecta riguros programele stabilite, iar responsabilii de colective raportau periodic, la forurile de partid, despre îndeplinirea sarcinilor „încredinţate”, mai ales în legătură cu „problemele” ivite.

Revenirea, în 1968, la actuala formă de organizare administrativ-teritorială, în judeţe, ca în perioada interbelică, absolvă, pe hârtie, Biblioteca Municipală Cluj, de sarcinile de control şi îndrumare în judeţ. În realitate, Comitetele de Cultură şi Educaţie Socialistă nu reuşeau, din lipsă de specialişti, să-şi îndeplinească atributele de sprijin şi îndrumare şi, după câţiva ani (1974), se revine, iar bibliotecile municipale din centrele de judeţ vor fi transformate în biblioteci judeţene, urmând ca sarcinile de sprijinire a celor din teritoriu să fie împărţite pe personalul care avea şi alte atribuţii (de prelucrare, bibliografice, colecţii speciale); trimestrial, se întocmeau grafice de deplasare în teritoriu, iar personalul îndeplinea, pe lângă atribuţiile deja cunoscute, obligaţii în plus: de selectare şi instruire a bibliotecarilor comunali (de obicei învăţători sau profesori locali, uneori navetişti, care abandonau frecvent această „sarcină de partid”, care era, de altfel, remunerată doar cu o indemnizaţie derizorie).

Abia în 1984, prin venirea în instituţie a lui Florin Zaharescu, totalitatea sarcinilor de îndrumare şi control în judeţ vor fi preluate de acesta, iar bibliotecarii clujeni, specialişti pe domenii, erau solicitaţi doar în cazurile în care era nevoie de o reorganizare a fondurilor. Astfel, se instituie funcţia de bibliotecar-metodist, iar prin calităţile sale, acesta reuşeşte să îmbunătăţească simţitor raportul bibliotecilor municipale, orăşeneşti (cu personal salariat) şi comunale (în întregime cu indemnizaţie) cu biblioteca judeţeană şi obiectivele pe care aceasta le avea de realizat în teritoriu.

Biblioteca Judeţeană profită de destrămarea vechiilor structuri culturale şi îl angajează în postul de îndrumător al relaţiilor interbibliotecare pe Dumitru Cipleu, un bun cunoscător al vieţii culturale clujene şi, de asemenea, un excelent organizator, al patrimoniului deţinut de bibliotecile municipale orăşeneşti şi comunale, dar mai ales priceput în recrutarea şi formarea personalului de specialitate, în menţinerea unui dialog profesional cu acesta.

Realizarea unor indicatori de performanţă calitativi în bibliotecile municipale şi orăşeneşti, a unor conlucrări adecvate cu Biblioteca Judeţeană s-au datorat şi existenţei în cadrul acestora a unor bibliotecari cu prestanţă, apreciaţi şi recunoscuţi de oficialităţile politice şi administrative locale, de membrii comunităţilor respective, profesionişti şi oameni ce şi-au legat destinul de fiinţarea şi activitatea instituţiilor bibliotecare: Daria Solonaru şi Mircea Ioan (directori), Maria Popa şi Maria Copândean (bibliotecari) – Turda; Mircea Lechinţeanu şi Dumitru Sigartău (directori), Racolţa Klara şi Valeria Tămaş Pop (bibliotecari) – Dej; Adriana Puşcaş (director), Virginia Gabruş (bibliotecar) – Gherla; Kovács Paraschiva (responsabil) – Huedin.

Biblioteca Judeţeană şi directorul ei conving noile autorităţi culturale judeţene de necesitatea reînfiinţării posturilor de bibliotecari comunali. Astfel, în baza Ordinului nr. 52, a Circularei nr. 4675/1990 al Ministerului Culturii pentru aplicarea prevederilor Ordinului nr. 70/1990 a Ministerului Culturii referitoare la încadrarea bibliotecarilor comunali, municipali şi orăşeneşti, se trece la recrutarea, prin concurs, a viitorilor bibliotecari cu normă întreagă în 48 din cele 74 comune din judeţ (în alte 9 comune ei au fost încadraţi cu jumătate de normă pentru bibliotecă şi cealaltă jumătate, pentru organizarea activităţilor culturale în căminele culturale comunale, experienţă care s-a dovedit păguboasă, ducând în 2-3 ani la decăderea mişcării culturale rurale şi, implicit, la abandonarea, aproape în totalitate, a acestei funcţiuni bicefale). Pentru celelalte 20 de posturi de bibliotecari comunali s-a reuşit, doar în anul 1991, selecţia şi încadrarea personalului.

După anul 1989, vin în biblioteci oameni cu o pregătire superioară, ataşaţi ideii de carte şi lectură, care se vor forma în timp dobândind calităţile adevăraţilor profesionişti: Liana Cărpineanu (director), Nicolina Halgaş şi Daniela Deac – Turda; Angela Stăhiescu şi Ana Maria Lucaci – Dej; Simona Mişca şi Mariana Ciceu – Gherla ş.a.

Şi activitatea bibliotecilor comunale se va revigora simţitor după 1989, prin promovarea în posturile de bibliotecari a unor absolvenţi de studii liceale şi superioare care s-au ataşat şi ei ideii de carte şi lectură, precum: Ana Matei (Călăţele), Valeria Morar (Apahida), Dorina Popa (Poieni), Zoriţa Lucaci (Ţaga), Hideg Irma (Fizeşul Gherlii), Veronica Morocăzan (Căian), Rozalia Miklosi (Sânmartin), Ana Vaida (Dăbâca), Lăcrămioara Pop (Frata) ş.a. (lista completă a bibliotecarilor din municipii, oraşe şi comune poate fi consultată în Anexa nr. 16 din finalul capitolului).

În noile condiţii democratice, activitatea se aşază pe baze noi, vizând înnoirea fondului de publicaţii, angajarea de personal salarizat, în special tineri, şi transformarea lor în bibliotecari profesionişti, conştientizarea rolului pe care-l au în comunităţile rurale şi urbane, în procesul de modernizare a activităţii de bibliotecă.

Odată realizându-se acest eveniment nesperat, biblioteca clujeană trece la acţiune şi, începând cu luna mai 1990, organizează cursuri de formare pentru noii încadraţi (îndeosebi tinere absolvente de liceu); prin efortul conjugat al specialiştilor din serviciile Bibliotecii, se întocmeşte rapid un Ghid pentru bibliotecarul comunal privind completarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor, folosit şi astăzi de începătorii în profesie, iar prin convocări de scurtă durată, repetate, cu lecţii teoretice şi demonstraţii practice, s-a reuşit introducerea noilor veniţi în tainele profesiei de bibliotecar; bineînţeles, până la trimiterea acestora, în anii următori, la cursurile de iniţiere şi formare în biblioteconomie organizate în plan naţional de către Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură şi Artă, la Bucureşti sau Buşteni, în baza Ordinului nr. 111/1995 al Ministerului Culturii cu privire la îmbunătăţirea cadrului organizatoric al desfăşurării activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din domeniul culturii şi artei, „patronate” de specialişti adevăraţi ca: Gheorghe Popescu, Marcel Ciorcan şi Silvia Nestorescu. Nici noii bibliotecari din municipii şi oraşe n-au rămas în afara instruirilor şi formării iniţiale realizate la judeţ, mai ales că trei sferturi din ei erau proaspăt recrutaţi în biblioteci, pe posturile rămase vacante în urma pensionării celor cu state vechi de funcţii şi pe noile posturi create (aproape dublate la această categorie de biblioteci). Argumentele de natură profesională privind încadrarea în standardele europene, bine argumentate de conducerea Bibliotecii Judeţene, au fost de natură să convingă noile conduceri ale administraţiei publice locale şi recent înfiinţatul Inspectorat Judeţean pentru Cultură de nevoia sporirii numărului de angajaţi, raportată la măsurătorile şi indicatorii de performanţă ai lecturii publice propuşi şi realizaţi în judeţ.

O privire de ansamblu asupra acestora (vezi şi Anexa nr. 17 din finalul capitolului) este de natură să convingă că, faţă de anul 1989, întreg setul de indicatori a avut un trend ascendent, ei aproape dublându-se în anul 2000, faţă de 1990. Cunoscătorii procesului lecturii publice vor înţelege că scăderile, la unii indici, în anul 1990 faţă de anii precedenţi (cititori înscrişi, atragere la lectură, frecvenţă) se datorează bulversărilor sociale şi umane, precum şi situaţiilor neconforme cu realitatea raportate în anii socialismului; scăderile numărului de volume în acest an sunt, de asemenea, explicabile prin scoaterile masive la literatura social-politică şi broşuri de sorginte comunistă, concomitent cu scoaterile datorate uzurii avansate a publicaţiilor ce au existat în această categorie de biblioteci.

Preocuparea noastră pentru „însănătoşirea” şi îmbunătăţirea structurii fondului de carte şi publicaţii, ale lecturii, în general, s-a reflectat şi în numărul şi calitatea volumelor achiziţionate centralizat, de la nivel judeţean, din 1990 până în 1996, când, datorită efectelor Hotărârii de Guvern nr. 442/22.07.1994 referitoare la finanţarea instituţiilor de cultură şi ale Legii nr. 29/1996 privind adoptarea bugetului de stat, începând cu luna iulie, bibliotecile publice municipale, orăşeneşti şi comunale trec în finanţarea consiliilor locale; această măsură, chiar legală fiind, aduce cu sine reale deservicii bibliotecilor din teritoriul judeţului, în primul rând prin scăderea drastică de la an la an a fondurilor financiare alocate achiziţionării de carte şi publicaţii periodice: dacă în 1995 pentru bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Cluj se achiziţionau 38.289 unităţi bibliotecare, în 1996 numărul acestora scade la 12.339 unităţi bibliotecare (vezi şi Anexa nr. 18 din finalul capitolului). Cu toate intervenţiile şi presiunile Consiliului Judeţean, ale conducerii Bibliotecii Judeţene şi insistenţele Inspectoratului Judeţean pentru Cultură la consiliile locale, numărul celor care nu alocă bani anual pentru achiziţii de carte şi publicaţii periodice creşte de la an la an (27 în 1997; 20 în 1998; 39 în 1999 şi 30 în 2000). Dezinteresul unor primari sau consilieri pentru soarta lecturii publice şi a bibliotecilor locale a fost dublat de intrarea activităţilor economice într-o zonă gri spre negru, ceea ce a dus implicit la reducerea fondurilor financiare în general, a celor alocate culturii şi bibliotecii în special. Cei patru ani ai ultimului deceniu al secolului încheiat au fost, pentru bibliotecile publice din judeţ şi pentru majoritatea bibliotecilor publice din ţară, ani de scădere a resurselor financiare alocate atât pentru achiziţia de carte şi bunuri culturale cât şi pentru salarizarea personalului bibliotecar.

            Argumentele invocate, privitoare la creşterea indicatorilor de performanţă a bibliotecilor publice româneşti, la necesitatea ridicării gradului de atragere la lectură a populaţiei şi atingerea unor parametri comparabili cu cei din bibliotecile vestice, n-au fost luate în seamă de unele consilii judeţene şi locale, astfel că la nivel naţional se întâmplă o situaţie paradoxală: în timp ce numărul personalului din biblioteci este acelaşi cu cel din 1992, în anul 1998 numărul utilizatorilor aproape s-a triplat; de asemenea, numărul vizitelor, al împrumuturilor este triplu. Indicatorul cheltuieli pentru achiziţii de bunuri purtătoare de informaţii este dramatic în România (în anul 1998, în toate ţările foste comuniste se constată o dublare sau triplare a sumelor alocate la acest capitol – de la 1,35 milioane ECU în 1991 la 4,5 milioane în 1998 –, de patru ori, în Estonia şi Lituania, în timp ce în România, în acelaşi an 1998, se cheltuiau doar 798.397 ECU, mai puţin cu 3,7 milioane decât în Republica Cehă şi cu 2 milioane decât în Estonia, ţări cu o populaţie de peste 10 ori mai mică decât a noastră); acelaşi nivel al ratei de alocare se constată şi la cheltuielile făcute pentru achiziţia de informaţii electronice sau pentru servicii noi, încât concluzia este dezamăgitoare şi demobilizatoare pentru bibliotecari şi ruşinoasă pentru cei care finanţează bibliotecile publice româneşti.[5]

            În atare condiţii, rolul bibliotecii judeţene de îndrumare metodologică şi asigurare a asistenţei de specialitate a devenit de la an la an tot mai ingrat, cu solicitări multiple de sprijin din partea bibliotecilor şi incapacitatea bibliotecii judeţene de a le sprijini.

            Nici protestele Consiliului Directorilor de Biblioteci Publice şi ale Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România n-au influenţat destinul bibliotecarilor şi bibliotecilor publice româneşti. Dimpotrivă, se înregistrează tot mai frecvent cazurile de reducere a normelor şi posturilor de bibliotecari.

            Constatarea că administraţiile publice din teritoriu găsesc tot mai puţini bani pentru finanţarea cheltuielilor bibliotecilor publice româneşti, din varii motive, determină Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România să întocmească programe naţionale de finanţare, pe care le propune spre subvenţionare Ministerului Culturii, astfel încât acesta, începând cu anul 1998, va finanţa două mari programe: pe cel de informatizare şi pe cel pentru achiziţii de publicaţii, şi va sprijini, într-o oarecare măsură, şi pe cel de formare şi dezvoltare a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Pe această sursă, bibliotecile din judeţul Cluj vor beneficia în 1998 de donaţii de la Ministerul Culturii; 2.030 volume carte, achiziţionate în sistem centralizat de la editurile româneşti; în 1999, 3.631 volume, iar în 2000, 2.198 volume, din care marea majoritate vor fi oferite bibliotecilor municipale, orăşeneşti şi comunale, ceea ce explică creşterea, în ultimii ani, a numărului unităţilor de bibliotecă intrate în fondurile acestora.

            Biblioteca judeţeană clujeană va susţine bibliotecile din teritoriu prin serviciul de specialitate, încadrat de la 1 iunie 1996 cu un nou îndrumător în persoana lui Adrian Trif, o dată cu promovarea lui Dumitru Cipleu în funcţia de director adjunct al bibliotecii, dar acesta rămânând şi cu sarcini de sprijin al activităţilor de îndrumare şi consultanţă de specialitate, ceea ce, în fapt, a însemnat dublarea sprijinului pentru bibliotecile din judeţ. Tandemul acestora, experienţa şi spiritul organizatoric al noului director, secondate de dorinţa de afirmare a noului venit s-au concretizat într-o formulă optimă în relaţia biblioteca judeţeană – administraţiile publice din judeţ, în sensibilizarea acestora la nevoia dezvoltării lecturii publice şi nu a suprimării sau stagnării ei.

Pe acest fundal al nevoii de specializare a bibliotecarilor din municipii, oraşe şi comune, începând cu anul 1995 s-a luat iniţiativa constituirii a 6 centre zonale metodice pentru dezvoltarea şi specializarea în profunzime a bibliotecarilor prin dezbaterea unor teme de stringentă actualitate: Rolul bibliotecilor publice în perioada de tranziţie; Realizări şi perspective; Activităţi specifice bibliotecilor municipale, orăşeneşti şi comunale în vederea atragerii la lectură a utilizatorilor copii; Comunicarea colecţiilor unei biblioteci prin organizarea publicaţiilor în spaţiile cu acces liber ş.a.; şi acestea sunt organizate în paralel cu consfătuirile trimestriale de la centrul judeţului, cu schimburile de experienţă între biblioteci, la care participă şi primarii din comunele din zona metodică.

Pe această modalitate de dezvoltare a personalului s-au pliat şi bibliotecarii din municipii şi oraşe care, începând cu 1999, cu sprijinul specialiştilor de la Biblioteca Judeţeană, au demarat, şi ei, programe interne de pregătire profesională.

Animaţia culturală în bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale s-a revigorat şi ea prin proiectarea şi realizarea unor acţiuni care au marcat evenimente istorice şi culturale semnificative. Cu sprijinul Bibliotecii Judeţene, al uniunilor de creaţie profesioniste clujene, s-au organizat în multe biblioteci din judeţ întâlniri cu creatori de literatură, editori, plasticieni, muzicieni şi alţi oameni de cultură. S-a conturat, de fiecare dată, dorinţa locuitorilor, mai ales a celor din mediul rural, de a participa la viaţa culturală a localităţii şi totodată nevoia de a se realiza evenimente culturale de calitate.

Pe fundalul revigorării vieţii culturale locale, bibliotecile, îndeosebi cele municipale, încep să celebreze evenimente şi creatori, dar mai ales să-şi organizeze anual „zilele bibliotecii locale” (Turda, Dej), manifestări unde sunt reunite oficialităţile, elita intelectuală, notabilităţi şi sponsori din rândul patronilor de societăţi comerciale, elevi şi tineri; Festivalul de poezie „Teodor Murăşanu” organizat anual la Turda, în luna mai, Creaţie şi creatori, la Dej, întâlnirile cu scriitorii şi editorii clujeni organizate în ultimii ani la bibliotecile din municipiile Dej, Gherla, Turda, din comunele Sănduleşti, Feleacu, Baciu, Băişoara, Căianu, Ceanu Mare, Dăbâca, Frata, Mărişel, Mociu, Panticeu, Poieni, Ţaga ş.a. au constituit reale evenimente culturale pentru localităţile respective, o formă agreabilă de cunoaştere a noului în creaţia literară şi artistică, de atragere la lectură, în special a tinerilor şi elevilor – de altfel, publicul–ţintă spre care biblioteca îşi îndreaptă atenţia. Bibliotecile comunale au început să devină tot mai mult un spaţiu educativ şi instructiv compensatoriu activităţilor realizate în şcoală, un spaţiu de formare individuală, de evadare pozitivă într-un mediu al cunoaşterii ales benevol de fiecare copil „...o alternativă la procesul de învăţământ sau un adjuvant necesar”.[6]

            Pentru a nu scăpa din vedere nici o categorie socio-profesională din comunităţile în care funcţionează, bibliotecile au fost sfătuite să-i atragă în consiliile de conducere pe principalii agenţi culturali şi sociali, dar mai ales cadrele didactice, îndeosebi în comunităţiile rurale unde copiii şi tinerii sunt, în proporţie de 75% şi peste, beneficiarii actului lecturii, la început didactice, de bibliografie, iar mai apoi de loisir. Bibliotecarii au fost îndemnaţi să folosească cu prioritate principiile de organizare a activităţii şi managementului de bibliotecă însuşit la dezbaterile desfăşurate în centrele metodice zonale din judeţ care ţin seama de cerinţele utilizatorilor bibliotecii şi de aşteptările publicului potenţial. Populaţia de vârstă şcolară trebuie să beneficieze de lecturile necesare nu numai în satele centre de comune, ci şi în celelalte sate unde bibliotecile şcolare îndeplinesc şi funcţii de biblioteci publice pentru adulţi, dar care în ultimii 10 ani nu au beneficiat de fonduri pentru achiziţia de carte. În aceste cazuri, bibliotecile comunale din judeţul Cluj au înfiinţat, la îndemnul Bibliotecii Judeţene şi cu sprijinul acesteia, filiale în satele aparţinătoare, în 16 sate, şi tendinţa aceasta este în creştere.

            Într-un studiu aplicat, cu o argumentaţie pe măsură, publicat în serial în revista „Biblioteca”, dr. Maria Moldoveanu, unul dintre puţinii cercetători ai culturii rurale actuale[7], face un excurs metodologic cu caracter de generalizare asupra realităţilor bibliotecilor publice rurale, dar şi a experienţelor posibil de preluat de către bibliotecarii comunali, identificând ipostazele de creativitate şi aplicabilitate ale acestora – oferind modelul optim de organizare a activităţilor în funcţie de comandamentele timpului şi locului bibliotecii publice în mediul rural, de interconexiunea acesteia în procesul de formare şi dezvoltare la tineri, de educaţie şi loisir la celelalte categorii profesionale din aşezările rurale. Mai nou, bibliotecarii comunali sunt îndrumaţi să ia pe cont propriu întocmirea unor monografii sau să contribuie la realizarea acestora, la strângerea de material faptic, prin reconstituirea, în baza mărturiilor documentare ale bătrânilor satului, a unei lumi rurale bine articulate şi constituite pe principii statornice, morale, lume pe cale de dispariţie.

 

10. Animaţia culturală în bibliotecă

            O definiţie a animaţiei culturale în biblioteca publică a fost încercată de teoreticieni ai domeniului români şi străini, de organisme culturale şi politice naţionale şi internaţionale, devenind obiectul unor cercetări de sociologie a culturii.

Plecând de la o amplă bibliografie în domeniu, Gheorghe Buluţă, un distins şi aplicat cercetător bibliolog, în lucrarea sa Animaţia culturală în biblioteca publică [8], face o sinteză a modelelor româneşti, europene şi americane pe care o pune la îndemâna bibliotecarilor români şi profesioniştilor în domeniu.

În definirea misiunilor bibliotecii publice româneşti, autorul fundamentează şi descrie obiectivele animaţiei pornind de la concluziile sociologului dr. Maria Moldoveanu, reieşite dintr-o anchetă asupra vieţii culturale săteşti în care biblioteca este percepută pe primul loc în rândul instituţiilor cultural-educative cu rol de animator cultural, înaintea şcolii, bisericii, căminului cultural, primăriei ş.a.

Pentru sociologul român, „Animaţia culturală constă în stimularea interesului indivizilor faţă de produsele şi serviciile culturale pe care le oferă mediul lor de viaţă. Rolul ei este de a da oamenilor sentimentul apartenenţei la o colectivitate dominată de valori şi de a-i face să participe la evenimente care au semnificaţie pentru dezvoltarea umană”.[9]

Din analiza fenomenului se desprind două coordonate fundamentale care-l definesc: a) motivaţia interesului şi b) cadrul instituţional creat de bibliotecă pentru promovarea acestuia.

Deci biblioteca, instituţie care facilitează accesul unei comunităţi la informaţie, are rolul de a asigura servicii care creează apetenţă pentru lectură, educaţie şi petrecere a timpului liber, dar urmăreşte, în acelaşi timp, şi rolul său de centru cultural unde oamenii sunt stimulaţi să-şi dezvolte intelectul, prin acumulare de cunoştinţe, aptitudinile şi talentul.

În al doilea rând, instituţia, prin poziţia-cheie pe care o are în viaţa culturală locală, serveşte ca loc de întâlnire pentru toate categoriile socio-profesionale sau de vârstă, oferind totodată servicii pentru bolnavi, persoane dezavantajate sau private de libertate. În realizarea acestui scop, biblioteca este un spaţiu favorabil pentru promovarea dialogului şi comunicării între persoane şi grupuri de interese, dornice să cunoască şi să-şi cunoască drepturile pe care le au în rezolvarea unor probleme vitale ale lor şi, totodată, obligaţiile pe care comunitatea locală şi autorităţile alese le au faţă de îmbunătăţirea calităţii vieţii lor. Fiind atentă la modul în care colectivităţii îi sunt respectate aceste drepturi, în raport cu legislaţia naţională şi europeană, biblioteca şi activităţile sale de animaţie asigură, pe lângă celelalte dimensiuni (educativă, pedagogică, de loisir, informare ş.a.) şi rolul de spaţiu deschis oricăror forme de dezvoltare intelectuală şi garantare a libertăţilor de opinie şi cetăţeneşti.

În realizarea acestor scopuri, biblioteca dezvoltă activităţi de animaţie proprii, în spaţiile sale, în colaborare cu persoane şi instituţii locale, naţionale sau internaţionale, folosindu-şi resursele proprii (cartea şi mijloacele multimedia) în cadrul dezbaterilor, conferinţelor, sesiunilor de comunicări, în întâlnirile cu scriitorii, editorii, la saloanele şi expoziţiile de carte şi alte documente noncarte. Totodată, biblioteca poate şi trebuie să se asocieze la manifestări organizate în alte instituţii prin care să-şi facă cunoscute resursele pe care le deţine, serviciile pe care le poate oferi membrilor comunităţilor care o susţin.

Tocmai plecând de la aceste considerente, Biblioteca Judeţeană clujeană a creat şi a susţinut o sumă de manifestări culturale proprii sau s-a asociat iniţiativelor unor instituţii, fundaţii sau asociaţii culturale, de stat sau nonguvernamentale, propunând şi realizând evenimente culturale care au reunit elitele intelectuale ale Clujului, Ţării, Europei şi Lumii, având ca invitaţi personalităţi de marcă din varii domenii culturale: informare-documentare, creaţie poetică, filosofică, de istorie şi critică literară, traducători ai unor opere româneşti, artişti plastici etc. Ele au fost onorate întotdeauna de oficialităţi locale judeţene şi municipale care au conştientizat că biblioteca şi oamenii ei, prin manifestările pe care le realizează, singuri sau în colaborare, sunt o prezenţă activă, benefică şi necesară în peisajul vieţii spirituale clujene şi naţionale, un partener căutat şi respectat de coordonatorii programelor europene şi americane.

 

Concursul Judeţean anual de desene „Eroii cărţilor citite”, la care am făcut referiri şi în capitolele precedente, a debutat în 1972 şi s-a desfăşurat fără întrerupere 28 de ani, fiind organizat în jurul datei de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului, şi având o tematică inspirată din lecturile copiilor, din structura personajelor îndrăgite de ei. Deschis participării tuturor copiilor preşcolari sau elevi în şcoli gimnaziale şi licee din municipiul Cluj-Napoca şi judeţ, el s-a bucurat de o reală popularitate în rândul acestora. Se vor propune anual spre jurizare între 600 şi 800 de lucrări, dintre care circa 250-300 erau selectate pentru expunere în spaţiile sediului central al bibliotecii sau în holul generos de la Filiala din cartierul Mănăştur. Premiile şi menţiunile fiecărei ediţii, între 30 şi 50, diplomele şi cadourile oferite copiilor premiaţi („unelte” pentru desen şi pictură, cărţi, rechizite, jucării, dulciuri ş.a.), pe grupe de vârstă, au fost de natură să atragă copiii şi elevii, în special pe cei din clasele I-IV, care au avut ponderea cea mai mare atât în rândul participanţilor, cât şi ca număr de lucrări realizate.

            În desfăşurarea etapelor concursului, biblioteca a primit un sprijin deosebit din partea profesorilor de la Liceul de Arte Plastice „Romul Ladea”, a altor profesori de specialitate din şcolile clujene, a celor de la Clubul Copiilor sau a cadrelor universitare de la Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, precum şi din partea părinţilor interesaţi ca micuţii şi talentaţii lor copii să-şi vadă „creaţiile” expuse pe simezele bibliotecii.

Preocuparea bibliotecarilor de a atrage la lectură viitorii utilizatori ai bibliotecii şi la reflectarea actului lecturii în creaţie plastică, inclusiv printr-o asemenea modalitate, a dat roade, aşa încât organizatorii, îndeosebi cei de la Secţia Împrumut pentru copii, pot fi satisfăcuţi, iar viitorii „artişti” îşi vor aminti cu bucurie clipele copilăriei trăite prin eroii cărţilor citite.

 

Zilele bibliotecilor de cartier

Iniţiate în anul 1995, ele au devenit evenimente culturale anuale organizate în aceeaşi perioadă (luna noiembrie) la toate filialele bibliotecii.

Prin extinderea ariei activităţilor culturale spre filiale, biblioteca urmăreşte promovarea unei imagini complete a instituţiei, atragerea unui public pentru care motivaţia nu o mai constituie doar serviciile tradiţionale (împrumut de publicaţii, lectură sau obţinerea de informaţii), ci în principal activitatea culturală (lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, expoziţii de artă plastică, personale sau de grup, recitaluri de poezie şi muzică ş.a.), perceperea acestor filiale ca biblioteci complete (cu servicii similare celor organizate la sediul central), care funcţionează şi ca centre culturale pentru populaţia cartierului.

Zilele bibliotecilor de cartier sunt zile deschise în care orice vizitator, chiar dacă nu este utilizator al bibliotecii, este primit, are acces atât în zonele în care se desfăşoară activitatea pentru public cât şi în depozite.

Programele culturale organizate în aceste zile, adresate publicului de toate vârstele, sunt menite să pună în evidenţă multiplele posibilităţi culturale oferite de instituţie şi sunt intens mediatizate, astfel încât numărul utilizatorilor filialei creşte de la an la an, iar serviciile devin din ce în ce mai diversificate, mai complexe şi mai adecvate populaţiei deservite.

 

Simpozionul Naţional „Carte, Cultură, Cunoaştere” debutează în anul 1988 printr-o sesiune de comunicări dedicată cărţii, culturii şi slujitorilor ei. Ideea Irinei Petraş-Poantă şi tematica generoasă a primei sesiuni au atras lumea bibliotecarilor clujeni şi din ţară, pentru ca în anul următor aceasta să stea sub semnul sărbătoririi centenarului eminescian. Aşa cum am redat în finalul capitolului precedent, aniversarea a prilejuit, pe lângă marea expoziţie omagială, şi întâlnirea publicului clujean cu cercetători şi cadre universitare angajaţi în valorificarea moştenirii literare a Poetului Naţional (Ioana Em. Petrescu, Irina Petraş, Mircea Popa, Constantin Cubleşan, Sara Iercoşan ş.a.); au fost lansate volumele apărute în 1989: Ion Roşu, Legendă şi adevăr în biografia lui M. Eminescu.* Originile, editată la Cartea Românească; Irina Petraş, Un veac de nemurire. Mihai Eminescu, Ion Creangă, Veronica Micle, Editura Dacia; Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Editura Dacia; George Popa, Prezentul etern eminescian, Editura Junimea şi altele.

Paleta largă a manifestărilor organizate de biblioteca şi bibliotecarii clujeni în cadrul centenarului a fost o demonstraţie a posibilităţilor acestora de a coagula forţele culturale şi ştiinţifice în jurul unor idei-forţă capabile să depăşească cenuşiul politic şi socio-economic al societăţii socialiste, să înfrunte ideologia şi dogmatismul unor activişti ai partidului unic, tot mai agresivi şi mai suspicioşi faţă de actul cultural şi literar.

Trecerea în noua etapă istorică, de după decembrie 1989, va da posibilitate bibliotecarilor, şi nu numai lor, să-şi valorifice cercetările în diferitele domenii ale cunoaşterii umane, ale istoriei naţionale şi, nu în ultimul rând, să definească teritoriul de acţiune, să modernizeze şi să armonizeze parametrii funcţionali ai bibliotecilor publice în concordanţă cu instrumentele pe care acestea le folosesc în lumea occidentală.

După anul tulbure 1990, traversat discontinuu, Simpozionul Naţional „Carte, Cultură, Cunoaştere” va avea ca tematică, în 1991 şi 1994, cinstirea a două mari evenimente fundamentale care au marcat istoria românilor din Transilvania: Supplex Libellus Valahorum, de la a cărui întocmire şi prezentare la Curtea vieneză se împlineau 200 de ani, şi Memorandumul – 100 de ani, teme ce şi-au propus omagierea unor acte definitorii „într-o organică şi istorică luptă politică” pentru afirmarera fiinţei naţionale, „intrate ca atare în conştiinţa istorică” a poporului român (David Prodan); în 1993 va fi omagiat, la centenarul naşterii, un reprezentant de seamă al culturii şi istoriei Transilvaniei, George Bariţiu. La dezbaterile celor trei sesiuni au participat personalităţile marcante ale domeniului istoriografiei româneşti: academicienii Ştefan Pascu şi Camil Mureşan, profesorii universitari Pompiliu Teodor, Crişan Mircioiu, Nicolae Bocşan, Iacob Mârza, cercetători ai istoriei şi culturii transilvănene precum Mircea Popa, Nicolae Cordoş, Alexandru Matei, Ladislau Gyémánt, Ioan Bota, Ioan Chindriş, Eugen Cucerzan, Teodor Tanco, Eugen Pop, Ion Buzaşi, Ioan-Vasile Leb ş.a.; una dintre zile a fost dedicată unor sesiuni de comunicări şi referate, unor colocvii de biblioteconomie având o tematică variată, cu participări clujene şi din ţară (Iaşi, Bucureşti, Braşov, Alba Iulia, Blaj, Oradea, Deva, Reşiţa, Sibiu, Târgu Mureş, Baia Mare, Zalău, Satu Mare ş.a.) precum şi din Serbia (Liubomir Kotarčic) şi Ungaria (Juhász András).

Anii următori ai simpozionului vor fi dedicaţi în exclusivitate construcţiei de biblioteci, definirii unor parametri ai activităţii bibliotecare în plan naţional şi stabilirii unor indicatori de performanţă în domeniul bibliotecilor şi al lecturii publice. Simpozionul Naţional va coagula, pe lângă experienţele româneşti în domeniu, şi pe cele ale unor biblioteci occidentale prin participarea unor cercetători ai domeniului din Statele Unite, Anglia, Danemarca, Olanda, Germania, Franţa, Grecia, Ungaria. Nu vor lipsi cele mai reprezentative personalităţi ale ştiinţei biblioteconomice de peste Prut: Lidia Kulicovski, Larisa Câşlari, Alexei Rău, Vera Osoianu, Nina Negru, Claudia Balaban, Silvia Ghinculov, Nataliţa Cheradi, Rodica Avasiloaie, Elena Conţescu, Tatiana Costiuc,  Nina Gurschi, Eugenia Bejan, Ludmila Corghenci, Parascovia Onciu, Claudia Şatravca, Mariana Harjevschi, Elena Roşca, Dorina Rusanovschi, Maria Işaev, Eudochia Lavric precum şi alţi colegi bibliotecari din Bucovina de Nord.

Vor fi participanţi consecvenţi la dezbaterile noastre cele mai marcante nume ale vieţii bibliotecare actuale din ţară, cercetători şi practicieni, ataşaţi culturii româneşti, bibliotecii, lecturii publice: Dumitru Constantin Zamfir, Niculina Petruescu, Corina Apostoleanu, Constantin Cioroiu, Georgeta Petre (Constanţa); Nedelcu Oprea, Eugen Iordache şi Liviu Dediu (Galaţi); Nicolae Busuioc, Liviu Papuc, Radu Tătărucă; Mihaela Păruş, Liviu Moscovici, Catinca Agache, Luana Troia, Mariana Ianuş şi Nicoleta Marinescu (Iaşi), Silvestru Voinescu şi Octavian Sachelarie (Piteşti); Mariana Leferman şi Marcel Ciorcan (Craiova); Victor Renea (Focşani); Rodica Drăghici şi Dragoş Neagu (Brăila); Liana Drig (Arad); Constantin Mălinaş şi Mircea Popa, Flavia Marinescu (Oradea); Silvia Todea, Mircea Valer Stanciu, Silvia Popa, Monica Tatuşescu şi Monica Andriesei (Braşov); Marilena Donea şi Ecaterina Ţurcanu (Bacău); Kopacz Katalin şi Bedő Melinda (Miercurea Ciuc); Kiss Jenő (Sfântu Gheorghe); Victor Petrescu (Târgovişte); Dumitru Ghiţă (Călăraşi); Teodor Ardeleanu, Laura Temian, Otilia Marinescu, Ioana Dragotă, Corneliu Oneţ, Horvat Săluc (Baia Mare); Gheorghe Toduţ, Gheorghe Gheorghiade, Angela Câmpean, Dana Şanta, Paula Bojan şi Cornelia Erdos (Satu Mare); Constantin Bostan, Costache Agache, Elena Codescu (Piatra Neamţ); Olimpia Pop (Bistriţa); Ioan Porumb, Silvia Cosma, Doina Cherecheş şi Mariana Vlaicu (Zalău); Ion Mariş, Felicia Avram şi Voichiţa Biţu (Sibiu); Gheorghe Cramanciuc, Nicolae Sârbu, Liubiţa Raichici Botgros (Reşiţa), Valeria Stoian, Maria Razba, Ana Maria Mărilă, Firczak Gheorghe (Deva); Dimitrie Poptămaş, Mihail Art. Mircea, Ana Todea, Ana Cosma şi Letiţia Popa (Târgu Mureş); Marin Şara şi Iacob Huza (Reghin); Cornelia Viziteu, Silvia Lazarovici (Botoşani); Marian Creangă, Dumitru Lazăr, Ioana Pârnuţă şi Petre Petria (Râmnicu Vâlcea); Mioara Pop, Monica Avram, Felicia Tâmpea, Elena Anghel, Magda Cărăuş, Eva Mârza şi Iacob Mârza (Alba Iulia); Florin Cristea (Slatina); Gabriel Zănescu, Paul Eugen Banciu, Florica Popovici, Elena Iovanovici (Timişoara); Ioan Pânzar, Emil Satco (Suceava); Alexandru Oproiescu (Buzău); Doina Postolache (Tulcea); Eugenia Moldoveanu, Elena Poamă (Vaslui); Ioan Mihai (Giurgiu); Alexandra Andrei (Târgu Jiu); Maria Nedelea (Alexandria); Ileana Roman (Târgu Jiu); de la Bucureşti: Silvia Nestorescu, Gheorghe Iosif Bercan, Georgeta Clinca, Marius Dobrescu, Hermina Anghelescu, Victor Duţescu,  Mihai Păpurică, Rodica Maiorescu, Maria Bojin, Marcela Ciorcan, Elena Maria Schatz, Ion Mamina (Biblioteca Naţională); Gheorghe Buluţă, Florin Rotaru, Rodica Cosmaciuc, Victoria Dumitrescu, Liviu Butuc, Elisabeta Beni (Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”); Crina Mihăilescu (Biblioteca U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti); Robert Coravu (B.C.U. Bucureşti);  Gheorghe Popescu,  Mircea Ionescu (Centrul de Perfecţionare a Personalului din Cultură şi Artă); Dan Matei şi Mariana Iova (Centrul de Informare şi Memorie Culturală); Valentina Ipsilante şi Mariana Oprişor (Centrul de Informare al Preşedinţiei României); Victoria Ţăndăreanu (Consiliul Legislativ); Elisabeta Marin (Centrul de Informare şi Documentare UNESCO); Viorica Alexandru şi Laur Tănăsescu (Club Europa); Dan Marinescu şi Mihaela Bora (I.M.E. România); Gabriela Masaci şi Şerban Mestecăneanu (Consiliul Britanic din România); Doina Banciu şi Zenovia Niculescu (Universitatea Bucureşti – Secţia de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării); de la revista „Biblioteca”: Ioana Lupu, Maria Moldoveanu, Anne-Marie Mihiţ, Emil Vasilescu, Corina Costopol şi Larisa Lungu; de la Ministerul Culturii:  Ion Ciotloş, Ion Mărunţelu,  Ion Roşu, Vasile Golban, Constantin Schifirneţ, Ana Andreescu, Marilena Guga, Maria Feczko ş.a.

Acestora li se adaugă participarea şi contribuţia constantă ale unor specialişti în domeniul bibliologiei şi culturii din Cluj-Napoca: Mihai Gherman, Ioan Gabor, Emil Pintea, Elena Damian, Dora Daisa, Sidonia Puiu ş.a. (Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române); Doru Radosav, Ioan Hentea, Király István, Rozalia Borcilă, Maria Predescu, Silvia Dumitru, Cornelia Gălătescu, Olimpia Curta, Nastasia Fodoreanu, Maria Uyvári, Poraczi Rozalia, Adriana Sekely, Meda Bârcă, Viorica Sâncrăian ş.a. (B.C.U. „L. Blaga”); Ioana Robu, Sally Wood-Lamont (Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Valeriu Bologa”); Călin Câmpeanu, Ileana Aciu (Biblioteca Universităţii Tehnice); Ludmila Solomonean şi Liana Răpuntean (Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară); bibliotecari de la bibliotecile municipale şi orăşeneşti din judeţ: Liana Cărpineanu, Ioan Mircea, Daniela Deac, Gergely Eugen (Turda); Mircea Lechinţeanu, Maria Lucaci (Dej); Adriana Puşcaş (Gherla); Kovács Paraschiva (Huedin); de la bibliotecile comunale din judeţul Cluj; de la centrele culturale rezidente în municipiul de pe Someş, precum şi alţi colegi mai tineri cărora nu le-am evocat numele, dar care vor duce, cu certitudine, biblioteconomia românească şi cultura cărţii acolo unde generaţia noastră mai în vârstă n-a reuşit pe deplin, din cauza condiţiilor politice, sociale şi a opreliştilor de diferite naturi.

 

Revista „Lectura”

            La începutul anului 1990, Irina Petraş-Poantă, care mai lucra încă la Serviciul Bibliografic, are ideea apariţiei unei reviste trimestriale a bibliotecii. O concepe şi realizează primul număr, după care pleacă din bibliotecă, astfel că din trimestrul IV ea va fi condusă, de la nr. 2 (1991), de regretatul nostru coleg Mircea Zeicu, iar de la nr. 11 (1993) de Augusta Pervain.

            Numărul de început, subintitulat „Buletin trimestrial”, apare în format A4 şi va avea 16 pagini. În Argument se specifică caracterul de semnal al acestuia şi se stabilesc „adresanţii” publicaţiei: bibliotecari şi utilizatori ai bibliotecii, deopotrivă.

            De la numărul 2 (trimestrul I, 1991), „Lectura” (redactor şef Traian Brad şi subredactor Mircea Zeicu până la nr. 11, 1993) evoluează de la „buletin trimestrial” la „revistă”, materialele publicate devenind mai consistente, mai profesioniste, semnate de bibliotecari şi alţi oameni de cultură clujeni; publicaţia începe să aibă un pronunţat conţinut biblioteconomic în detrimentul celui cultural, adresându-se cu prioritate profesioniştilor breslei. În această structură, revista cuprinde informaţii despre Biblioteca Judeţeană şi colecţiile sale, traduceri din autori străini despre biblioteci şi meseria de bibliotecar, recenzii despre cărţi, evenimente culturale, epigrame, aforisme despre carte şi lectură ş.a.

            Se conturează rubrici permanente ca: Eminesciana, Mic dicţionar de biblioteconomie, Să citim în limba franceză, Pagina copiilor, Cărţi străine în Biblioteca Judeţeană şi altele.

            Articolele de specialitate de un nivel tot mai elevat şi materialele de interes cultural de la simpozioane şi manifestări culturale locale sunt semnate de bibliotecarii clujeni: Doina Banu, Traian Brad, Mircea Zeicu, Ioan Pop, Maria Maxa, Rodica Ivan, Adriana Király, Doina Popa, Dumitru Cipleu, Adrian Grănescu, Doina Puiu, Grigore Cipcigan, Liana Măcicăşan, Livia Deleanu, şi de personalităţi culturale clujene ca: Petru Poantă, Irina Petraş, Vasile Fanache, Gheorghe Bodea, Mircea Popa, Constantin Cubleşan, Valentin Vişinescu ş.a.; după schimbarea redacţională din 1993, revista îşi schimbă şi ea atât forma cât şi fondul:

·       coperta (deşi păstrează aceleaşi elemente de identificare, este ilustrată cu reproduceri din arta plastică românească contemporană), calitatea hârtiei, tehnoredactarea profesionistă, apoi dublarea numărului de pagini (de la 16 la 30);

·       în conţinut se operează multe schimbări şi, chiar dacă se păstrează rubricile anterioare, li se adaugă altele noi: Lumea latină, Debut, Carte rară, Lecturi, Dialog profesional, Invitaţii noştri; se micşorează în schimb spaţiul dedicat colaboratorilor externi şi sunt publicate mai ales materiale ale colegilor.

Sunt încurajaţi să publice tinerii bibliotecari. Astfel, pe lângă mai vechii colaboratori, semnează nume noi: Victor Cenuşe, Monica Sărăcuţ, Floarea (Mureşan) Moşoiu, Adrian Trif, Călina Retişan, Anca Pervain, Georgeta Dodu, Corina Iozan, Maria Petrescu, de la biblioteca noastră, şi Miklosi Rozalia, de la Biblioteca comunală Sânmartin.

Colaboratorilor „interni” şi celor consacraţi, amintiţi mai sus, li se mai adaugă cei „externi”, personalităţi de seamă ale vieţii culturale şi ştiinţifice clujene: acad. Camil Mureşan, prof.univ.dr.doc. Crişan Mircioiu, criticul şi istoricul literar blăjean Ion Buzaşi, prof.univ. Ion Şeulean, prof.dr. Mircea Bertea, scriitorii Aurel Rău şi Teodor Tihan, precum şi cele două bibliotecare de excepţie de la Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Valeriu Bologa” – Ioana Robu şi Sally Wood-Lamont.

Tirajul revistei „Lectura”, stabilit la 300 de exemplare per număr, s-a difuzat conform unui circuit fix prestabilit, care includea: Biblioteca Naţională, bibliotecile judeţene din ţară, bibliotecile publice şi filialele lor din judeţul Cluj, Bibliotecile „Transilvania”, „B.P. Hasdeu” şi Biblioteca Naţională din Republica Moldova, instituţiile de cultură şi mass-media, personalităţi culturale, politice şi administrative locale.

Revista „Lectura” şi-a încetat activitatea după nr. 24/1996 (deşi nr. 25 era „bun de tipar”), din motive financiare şi din lipsă de personal specializat în a realiza o întreprindere de acest gen.

            Vrând să-i continue viaţa, conducerea Bibliotecii Judeţene încearcă o formulă care putea salva periodicul, propunând în acest sens conducerilor Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, Bibliotecii Universităţii Tehnice şi celorlalte biblioteci clujene să colaboreze partajat cu fonduri şi personal pentru a scoate revista din impas, având în vedere că „Biblioteca şi cercetarea” şi „Biblioteca şi Învăţământul” apăreau sporadic. Proiectul nu s-a realizat însă din cauza reticenţelor şi intereselor divergente ale unor specialişti din aceste instituţii, aşa încât va fi „îngropată” o revistă, o idee ce prinsese deja un contur şi era o premieră în biblioteca judeţeană, şi nu numai.

 

Festivalul Naţional „Eterna Epigramă” şi Cenaclul Epigramiştilor clujeni „Satiricon”

            Înfiinţat din iniţiativa regretaţilor scriitori Vasile Langa şi Pavel Bellu, la 25 iunie 1979, în şedinţa de constituire de la actualul Colegiu „George Coşbuc”, el a fost preluat şi patronat din 4 decembrie acelaşi an de către Biblioteca Judeţeană Cluj prin acordarea unui spaţiu de desfăşurare a şedinţelor de lucru (în prima marţi a fiecărei luni, la ora 1600, tradiţie care se păstrează şi în prezent). Iată prima conducere: poetul Pavel Bellu – preşedinte de onoare, Vasile Langa – preşedinte activ, Ioan Pop – secretar, Ion Arcaş,  Negoiţă Irimie şi Virgil Nistor, scriitori şi redactori la periodice clujene – membri. Ca membri fondatori, pe lângă cei citaţi, au fost Ioan Bindea, Ioan Horotan, Marius Oprişca, Traian Marcu, Mircea Matcaboji, Alexandru Stănescu şi Zeno Turdeanu. Imediat după înfiinţare, acestora li s-au adăugat alţi valoroşi epigramişti, printre care Mihai Teognoste, Teofil Voinescu-Amadeus, Eugen Pop, Valentin Vişinescu, Gavril Glodeanu, Alexandru Misiuga, Titu Olteanu, Atanasie Stănescu, Ana Marinoiu, Olimpia Todoran, Eugenia Fediuc, Iulia Tatomir, Aristotel Cruceanu, Iulian Dămăcuş, Emil Roman, iar la sfârşitul anilor ’80, Eugen Albu, Alexandru Băeţan, Marin Boţoc, Aurel Buzgău, Marian şi Silvia Popescu; ultimii sosiţi, cel puţin la valoarea predecesorilor, Ionel Andraşoni, Cornelia Cociş, Vasile B. Gădălin, Gabriela Genţiana Groza, Ioan Marinescu, Radu Păcurar, Adrian Trif şi noul venit de peste Prut, Efim Tarlapan.

            Preşedinţi ai cenaclului, în cei 22 de ani de existenţă neîntreruptă, au fost: Vasile Langa (1979-1989), Ioan Pop (1990-2000) şi, în prezent, Marian Popescu.

            Importantă în închegarea grupării a fost, fără îndoială, prezenţa scriitorilor profesionişti, îndeosebi a unor Ion Arcaş,  Negoiţă Irimie şi Virgil Nistor, care prin participările la şedinţele cenaclului, prin îndrumări teoretice şi practice, au contribuit la publicarea creaţiilor acestora în periodicele clujene: cotidianul „Făclia”, revistele de prestigiu „Tribuna” şi, respectiv, „Steaua”. Un „dascăl” (de Şcoală Ardeleană) incontestabil a fost criticul şi istoricul literar Petru Poantă, care, pe lângă sprijinul în apariţia culegerilor de epigrame, prefaţându-le pe cele mai multe dintre ele, a susţinut decisiv organizarea anuală a Festivalului Naţional „Eterna Epigramă”, ajuns la ediţia a XII-a. Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare şi Cenaclul „Satiricon” au fost sprijinite cu generozitate şi de forurile judeţene şi locale culturale şi administrative; la ele au participat, de fiecare dată, peste o sută de concurenţi din ţară, Republica Moldova şi chiar din Germania, iar la spectacolele realizate cu acest prilej am avut anual circa 30-40 de invitaţi. Pe lângă epigramiştii de elită din întreaga ţară (George Corbu, Mircea Ionescu-Quintus, Paul Nicolae Mihail (Nicomah), Stelian Ionescu, George Petrone, Ionel Iacob Bencei, Nicolae Ghiţescu, Elis Râpeanu, Alexandru Clenciu, Gheorghe Penciu, Valerian Lică, Nicolae Bunduri, Geo Olteanu, Mircea Dinescu, Vasile Larco ş.a.), ne-au onorat cu prezenţa şi artişti de excepţie ca: taragotistul Dumitru Fărcaş, actorii Dorel Vişan şi Florin Piersic, caricaturiştii: Ştefan Popa-Popas, Mihai Pânzaru – PIM, Virgil Tomuleţ, Mircea Matcaboji şi Octavian Bour.

            Rezultatul acestor festivaluri s-a concretizat în editarea a opt culegeri sau antologii ale participanţilor la concursurile de epigramă:

1.      Eterna Epigramă. Prefaţă, îngrijire şi selecţie: Petru Poantă. Grafica: Octavian Bour. Cluj-Napoca, 1981.

2.      Eterna Epigramă (2). Prefaţă: Petru Poantă. Volum îngrijit de Ioan Pop, Eugen Pop şi Marian Popescu. Grafica: Virgil Tomuleţ. Cluj-Napoca, 1990.

3.      Satiricon antologia epigramei româneşti actuale. Prefaţă: Petru Poantă. Volum îngrijit şi selecţie: Ioan Pop, Eugen Pop şi Marian Popescu. Cluj-Napoca: Editura Clusium, 1993.

4.      Limba soacreio antologie a epigramei clujene, de Ioan Pop, Eugen Pop şi Marian Popescu. Coperta şi ilustraţii: Virgil Tomuleţ. Cluj-Napoca: Editura Publirom, 1997.

5.    Surâsul epigramei. O posibilă antologie a epigramei româneşti, alcătuită de Ioan Pop, Eugen Pop, Silvia şi Marian Popescu. Prefaţă de Petru Poantă; Ilustraţii: Mircea Matcaboji. Coperta: Octavian Bour. Cluj-Napoca: Editura Clusium, 1997.

6.      85 de epigramişti clujeni. Mică antologie de Ioan Pop. Cluj-Napoca: Editura Mesagerul, 1999.

7.      O antologie a epigramei româneşti actuale, de Petru Poantă şi Ioan Pop. Prefaţă de Petru Poantă. Cluj-Napoca: Editura Clusium, 1997.

8.      Hohote la gura…poantei. Antologie alcătuită de Silvia şi Marian Popescu. Prefată: Silvia Popescu. Coperta şi caricaturi: Octavian Bour. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000.

În 1990, prin legalizarea Asociaţiei Epigramiştilor Clujeni, s-a încercat publicarea unei reviste a cenaclului, numită tot „Satiricon”, dar, fără o susţinere financiară şi condiţii de difuzare, s-a reuşit tipărirea a doar două numere. Din colectivul de redacţie făceau parte: Ioan Pop, Eugen Pop, Marian Popescu, Mihai Teognoste şi Eugen Albu.

Membrii cenaclului nostru au contribuit la înfiinţarea Uniunii Epigramiştilor din România (U.E.R.), la care s-au afiliat de la început, colaborând permanent la activităţile acesteia prin participări la festivalurile şi concursurile desfăşurate în ţară şi în Republica Moldova; în publicaţiile – cărţi şi reviste – editate sub egida Uniunii, creatorii clujeni n-au lipsit din nici o culegere sau antologie apărute după 1980, din cele tipărite de Clubul epigramiştilor bucureşteni „Cincinat Pavelescu”, din revistele de epigrame care apar în ultimii ani – „Epigrama” a Uniunii Epigramiştilor, „Păcală” a craiovenilor, „Mersi, scuzaţi, pardon” a timişorenilor, „Cacialmaua” ploieştenilor, „Haz de necaz” a câmpinenilor, „Apostrof” a celor din Caransebeş etc., din publicaţiile periodice sau emisiuni radio şi televizate clujene şi naţionale. La festivalurile de umor şi la concursurile de epigrame organizate în ţară, aproape toţi epigramiştii clujeni au primit premii sau menţiuni.

Unii membri ai cenaclului au reuşit să tipărească şi volume personale –Teofil Voinescu-Amadeus, Eugen Albu, Eugen Pop, Vasile B. Gădălin, Alexandu Băeţan, Ioan Raţiu, Iulian Dămăcuş, Marin Boţoc, Ioan Marinescu, Gabriela Genţiana Groza, Ana Marinoiu, Ioan Pop, Ionel Andraşoni, Emil Roman (postum); şi să mai amintim că Ioan Feneşan, sub conducerea prof. univ. dr. Vasile Fanache, a conceput o foarte documentată lucrare despre epigramă, lucrare pentru care i-a fost acordat gradul I ca profesor de limba şi literatura română în învăţământul preuniversitar; Gabriela Genţiana Groza şi Ioan Marinescu, poeţi cu volume personale, au fost primiţi de curând în Uniunea Scriitorilor fiind menţionaţi şi în lucrarea Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial (Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000), unde mai figurează, tot ca poeţi, Alexandru Băeţan, Vasile B. Gădălin şi Ioan Pop.

După 1990, epigramiştii au fost mereu susţinuţi şi de cotidianul „Adevărul de Cluj” care i-a sprijinit în organizarea şi popularizarea Festivalului Naţional „Eterna Epigramă” prin publicarea producţiilor, a unor ştiri despre activitatea şi succesele lor, la rubrica Lecturi cotidiene; Ioan Pop a făcut prezentări ale autorilor de epigrame editaţi în ultimii ani, ale antologiilor şi culegerilor speciei, precum şi ale unor reviste de profil din ţară; de asemenea, la multe ediţii ale festivalului, a acordat premiul ziarului unor participanţi cu creaţii deosebite, pe lângă cele coordonate, an de an, de către biblioteca patronatoare şi Centrul Creaţiei Populare; un sprijin deosebit am primit din partea Cercului Militar şi a Consiliului Municipal Cluj-Napoca, a Primăriei oraşului – susţineri ce i-au conferit Cenaclului „Satiricon” prestanţă şi continuitate în acţiunile festivaliere şi de creaţie.

      Ca rezultat al recunoaşterii în plan naţional a cenaclului, în 1999, cu ocazia ediţiei a X-a Festivalului Naţional „Eterna Epigramă”, acesta a fost onorat cu „DIPLOMA de Membru de Onoare” a Uniunii Epigramiştilor din România pentru întreaga activitate de afirmare a epigramei româneşti cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinţare.

Deschiderea deosebită realizată prin conlucrarea cu organismele şi instituţiile culturale şi ştiinţifice clujene – Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, Asociaţia Sindicală a Scriitorilor Cluj, Societatea Culturală „Lucian Blaga”, Fundaţia „Mihai Eminescu”, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului, Centrul Judeţean de Valorificare a Creaţiei Populare, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Institutul de Istorie al Academiei, Facultatea de Litere a Universităţii, Fundaţia Bienala Internaţională de Grafică, Muzeul Naţional de Artă, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Filiala Interjudeţeană Cluj-Bistriţa a Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Cluj a Uniunii Artiştilor Plastici, cu membrii redacţiilor revistelor culturale şi cotidienelor clujene – „Tribuna”, „Steaua”, „Apostrof”, „Echinox”, „Cetatea Culturală”, „Nu”, „Adevărul de Cluj”, „Mesagerul Transilvan”, „Actualitatea Clujeană”, „Monitorul de Cluj”, „Transilvania Jurnal”, „Jurnalul de Cluj”, Ziua de Ardeal”, ai Studiourilor Teritoriale de Radio şi Televiziune, Teatrului Naţional „L. Blaga”, Teatrului de Păpuşi „Puck”, Muzeului Memorial „Octavian Goga” Ciucea, Casei Municipale de Cultură, Cercului Militar Cluj-Napoca, cu bibliotecile academice şi ştiinţifice şi cele ale centrelor culturale din Cluj-Napoca, cu redacţiile unor edituri (Dacia, Clusium, Echinox, Casa Cărţii de Ştiinţă, Apostrof, Limes, Sarmis, Sedan ş.a.) – cu anticariatele şi librăriile – a făcut posibilă ancorarea Bibliotecii Judeţene şi a oamenilor ei în proiectarea şi desfăşurarea unor evenimente cultural-artistice marcante din viaţa Clujului şi a ţării. Toate acestea au fost posibile şi datorită sprijinului moral, material şi financiar de care ne-am bucurat din partea Consiliului Judeţean şi a Prefecturii Judeţului Cluj, a Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, a Ministerului Culturii şi Guvernului României, generozităţii unor sponsori de la regiile autonome judeţene (de Apă-Canal, Termoficare şi de Transport Urban, a Domeniului Public, de Drumuri şi Poduri), a unor societăţi comerciale (Ursus, Hidroconstrucţia, Prodvinalco, Tehnofrig, Ers CUG ş.a.).

 

Zilele „Mihai Eminescu”, realizate la mijlocul lunilor ianuarie şi iunie, au prilejuit manifestări culturale de excepţie, la care au participat poeţi, critici şi istorici literari, din ţară şi din afara graniţelor, români şi străini. Au fost organizate sub forma unor simpozioane consacrate personalităţii marelui scriitor, recitaluri de poezie ale actorilor sau ale poeţilor prezenţi la statuia poetului din faţa Teatrului Naţional sau la Studioul Teritorial de Radio.

„Ne bucură faptul că un mare centru cultural cum este Clujul s-a angajat la această operă de cunoaştere şi dreaptă cinstire a lui Eminescu” (Mihai Cimpoi) şi „Eminescu este pentru românii de pretutindeni partea noastră comună de cer” (Liviu Petrescu) sunt aprecieri emblematice şi îndemnuri pentru cinstirea celui omagiat. Opera Poetului Naţional pusă în valoare de traducători din Anglia (Brenda Walker), din Franţa, Germania sau Statele Unite, alături de manuscrisele sale a fost expusă în dimensiunea ei reală prin ample expoziţii organizate la Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene, în spaţiile expoziţionale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” sau în sălile Muzeului Naţional de Artă, expoziţii care au culminat cu manifestările de amploare prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la naşterea Poetului, acţiune complexă care şi-a propus să valorifice cartea, manuscrisele şi ediţiile princeps şi rare aflate în patrimoniul marilor biblioteci clujene precum şi creaţii de artă plastică inspirate de opera şi viaţa celui omagiat, realizate de elevi ai Liceului de Artă Plastică „Romul Ladea” şi de la alte şcoli, licee şi colegii. Antrenarea tineretului şcolar şi studenţesc în activitatea de valorificare a patrimoniului lăsat de marele poet a fost şi scopul demersurilor noastre, mai ales că, în ultimii ani „demitizarea” valorilor, inclusiv a lui Eminescu a devenit o modă păguboasă.

Actualitatea eminesciană generatoare de valori a fost tema şi emblema care au marcat dezbaterile din cadrul Zilelor „Mihai Eminescu” de la Cluj-Napoca.

 

Festivalul Internaţional de Poezie „Lucian Blaga” este o manifestare de amplă respiraţie culturală organizat la Cluj-Napoca din 1990 până astăzi, din iniţiativa unor intelectuali – scriitori, oameni de cultură şi artă. Pornind de la ideea că „pentru a face cultură, astăzi îţi trebuie bani”, Liviu Petrescu, primul preşedinte, care până la moartea sa survenită în 5 iulie 1999 a rămas fidel mişcării blagiene naţionale şi internaţionale, afirma într-un interviu, la început de drum: „...cu toţii am simţit nevoia de a ne asigura şi alte surse alternative pentru sponsorizarea activităţilor culturale pe care le avem în vedere”, precizând că Societatea Culturală „Lucian Blaga”, iniţiatoarea proiectului, va funcţiona ca fundaţie culturală pentru „...deprovincializarea vieţii noastre culturale, în sensul de a imprima manifestărilor organizate de noi o dimensiune naţională cât mai largă şi chiar una internaţională”.[10] Intenţia Festivalului Internaţional de Poezie „Lucian Blaga”, dar şi a Zilelor Mihai Eminescu era de a antrena în ample concursuri de creaţie cât mai mulţi studenţi, atât filologi cât şi nefilologi, absolvenţi din ultimii ani, cu comentarii şi exegeze eminesciene şi blagiene, deci de a încuraja creaţia culturală a tinerilor prin acordarea unor premii pentru cele mai promiţătoare lucrări, atât în domeniul criticii literare cât şi în cel al creaţiei plastice şi muzicale.

            Festivalul „Lucian Blaga” a fost organizat în toţi aceşti ani în preajma zilei de naştere a poetului-filosof (9 mai) sau a celei de moarte (6 mai) şi a reuşit să coaguleze manifestări de anvergură naţională şi internaţională la care şi-au adus contribuţia Societatea Culturală „Lucian Blaga”, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia Scriitorilor Cluj, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Cluj, Muzeul Naţional de Artă Cluj, Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu” Cluj-Napoca, Studioul Teritorial de Radio Cluj, sub patronajul şi cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Judeţean şi Prefecturii Judeţului Cluj, al Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Ministerului Culturii, Guvernului României ş.a.; manifestarea i-a reunit la Cluj-Napoca pe toţi cei care şi-au propus să-l recitească pe „paradisiacul, lucifericul, mioriticul” Blaga (cum îl numeşte academicianul Mihai Cimpoi în eseul publicat la Editura Dacia în 1997), scriitori şi intelectuali de marcă din Franţa (Gérard Bayo, Dominique Dagunet, Serge Fauchereau, Jean-Luc Wauthier, Andreea Genovese, Jean Poncet ş.a.); Anglia (Brenda Walker, traducătoarea în limba lui Shakespeare a întregii poezii blagiene); Suedia (Ion Miloş – cu traduceri masive în limba suedeză din Eminescu, Blaga, poeţi şi prozatori contemporani); Serbia (Adam Puslojic – prieten şi traducător în limba sârbă al poeţilor români, îndeosebi al lui Nichita Stănescu, Srba Ignatovic, Radomir Andric, Slavco Almăjan, Stanoje Radulovic ş.a.); Italia (Gabrielle Brustoloni, Bruno Rombi, Donatella Di Cesare ş.a.); Ucraina (Vasile Tărâţeanu, Arcadie Opaiţ, Ştefan Broască ş.a.); SUA (Michael Impey, John Balaban, James Augerot, Scott Hertzer ş.a.); Macedonia (Vanghea Mihanj Steryu, Stoian Tarapuza ş.a.); Germania (Eugen Coşeriu, Rudolf Windisch ş.a.); Japonia (Hitomi Kato); Belgia (Mihai Nasta, Marc Quaghebeur); China (Huigang Tien); Senegal (Charles Carrčre); Albania (Baki Ymeri); Lituania (Leons Briendis); Israel (Shaul Carmel, Solo Har ş.a.); Japonia (Takashi Arima); Republica Moldova (Mihai Cimpoi – nelipsit la nici o ediţie, Grigore Vieru, Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Emilian Galaicu-Păun, Pavel Balmuş, Eugenia Bojoga, Anatol Codru, Andrei Burac, Aureliu Busuioc ş.a.).

            Manifestare clujeană, Festivalul a rămas singurul de acest fel din spaţiul sud-est european (după dispariţia celui de la Struga), distingându-se prin seriozitatea, rigoarea şi calitatea participanţilor şi producţiilor lor literare legate de viaţa şi opera blagiană.

            De fiecare dată, pe parcursul a trei zile, Festivalul s-a desfăşurat în plen şi pe secţiuni, cu mese rotunde de analiză a literaturii blagiene – poezie, istorie şi critică literară, poetică – şi de actualitate a filosofiei, la care au participat, pe lângă invitaţii străini şi români din afara graniţelor ţării, şi nume reprezentative ale istoriei, criticii literare şi filosofiei din ţară: Dimitrie Vatamaniuc, Dorli Blaga (fiica poetului), Eugen Todoran, George Uscătescu, Mircea Flonta, Liviu Petrescu, Vasile Fanache, Ion Vlad, Octavian Şchiau, Pavel Ţugui, Felicia Burdescu, Doina Modola, Caius Traian Dragomir, Nicolae Balotă, Ileana Oancea, Irina Petraş, Alexandra Crăciun, Rodica Marian, Mihai Zamfir, Eugen Simion, Marin Sorescu, Cornel Hărănguş, Angela Botez, Jeana Morărescu, Tudor Cătineanu, Mircea Popa, George Vulturescu, Corin Braga, Mircea Tomuş, Petru Poantă, Ion Vartic, Ion Buzaşi, Gabriela Gabor, Ioana Bot, Ion Bălu, Mircea Borcilă, Dumitru Irimia, Mircea Muthu, Ilie Pârvu, Iosif Cheie-Pantea, Aurel Codoban, Ionel Nariţa, George Gană şi alţi exegeţi care au venit, în dezbaterile din plen sau secţiuni, cu puncte de vedere proprii asupra posibilelor reevaluări şi valorizări ale operei blagiene, cu analize ale operei poetice, în proză sau dramaturgie, sugerând afinităţile Autorului cu noile teme filosofice ale lumii, sau cu mărturii documentare cu şi despre Blaga.

            Au fost lansate zeci de volume de exegeză blagiană, au fost organizate spectacole „Acusticon” în cadrul Studioului Teritorial de Radio sau în faţa statuilor lui Eminescu şi Blaga din faţa Teatrului Naţional ce-i poartă numele (din anul 1995).

            Premiile acordate (Opera Omnia, Marele premiu pentru poezie, premiul pentru cei mai buni traducători ai operei blagiene, de excelenţă, pentru critică şi istorie literară, cele speciale ale juriului sau ale unor fundaţii sau societăţi culturale ş.a.) au încununat nume de rezonanţă ale literaturii române şi literaturilor lumii în care Blaga a fost tradus.

            Contribuţia Bibliotecii Judeţene şi a directorului ei (director executiv al Societăţii) la organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional s-a dovedit a fi benefică şi decisivă în contextul istoric în care valorile perene ale culturii şi literaturii române sunt mereu discutate şi reevaluate, nu întotdeauna cu bună credinţă şi echilibrat, iar spaţiul mioritic şi universal rural, invocate şi definite spiritual în „geografia pur materială” a lumii, au devenit noţiuni derizorii şi contestabile.

            Chiar dacă Festivalul Internaţional de Poezie „Lucian Blaga” s-a dovedit unul al iniţiaţilor şi elitelor culturale, el a creat în ţară o mişcare exegetică deosebit de laborioasă (îndeosebi în rândul tinerilor studenţi şi cercetători), cu prelungiri în spaţiul francofon, la Paris, dar şi la Chişinău, unde poetul Horia Bădescu şi criticul Mihai Cimpoi organizează anual „prelungiri” ale manifestării clujene, pentru punerea în valoare a operei blagiene, şi nu numai.

            Ideile generoase cu care s-a pornit la drum, în 1990, sub patronajul primului preşedinte, profesorul Liviu Petrescu, au fost continuate, după plecarea temporară a acestuia la Centrul Cultural Român de la New York, de către poetul Horia Bădescu, iar după decesul prematur al Profesorului, de lingvistul Mircea Borcilă – împreună cu o echipă dintre cele mai active: Doina Cetea, Petru Poantă,  Tudor Dumitru Savu, Mircea Opriţă, Constantin Cubleşan, Traian Brad, Ilie Călian,  Negoiţă Irimie, Tudor Cătineanu, Virgil Bulat, Ştefan Damian (ec.), Ştefan Damian, Alexandra Rus, Ovidiu Petca, Teodor Botiş şi alţii, personalităţi culturale clujene, cu relaţii personale în lumea spiritelor europene şi americane, în baza cărora au reuşit ca, la fiecare din cele 10 ediţii organizate, să atragă nume de rezonanţă ale poeziei, criticii şi istoriei literare, ale traducătorilor din literatura şi filosofia românească în limbile de circulaţie ale lumii (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, chineză, japoneză ş.a.), să organizeze lansări de carte, expoziţii de artă plastică, spectacole literar-muzicale cu participarea unor artişti renumiţi ai scenei româneşti (Ovidiu Iuliu Moldovan, Lucia Mureşan, Dorel Vişan ş.a.).

            Ca orice eveniment cultural remarcabil, Festivalul a putut fi permanentizat 10 ani datorită sprijinului financiar acordat de societăţi comerciale (S.C. Hidroconstrucţia S.A. Sucursala Ardeal, ERS-CUG, RATUC, Ursus, Tehnofrig din Cluj-Napoca ş.a.), dar în mod deosebit de către Primăria Municipiului şi Consiliul Local Cluj-Napoca, de oameni de suflet din cadrul acestor organisme: primarul Gheorghe Funar, responsabilii Serviciului de cultură (Dumitru Cerna, Dan Brudaşcu şi Ion Cristofor), de consilieri (Eugen Pop, Molnos Lajos, Ioan Marinescu, Mircea Gavrilă, Ştefan Dimitriu, Constantin Corega ş.a.) care au răspuns întotdeauna afirmativ solicitărilor noastre, creând în cadrul Consiliului atmosfera de respect şi consideraţie faţă de actul de cultură major promovat în cadrul manifestărilor Festivalului.

           

Salonul Naţional de carte şi publicaţii literare, primul de acest gen din România (1991), organizat de obicei în luna iunie sub auspiciile şi organizarea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” şi ale Inspectoratului Judeţean pentru Cultură, a avut la început sprijinul Ministerului Culturii după care întreaga susţinere financiară a rămas în seama bibliotecii şi a Consiliului Judeţean, iar moral, în a Prefecturii Judeţului Cluj.

            Salonul devine în timp un barometru al interesului publicului clujean şi din ţară pentru o încercare de anvergură care va rezista opt ani, chiar dacă pe parcursul său organizatorii vor trebui să facă faţă cu greu avalanşei de edituri prezente (între 75 şi 150), editorilor, scriitorilor, ziariştilor, librarilor, anticarilor şi bibliotecarilor din ţară şi din afara graniţelor. Primul Salon Naţional a probat comunitatea de dureri şi speranţe a oamenilor de carte. Descoperirea că nu sunt singuri în lupta lor, ceea ce face cât un prim pas spre izbândă.

            Organizată în spaţiile Muzeului Naţional de Artă – Secţia Colecţii şi donaţii, sau în Sediul central, provocarea noastră a vrut să dea răspuns întrebărilor: clujenii mai sunt mândri că aparţin unui oraş universitar, cultural prin tradiţie? Cartea mai este emblema Clujului?

            Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar clujenii aşteptau cu interes reuniunile de la Cluj-Napoca ale editorilor şi oamenilor de cultură din ţară şi din afara ei în cadrul dezbaterilor şi conferinţelor, colocviilor şi meselor rotunde organizate: Europa Centrală şi de Est: identităţi culturale şi diferenţe specifice; Carte sacră, carte profană; Circulaţia cărţii; Problema editării şi comercializării cărţii în România; Destinul publicistului; Proiecte culturale şi cartea; Comerţul cărţii – cartea comercială; Comerţul cărţii în comunitatea franceză din Belgia; Strategii editoriale; Legea depozitului legal – o datorie şi o necesitate la nivelul întregului sistem informaţional; Marile proiecte editoriale (dicţionare, enciclopedii, ediţii integrale) sau despre încremenirea în proiect; Circulaţia valorilor româneşti prin traduceri; Poezia românească şi traducerea de poezie şi altele, la care au participat personalităţi marcante ale scrisului românesc şi european (Roberto Scagno, Sanda Stolojan, Mircea Zaciu, Marly Le Nir, Claude Karnouh, Emile Van Balberghe, Teohar Mihadaş, Livius Ciocârlie, Al. Paleologu, Nicolae Balotă, Irina Petraş, Marian Papahagi, Michel Wattremez, Ileana Mălăncioiu, Al. Vona, Georg Aescht, Ion Vartic, Kazimierz Jurczeak, Mircea Muthu şi alţii; întâlnirilor cu scriitori şi traducători din Franţa, Belgia, Anglia, Polonia, Germania, SUA, China şi din alte spaţii culturale; spectacolelor de teatru, poezie şi muzică susţinute de actori şi muzicieni români sau străini, care s-au desfăşurat în spaţiile expoziţionale, la Teatrul Naţional sau în pieţele şi pe străzile municipiului.

            Toate aceste manifestări s-au constituit în evenimente culturale remarcabile în cadrul cărora creatorii, editorii, producătorii de carte alături de bibliotecarii clujeni şi din întreaga ţară au dezbătut, pe parcursul a 3-4 zile, despre destinul culturii şi al cărţii, despre ceea ce s-ar putea face pentru dezvoltarea acestui domeniu atât de vitregit în noile condiţii istorice.

            Sutele de lansări de carte şi publicaţii culturale, expoziţiile de grafică şi ilustraţie de carte au adus în spaţiile expoziţionale pe cei mai interesaţi de destinul cărţii, al editării şi difuzării acesteia, astfel încât Salonul a devenit dintr-un spaţiu iniţial al culturii, unul al tranzacţiilor editoriale şi de tipărire, al comerţului, prin standurile cu vânzare organizate în incinta universului expoziţional. Amploarea manifestărilor a fost asigurată prin participarea, la toate ediţiile, şi a editurilor, a editorilor, a scriitorilor şi oamenilor de carte din Republica Moldova, a centrelor culturale şi bibliotecilor străine prezente în municipiul Cluj-Napoca (din Franţa, Belgia, Anglia, Germania, Italia ş.a.), a difuzorilor români şi străini de carte din ţară sau de peste graniţe.

            Interesul participării la cele opt ediţii ale Salonului a fost dublat şi de calitatea şi valoarea premiilor acordate creatorilor, editorilor şi ilustratorilor de carte şi publicaţii culturale. O privire de ansamblu asupra premiaţilor ne îndreptăţeşte să afirmăm că aprecierile juriilor Salonului au fost de referinţă în privinţa valorizărilor făcute mai apoi în revistele şi publicaţiile culturale, şi nu numai, dând în acest sens şi dovada calităţii lucrărilor publicate în ţară, a ceea ce s-a scris, editat sau tradus la acest sfârşit de veac şi de mileniu în România, Republica Moldova sau în alte spaţii culturale ale Europei şi lumii (vezi şi Anexa nr. 19 din finalul capitolului).

            Biblioteca Judeţeană a realizat, prin organizarea Salonului, o completare adecvată a patrimoniului de carte deţinut datorită faptului că, prin regulamentul de organizare, a convenit cu participanţii la manifestări să-i doneze câte două exemplare din lucrările expuse sau comercializate în spaţiile expoziţionale, ceea ce a făcut ca fondul de carte contemporană al bibliotecii să fie complet şi actual – motiv pentru care biblioteca clujeană este dintre cele mai căutate în municipiu, judeţ, din Transilvania sau în întreaga ţară.

            Legătura noastră, a bibliotecarilor clujeni, cu sutele de edituri, editori şi difuzori de carte din România, Republica Moldova sau din Europa a ridicat prestigiul cultural şi organizatoric al instituţiei, ne-a apropiat de ceea ce s-a creat în aceste spaţii culturale şi editoriale, astfel încât, după ani, suntem mereu întrebaţi dacă nu reluăm tradiţia lăudabilă care s-a conturat în timp. Faptul că în ultimii ani am rămas singurii susţinători financiari ai costurilor Salonului (organizare, premii ş.a.), că prin donaţiile în carte nu acopeream cheltuielile manifestării, care a devenit în ultimii ani o „întreprindere” comercială, ne-a determinat să renunţăm la organizarea lui, cu regretul că astfel am vitregit comunitatea locală de unul din evenimentele marcante ale lumii culturale locale, transilvane şi naţionale, cu ecouri şi peste graniţele ţării.

 

Concursul Naţional de Poezie şi Eseu „Octavian Goga”

            Programându-şi să stimuleze valorificarea creaţiei poetice şi eseistice contemporane organizatorii (Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Cluj şi Muzeul Memorial de la Ciucea ce poartă numele poetului, Biblioteca Judeţeană şi Centrul Creaţiei Populare) au realizat, cu intermitenţe, în ultimii 10 ani, la Ciucea, acest concurs la care, de-a lungul a şase ediţii, s-au înscris în competiţie sute de tineri din aproape toate judeţele ţării şi din Republica Moldova. Manifestările au debutat de fiecare dată la Cluj-Napoca cu prezentarea unor expoziţii de carte şi iconografie despre viaţa şi opera poetului transilvănean, a dramaturgului şi omului politic angajat cu întreaga fiinţă în afirmarea ideii naţionale, mai ales atunci când provincia era încorporată imperiului bicefal austro-ungar, când lupta pentru emanciparea naţională şi socială a majorităţii populaţiei (româneşti) din Transilvania era dusă pe multiple fronturi – cultural, literar sau politic. Manifestările au fost continuate la Ciucea, unde castelul construit de poetul-luptător stă alături de modesta casă cumpărată de la văduva lui Ady Endre, în spirit de solidaritate şi pentru a o sprijini, la ceas de cumpănă, după dispariţia poetului maghiar.

Festivităţile de la Ciucea, organizate în zile de duminică, au debutat mereu cu un Te Deum la Mausoleul Veturiei şi al lui Octavian Goga, continuând cu un simpozion al exegeţilor poetului şi prin acordarea premiilor concursului, din partea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”, iar uneori şi a celorlalţi organizatori sau a publicaţiilor periodice clujene („Adevărul de Cluj”, „Tribuna”, „Steaua” ş.a.)

Cele două secţiuni – de poezie şi de eseu – au avut ca laureaţi îndeosebi tineri de la Vaslui, Galaţi, Târgu Mureş, Bistriţa, Suceava, Baia Mare, Braşov, Ploieşti, Alba Iulia şi, fireşte, din judeţul Cluj, iar o parte a creaţiilor premiate au fost publicate în revistele amintite sau în antologii. Varietatea abordărilor critice privitoare la viaţa şi opera poetului-tribun, dar şi noianul de poezii trimise spre jurizare au generat ample analize pe text şi ore de deliberări cu dispute dintre cele mai aprinse între membrii juriilor, din care n-au lipsit aproape de la nici o ediţie istoricul literar, prof. univ. Vasile Fanache, criticul de poezie Petru Poantă, criticul şi istoricul literar Constantin Cubleşan, poetul Negoiţă Irimie şi alte personalităţi ale literaturii clujene.

Spectacolele cu dramatizări şi recitaluri din creaţia lui Goga, prezentate pe scena Teatrului de Vară, de actori ai Teatrului Naţional clujean sau interpreţi de romanţe pe versurile poetului, au adus de fiecare dată sute de localnici şi vizitatori din judeţ sau din ţară – dovedind prin aceasta valoarea perenă a operei poetului şi dramaturgului.

 

Concursul Naţional de Creaţie Literară – proză scurtă şi eseu „Pavel Dan”, desfăşurat în satul natal al prozatorului, Triteni, şase ediţii la rând, în preajma zilei sale de naştere 3 octombrie, şi-a propus să contribuie la o mai profundă valorificare a operei şi vieţii autorului lui Urcan bătrânul, unul din cei mai dotaţi nuvelişti transilvăneni din perioada interbelică; totodată, concursul şi-a dorit să stimuleze şi să promoveze creaţia literară contemporană din domeniul prozei scurte în care Pavel Dan a excelat în plan naţional.

            Organizatorilor clujeni (Inspectoratul pentru Cultură, Biblioteca Judeţeană şi Centrul Creaţiei Populare) li s-au alăturat în susţinerea concursului Casa Municipală de Cultură Turda şi Consiliul Local al Comunei Triteni, în care au fost realizate manifestări culturale complementare, menite a pune în valoare creaţia şi tradiţiile locale – folclorul local şi specificele „dansuri de pe Câmpie”, ale unei zone culturale încărcate de spiritualitate şi frumuseţe.

                         

11. Construcţia noii biblioteci judeţene, între dorinţe, speranţe şi realitate

Pe parcursul acestei lucrări, am invocat în repetate rânduri inexistenţa unor condiţii normale pentru organizarea activităţilor specifice unei biblioteci, într-un centru cultural-ştiinţific cum este oraşul Cluj-Napoca, ce polarizează o populaţie de 500 mii de locuitori, condiţii în care lectura publică să se desfăşoare la dimensiunile nevoilor acesteia. Existenţa în municipiu a unor biblioteci ştiinţifice şi academice, cu fonduri dintre cele mai relevante, constituite istoric, a fost unul dintre falsele argumente pe care oficialităţile comuniste le-au invocat în încercarea lor de a bloca construcţia unei instituţii de sine stătătoare, deşi era evidentă necesitatea acesteia. Utilizarea tehnologiei informaţionale şi introducerea automatizării specifice nu-şi găseau rezolvare într-un local impropriu şi fără perspectivă de dezvoltare.

            Istoricul solicitărilor construirii unui nou local îşi are începutul în anii ’60, când directorul de atunci, lectorul universitar Vasile Stanca, profesorul de azi, invoca, în intenţia sa de a câştiga bunăvoinţa autorităţilor, nevoia de spaţiu adecvat lecturii publice, insuficienţa suprafeţelor destinate acesteia în clădirea „Palatului Culturii” (denumire dată de autorităţile timpului tuturor spaţiilor preluate de la Ministerul Justiţiei, respectiv de la Curţile de Apel, desfiinţate ca urmare a înfiinţării „tribunalelor poporului”). Cele opt încăperi de la parter şi trei de la etajul întâi, „repartizate” activităţilor administrative, de organizare a lecturii propriu-zise şi împrumutului la domiciliu, erau improprii unui circuit normal al cărţii şi servirii utilizatorilor; ele adăposteau un patrimoniu bogat (pentru vremea respectivă), având în vedere faptul că, din 1951, instituţia primeşte atributele unei biblioteci regionale cu o suprafaţă de acoperire teritorială dintre cele mai mari din România (cât trei judeţe de astăzi), şi care gestiona fonduri de publicaţii provenite de la diverse instituţii şi societăţi culturale şi de cult, de la unele biblioteci desfiinţate după criterii ideologice; totodată, biblioteca regională clujeană îşi constituie, începând cu 1967, şi un fond de colecţii speciale, cu exemplare dintre cele mai deosebite ca vechime şi raritate, iar restul colecţiilor (cele de uz curent pentru lectură la sală şi împrumut la domiciliu) se vor îmbogăţi şi îmbunătăţi an de an prin achiziţii, donaţii şi transferuri din surse proprii, ale Rezervei Naţionale de Carte, de la persoane particulare şi instituţii de stat. Aşa stând lucrurile, la sfârşitul anilor ’90 ai ultimului secol din al II-lea mileniu, Biblioteca Judeţeană era „sufocată” de bogăţia patrimoniului şi incapabilă de a pune în valoare acest fond enciclopedic, atât de diversificat tematic. Pe lângă toate acestea, din 1990 Secţia Audiovizuală se va transforma în Mediatecă, preluând toate atributele unui serviciu nou cu funcţiuni multiple – lectură, împrumut, vizionare şi audiţii de documente pe suport de hârtie, benzi magnetice, CD-uri şi CD-ROM-uri, dar fără să aibă şi ea posibilitatea unei comunicări reale şi ample cu utilizatorii, iar tehnica informatică achiziţionată după 1990 nu-şi găsea locul spre a fi implementată şi dezvoltată.

După nenumărate memorii adresate autorităţilor locale, după eşecul avut la începutul anului ’90 cu spaţiul în construcţie repartizat spre a fi amenajat pentru bibliotecă, conducerea acesteia a trecut la identificarea suprafeţelor libere de sarcină istorică sau de construcţii de pe raza municipiului, aparţinătoare domeniului public. Astfel au fost propuse posibile soluţii de construire în următoarele perimetre: în strada George Bariţiu nr. 2 (unde s-a construit Banca Comercială Română); la întâlnirea străzii Pavlov cu Parcul Central, pe colţ; pe strada Avram Iancu nr. 23, unde şi astăzi există o suprafaţă apreciabilă pentru construcţii, dar care este traversată de un vechi tunel roman; în curtea interioară a fostului sediu al Consiliilor Judeţean şi Municipal ale Sindicatelor şi cu legătura adecvată cu acesta, pe Bulevardul Eroilor nr. 16, sau a fostului sediu al Comitetului Municipal P.C.R., de pe aceeaşi stradă, la numărul 4-6; pe strada George Coşbuc, în scuarul din laterala sudică a Hotelului Sport, într-un spaţiu ce continuă suprafaţa Parcului Central al oraşului; la baza Parcului Cetăţuia, colţul mărginit de străzile General Dragalina şi Emil Racoviţă (în spatele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului, cu posibilitatea construirii unei laturi peste drumul lateral, sau chiar – soluţie quasi utopică – peste râul Someş); în suprafaţa acoperită de o fostă sinagogă, pe strada George Bariţiu la nr. 8, astăzi depozit de decoruri ale Teatrului şi Operei Maghiare de Stat (prin achiziţionarea acestui teren şi a clădirii aferente); clădirea de pe strada Einstein numerele 12-14 a fostului IIRUC; în curtea interioară a vechii Primării a Municipiului (Bulevardul Eroilor nr. 2), foarte generoasă, acoperită cu construcţii încropite şi nesemnificative din punct de vedere arhitectonic, suprafaţă cu ieşire în strada I. C. Brătianu, cu posibilitate de amenajare a dublei intrări în bibliotecă şi altele; însă cel mai adecvat loc propus era cel din Piaţa Cipariu, latura S/V, în spatele ansamblului de locuinţe proiectat a se construi, având ca latură N/V Calea Turzii, vis-ŕ-vis de Liceul de coregrafie. De fiecare dată, argumentele noastre erau puse la îndoială, nebăgate în seamă sau ni se dădea răspunsul tardiv că suprafaţa respectivă ori nu este liberă de sarcină istorică sau de construcţii, ori a fost aprobată peste noapte pentru alte edificii. Nici un organism municipal sau judeţean nu-şi asuma responsabilitatea în acest domeniu, argumentând că ele sunt provizorii sau că aşteaptă legi care să le confere puterea deciziei.

Apelurile noastre repetate şi argumentate la forurile administrative aveau fundament şi în insistenţele de a părăsi clădirea ale Tribunalului Judeţean, proprietarul spaţiului în care biblioteca era adăpostită cu chirie, insistenţe care au devenit ameninţare de evacuare prin sentinţă judecătorească (cale, de altfel, legală); în 1994, am fost obligaţi să evacuăm fondul de publicaţii al Sălii de lectură, de la etajul întâi al clădirii, altfel şi ea şubredă pentru a adăposti peste 100.000 de volume carte şi publicaţii periodice; eram conştienţi că viitorul dezvoltării bibliotecii nu stă în suprafaţa de 478 m.p. din această clădire construită cu 100 de ani în urmă.

Căutările noastre au continuat prin încercarea de identificare a unui posibil loc de construcţie în Centrul Istoric al municipiului, dar ele nu s-au soldat cu câştig, astfel că am fost nevoiţi să acceptăm propunerea Consiliului Local al Municipiului, respectiv a primarului său, Gheorghe Funar, de a fi de acord cu amplasamentul din Calea Dorobanţilor f.n., în interior, şi ca nucleu al celui de al treilea centru social-cultural în curs de constituire, în zona Pieţei Mărăşti. Astfel, după obţinerea certificatului de urbanism, prin Hotărârea nr. 142 din 15 decembrie 1994, Consiliul Local concesionează pe 99 de ani „terenul situat în Municipiul Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanţilor f.n. în suprafată de 2000 m.p. cuprins în C.F. nr. 1.431, la nr. topografic 4.360/1, în scopul realizării construcţiei prevăzute în contractul de concesiune”. Odată având aprobările municipalităţii, am căutat să identificăm persoanele din conducerea judeţului, ordonatorul principal de credite şi finanţatorul obiectivului, care ar putea să ne sprijine şi ar avea şi forţa să ne susţină în Delegaţia Permanentă şi în plenul Consiliului, iar la nivel central, la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, respectiv la Guvernul României. Din rândul personalităţilor politice şi administrative şi-au dovedit disponibilitatea şi înţelegerea pentru nevoile stringente ale unei biblioteci moderne prefectul judeţului, scriitorul şi universitarul Grigore Zanc, preşedintele Consiliului Judeţean de atunci, prof. univ. Victor Romulus Constantinescu, vicepreşedintele, prof. Vasile Sălcudean, actualul preşedinte al Consiliului, ing. Graţian Şerban, alături de directorii unor direcţii de specialitate din cadrul acestuia: arh. Radu Spânu şi economiştii Petru Mălai şi Sabina Chira. Ideilor noastre de a construi un edificiu cultural emblematic al municipiului şi judeţului li s-a ataşat un vechi prieten al bibliotecii şi cărţii, lectorul universitar clujean Ovidiu Şincai, intrat în focul luptei politice şi ajuns ministru în Guvernul Văcăroiu, responsabil al acestuia în relaţia cu Parlamentul. Acest OM de suflet şi acţiune, plecat dintre noi atât de devreme şi în condiţii tragice, ne-a mijlocit toate legăturile la nivel central, încât în trei luni de la întocmirea studiului de fezabilitate, a argumentat necesitatea începerii acestuia, în aşa fel încât şi oficialităţile locale şi-au propus pe agenda de priorităţi construcţia noului local.

La repetatele şi insistentele noastre solicitări, Delegaţia Permanentă a Consiliului Judeţean hotărăşte prin Decizia nr. 162 din 19 decembrie 1994 introducerea în Programul de investiţii pe anul 1995 a obiectivului „construcţie nouă Biblioteca Judeţeană «Octavian Goga»”, sub rezerva obţinerii avizului Ministerului Finanţelor şi al Consiliului Interministerial de avizare a lucrărilor publice (ceea ce n-a fost uşor, dar nici greu, având în vedere necesitatea reală a construirii noului local, dar şi sprijinul încrucişat obţinut în plan judeţean şi la nivel guvernamental, prin influenţa decisivă a ministrului Ovidiu Şincai).

Prin Hotărârea de Guvern nr. 227 din 10.04.1995, sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prevăzându-se finanţarea obiectivului „din fondurile bugetului local şi din alte surse legal constituite cu această destinaţie”. În anexă a fost nominalizat ca titular al investiţiei Consiliul Judeţean Cluj, iar ca beneficiar, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, precizându-se suprafaţa desfăşurată, de 5.040 m.p., precum şi valoarea totală a investiţiei, de 3.346 mii lei (în preţuri noiembrie 1994), eşalonaţi pe 24 luni.

Hotărârea dă undă verde investiţiei, trecându-se la organizarea concursurilor pentru întocmirea proiectelor de arhitectură şi tehnic, câştigate de S.C. Sinergetica S.A., iar pentru execuţie, de Antrepriza de Construcţii şi Instalaţii (A.C.I.), una dintre cele mai performante şi mai puternice societăţi comerciale în domeniu din ţară.

Pentru încadrarea în ansamblul zonei, s-a optat pentru soluţia construirii pe înălţime a clădirii, astfel încât s-a propus şi acceptat edificarea pe 9 niveluri (demisol + parter + 7 etaje) structurate pe două module – cel al împrumutului la domiciliu şi cel al documentării – având depozitele generale pentru publicaţii, materiale cu caracter cultural şi administrativ, ateliere tehnice şi centrala termică la demisol, iar parterul destinat Ludotecii, Sălii de lectură şi Împrumut pentru copii, şi, respectiv, Sălii de referinţă şi Centrului de Informare locală şi europeană, lecturii presei cotidiene ş.a.; cele două module se unesc între ele doar la anumite niveluri, iar spaţiile de legătură sunt destinate amenajării unor săli de expoziţii, a aulei cu 125 locuri şi restaurantului pentru public şi a personalul instituţiei.

Căutarea unor soluţii deopotrivă funcţionale şi estetice, de ultimă oră, propuse prin tema de proiectare, s-a concretizat şi în amplasarea lifturilor – două pentru personal şi transportul publicaţiilor pe verticală şi alte două pentru public, de tip panoramic, din care se poate admira întreg ansamblul pietonal, stradal şi de locuinţe din zona celui de al treilea centru urbanistic şi social-cultural al oraşului.

Gândită pentru a adăposti fondul actual şi cu o dezvoltare până la 1,5 milioane unităţi de bibliotecă, pentru o perioadă de 100 de ani, noua construcţie va oferi posibilitatea structurării şi amplasării pe baze moderne a serviciilor pentru public, inclusiv a reţelei informatice, şi realizarea legăturilor pentru Internet, spaţii multifuncţionale de dimensiuni mai reduse pentru organizarea unor ateliere de dezbateri şi activităţi neconvenţionale pe microgrupuri, având în vedere realizarea unor programe şi proiecte culturale adecvate cerinţelor contemporane; sunt, de asemenea, prevăzute spaţii pentru manifestări expoziţionale pentru carte şi patrimoniul grafic deosebit deţinut de bibliotecă, realizat prin donaţiile succesive ale participanţilor la bienalele internaţionale de grafică (cu certitudine, cea mai bogată colecţie de acest gen deţinută de o bibliotecă publică românească – circa 2.500 lucrări), precum şi pentru realizarea unei zone memoriale dedicate unor creatori clujeni sau patronului nostru, poetul şi luptătorul înflăcărat pentru ideea naţională Octavian Goga.

S-a urmărit, totodată, realizarea unui flux optim al circulaţiei şi lecturii cărţii şi al celorlalte bunuri purtătoare de informaţii, în directă relaţie cu intensitatea şi căutarea acestora, pe grupe tematice şi pentru diferite categorii socio-profesionale şi de vârstă ale utilizatorilor – de la cei mai mici, cu acces la parterul clădirii, la adulţi, pentru care s-au rezervat etajele superioare.

Întreaga clădire este concepută ca un centru cultural, formativ şi informativ, pentru o arie geografică regională extinsă, dar mai ales pentru una judeţeană, care să adăpostească şi alte instituţii culturale de rang judeţean sau zonal, biblioteci sau centre culturale străine existente sau care se vor dezvolta în viitor; avantajul situării în zonă rezidă şi în proximitatea celui mai mare campus universitar din Transilvania, în curs de realizare, în dezvoltarea viitoare a ansamblului urbanistic al municipiului, dar şi în existenţa în jur a unui posibil parc de agrement, cu suprafeţe amenajate pentru terenuri de joacă şi sport, precum şi pentru construirea în perspectivă a unor edificii destinate muzicii şi teatrului, în special a celui pentru copii şi tineret, lipsite astăzi de spaţii proprii sau funcţionând în altele, inadecvate manifestărilor ample pe care acestea le realizează.

Cum spuneam altădată, „…noi suntem cei care vom extinde centrul oraşului”, iar noua clădire „…se remarcă deja în peisajul arhitectural local prin trăinicia şi amplasarea sa aparte, se află în inima unuia dintre cele mai noi şi animate cartiere ale oraşului: cartierul Mărăşti, în dreptul marelui sens giratoriu, adăpostită la poalele dealului ce face legătura cu cartierul Gheorgheni. Deşi relativ departe de ceea ce se numeşte astăzi centrul Clujului (mai ales din punct de vedere cultural şi educativ), Biblioteca Judeţeană «Octavian Goga» este sigură că noua sa amplasare va reuşi să reducă distanţele sau să extindă limitele perimetrului zero al oraşului, prin importanţa colecţiilor şi serviciilor sale, prezentate şi respectiv prestate în condiţii mult îmbunătăţite, cât mai aproape de standardele statelor Uniunii Europene, şi va reuşi astfel să convingă publicul că distanţele fizice nu contează când este vorba de apropierea de cultură, informare şi, de ce nu, de convieţuire armonioasă şi chiar bună dispoziţie”.[11]

Am urmărit cu obstinaţie ideea unei construcţii emblematice prin modernitatea arhitecturală şi funcţionalitatea suprafeţelor culturale din interiorul edificiului. Utilizatorul viitorului centru va fi copărtaş la destinul acestui lăcaş de cultură. Fiindcă, indiscutabil, acest ambient cultural realizat în spaţiile noului centru „construit” în jurul bibliotecii dorim să fie unul ce marchează biografia oraşului, dar şi a fiecărui vizitator în parte, un centru unde să regăsim o istorie românească, dar şi una a umanităţii, în filele cărţilor, în documentele electronice ce încorporează în centimetrii CD-urilor sau CD-ROM-urilor valorile creaţiei umanităţii contemporane şi nu numai. Acestui melanj cultural-literar-artitic-ştiinţific, pe care-l proiectăm în noul local, dorim să-i dăm aura de universalitate informaţională, prin educare şi formare, prin informare şi loisir – funcţii sine qua non ale unei biblioteci-mediateci moderne.

Dorim ca noul edificiu să polarizeze o multitudine de interese culturale şi ştiinţifice degajate de idei preconcepute, dar amplificate de diversele informaţii cuprinse în bazele sale de date cu caracter enciclopedic.

Intenţia Consiliului Judeţean de a realiza în viitorul apropiat Centrul Cultural Transilvania, pe amplasamentul din spatele şi lateralele bibliotecii, ni se pare dintre cele mai benefice pentru sporirea numărului utilizatorilor noştri, pentru folosirea patrimoniului bogat pe care biblioteca îl deţine şi îl sporeşte de la an la an.

Nu dorim să umbrim în nici un fel reuşita realizării unui asemenea proiect, dar nici nu vrem să ascundem avatarurile şi multiplele greutăţi pe care le-am întâmpinat pe parcursul celor cinci ani de la începerea construcţiei, într-o perioadă de instabilitate şi recesiune economică evidentă. An de an, ne-am confruntat cu idei defetiste privind continuarea investiţiei, propunându-se chiar conservarea clădirii în forma actuală sau, mai şocant pentru noi, ni s-a reproşat „grandoarea” clădirii şi „risipa” de spaţiu fără să se cunoască reglementările europene în vigoare; am fost obligaţi să aducem la cunoştinţa unor consilieri standardele IFLA care, reglementează şi actualizează cerinţele faţă de parametrii de bază ai unei biblioteci publice (spaţiu, colecţii, personal), în care, la capitolul spaţiu, prevăd, în mod explicit, pentru oraşe mai mari de 25.000 de locuitori, o suprafaţă folosibilă de 0,020-0,025 m.p./locuitor, ceea ce în cazul Municipiului Cluj-Napoca, la o populaţie de 329.000 locuitori, ar echivala cu 6.600 m.p. faţă de 4.800 în cazul nostru. Spre a fi şi mai convingători, am adus ca argument faptul că, la Constanţa, la o populaţie de 340.000 de locuitori, s-a construit şi dat în folosinţă o bibliotecă judeţeană cu o suprafaţă desfăşurată de 6.800 m.p., iar la Baia Mare şi Piteşti, la populaţii de 158.000 şi, respectiv, 200.000 locuitori vor fi finalizate în curând clădiri noi cu 9.700 şi respectiv 5.000 m.p.; într-o poziţie favorizantă s-a construit şi dat în folosinţă, în anul 2001, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Oneşti, oraş în care autorităţile publice locale, spre cinstea lor, sprijină în mod deosebit lectura publică şi biblioteca la toate capitolele (personal, informatizare, colecţii şi local). Nici acordarea cotei de gaz metan n-a fost uşoară; am obţinut debitul necesar prin cedarea acestuia din dezafectarea unor consumatori de la fostul Combinat de Utilaj Greu, intrat şi el în „descompunere” şi criză. Mai mult, a trebuit să degajăm zona construcţiei de mii de tone de pământ „depozitat” de persoanele particulare şi societăţile comerciale ce-şi construiau obiective proprii, pământ, moloz şi resturi menajere pe care, la 15 noiembrie 1995, ziua declanşării construcţiei, creştea o pădure de bălării.

Datorită sărăciei generalizate, de la 24 de luni propuse spre a finaliza localul, în anul 2000 mai erau de executat jumătate din lucrările de construcţii-montaj, ceea ce ne face să credem că, în ritmul de alocare a fondurilor financiare, abia la sfârşitul anului 2002 vom reuşi să dăm în folosinţă întreaga suprafaţă construită. Conducerea politică aleasă, la finele anului 2000, la Consiliul Judeţean, ne-a asigurat, prin persoana preşedintelui, ing. Graţian Şerban, că, după finalizarea lucrărilor de extindere a Aeroportului Internaţional, în anul 2001, pentru anul 2002 vor fi alocaţi banii necesari desăvârşirii acestui nou edificiu cultural, al doilea construit în municipiul de pe Someş, după Casa de Cultură a Studenţilor, din 1959.

Cu toate impedimentele, am reuşit, prin realizarea noului local, să împlinim un vis vechi al bibliotecarilor clujeni, confirmând prin aceasta şi disponibilitatea de susţinere a culturii din partea factorilor politico-administrativi de la nivelul judeţului şi al municipiului, încununând totodată o idee clădită pe nesomnul şi zbaterea, pe tenacitatea, dăruirea şi profesionalismul conducerii bibliotecii publice clujene şi ale personalului ei.

 

12. Biblioteca „Transilvania” din Chişinău – o ctitorie de suflet şi conştiinţă

                O istorie a bibliotecilor din Basarabia nu s-a scris încă, din cauza puţinătăţii surselor sau lipsei de angajament al cercetătorilor în domeniu. Liniile fundamentale despre organizarea bibliotecilor pe pământul dintre Prut şi Nistru ni le oferă, însă, Nina Negru, bibliotecar-cercetător la Biblioteca Naţională din Chişinău, într-un studiu publicat în câteva numere succesive ale revistei „Biblioteca”.[12]

            Autoarea descrie pe îndelete calvarul limbii şi culturii române, al oamenilor şi bibliotecilor, o dată cu nefericitul an 1812 când provincia românească încape pentru 106 ani pe mâna imperiului rusesc, care va „…anihila şi perverti formele de conştiinţă existente, împiedicându-i pe românii basarabeni să evolueze normal spre orizontul conştiinţei naţionale”.[13] Elementele de cultură românească s-au mai păstrat doar câţiva ani (1812-1828), perioadă în care provincia şi instituţiile create sub conducerea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni mai au încă o uşoară autonomie, dar care va fi spulberată de străinii de neam ce-şi vor impune prin forţă aşa-zisa „superioritate intelectuală şi spirituală”, pentru ca, în a doua parte a secolului al XIX-lea, limba română să fie scoasă din toate instituţiile statului, fiind înlocuită cu rusă.

            Prima bibliotecă publică deschisă la Chişinău, în 1832, va reuşi să aibă în fonduri doar 39 de titluri în aşa-zisa limbă moldovenească, iar cartea românească comandată în Ţară era blocată, cenzurată sau arsă de guvernatorii provinciei. În elanul lor pentru impunerea limbii ruse, autorităţile înfiinţează pe lângă târgurile şi oraşele basarabene biblioteci pe care le înzestrează cu carte rusească creând în acest fel un climat favorabil „…constituirii unei comunităţi ruseşti stabile şi puternice în acest spaţiu şi în scopul vădit de rusificare a populaţiei autohtone”.[14]

            Nici după 1918, situaţia culturii şi învăţământului nu se va schimba radical în Basarabia. În primii ani ai României Mari, Chişinăul, centrul de iradiere a ştiinţei şi culturii provinciei, avea doar un cotidian de limbă română faţă de 4 cotidiane ruseşti şi 6 evreieşti. Dintre cele 1.084 şcoli primare, în 1918, în Basarabia nici una nu era românească, iar ştiutorii români de carte reprezentau doar 15,6%.

            După Marea Unire, biblioteca publică basarabeană se va dezvolta totuşi, şi ea, după regulile şi cu sprijinul statului român, alături de cele din provinciile reunite; prin similitudinea vicisitudinilor îndurate, era aproape de biblioteca publică din Transilvania şi Bucovina de Nord, provincii ce au purtat şi ele stigmatul unor alte imperii, cel austro-ungar şi austriac, tot atât de nemiloase cu populaţia majoritară românească şi cu formele ei de organizare culturală.

Pentru a lumina conştiinţa publică a Basarabiei, în 1918, la Chişinău, era înfiinţată Biblioteca Centrală Universitară, cu rol de cercetare, dar şi de lectură publică, după modelul clujean, instituţie care s-a bucurat de privilegiul depozitului legal: toate editurile şi tipografiile din ţară erau obligate să-i trimită câte două exemplare din publicaţiile editate de ele. Fondul iniţial, de 7.000 de volume, se va ridica, în 1940, la circa o jumătate de milion, astfel încât Biblioteca Centrală Universitară din Chişinău era considerată a doua pe ţară, ca fond şi importanţă, în concertul bibliotecilor universitare, după cea de la Cluj.

Hotărâtoare pentru constituirea sistemului de biblioteci în zonele rurale a fost iniţiativa Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol”. Coordonată din 1922 de fiul Regelui Ferdinand I, Fundaţia se voia „…un institut de cultură adaptat la toate clasele naţiunii, dar mai ales la popor”. Acesta îşi anunţa proiectul-cadru concepând organizărea culturii populare în felul următor: „…o inimă centrală în Bucureşti, care împinge sângele până în cele mai îndepărtate cătune ale României Mari. Acest sânge sunt cărţile, broşurile, revistele, filmele, publicaţiile de artă, aduse prin filialele sale, care se vor numi «Cămine Culturale». În 1923, cu ocazia unei întruniri a intelectualilor la Universitatea din Cluj, Princepele spunea: „Există o armată propriu-zisă care e organizarea permanentă a sacrificiului de sânge […] şi care ne-a dat o Românie întregită […] [iar] acum armatele culturii vor trebui să ne dea o Românie luminată…”.[15]

Numai Regionala din Basarabia a ASTREI „…a contribuit la înfiinţarea a 567 de cămine culturale, înzestrate cu câte o bibliotecă obştească”,[16] iar în seria Biblioteca ASTRA au fost tipărite 12 titluri în 60 mii de exemplare spre a fi donate bibliotecilor. Multe fundaţii şi societăţi din Vechiul Regat pun bazele unor cămine culturale şi biblioteci pe care le dotează cu carte adecvată populaţiei respective. În acest mod, scriitorii contemporani şi clasicii români vor fi cunoscuţi şi studiaţi în şcoli şi universităţi, iar literatura de popularizare a ştiinţei va pătrunde în cele mai îndepărtate sate.

            Dintr-un raport al Fundaţiei pe anul 1938, reiese că, în cele patru regionale ale sale, Moldova, Muntenia, Dobrogea şi Basarabia, din 2.378 cămine culturale, 2.004 aveau biblioteci cu un fond de carte variind între 50 şi 2.000 volume, ceea ce însemna 565.382 cărţi, 168.356 cititori atraşi la lectură şi 346.532 volume consultate.[17]

Anul 1940 a spulberat, din nefericire, munca de 22 de ani a oamenilor de cultură şi ştiinţă, mobilizaţi în activitatea de instruire şi redeşteptare a românilor dintre Prut şi Nistru. Bibliotecile şi arhivele, publice şi particulare, au fost luate în primire de NKVD, pentru a cerceta activitatea refugiaţilor şi a celor rămaşi în provincia ocupată. Despre acestea, revista „Căminul Cultural” scria în 1942: „Ocupanţii ruşi au înlăturat tot ce era cuvânt românesc în această provincie. La sat, populaţia care nu ştia citi decât româneşte a rămas cu totul derutată după lichidarea bibliotecilor. Au fost arse, din ordin, bibliotecile căminelor culturale, ale parohiilor şi ale şcolilor primare. În rare sate au rămas părţi din biblioteci, datorită unor mari iubitori de carte ori tari în credinţă, care le-au ascuns în pivniţe, gropi, grajduri etc.”.[18]

Cedarea Basarabiei în 1944 va face să dispară biblioteca românească din acest ţinut pentru încă 50 de ani, timp în care ocupantul sovietic va înfiinţa biblioteci, dar pe alte criterii decât cele normale: pentru a fi unelte politice în slujba unei ideologii străine de conştiinţa de neam a populaţiei majoritare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Imagini de la Marea Adunare Naţională din Chişinău – 27 august 1989

 

În locul celor distruse, ruşii au umplut Basarabia cu broşuri şi cărţi în limbile rusă şi ucraineană. Aşa se face că în statisticile din 1949 se raporta existenţa în R.S.S. Moldovenească a 4.046 biblioteci cu un fond total de 20.000 volume! (deci 5 volume/bibliotecă”!!); acestea erau în realitate nişte centre de sovietizare, dotate cu publicaţii de propagandă a puterii sovietice, numite „biblioteci de masă”.

            Tot atât de adevărat este însă şi faptul că, în următorii 46 de ani de dominaţie sovietică, în teritoriul de peste Prut s-a dezvoltat o reţea de biblioteci bine constituită, aşa încât în momentul declarării Independenţei, în 1991, fiecare sat din fosta R.S.S. Moldovenească avea o bibliotecă publică pentru adulţi şi alta pentru copii, în paralel cu cele care funcţionau în şcoli. Fondul de carte era preponderent constituit din literatură rusă, traduceri ale acesteia în „limba moldovenească” cu alfabet chirilic, iar literatura în limba română, cu grafie latină, era considerată „literatură într-o limbă străină” şi putea fi consultată numai cu aprobare specială şi doar în Biblioteca Naţională (fosta Bibliotecă de Stat a R.S.S. Moldoveneşti „N.C. Krupskaia”) – care deţinea, la aceeaşi dată, doar 5% carte românească, cu chirilice şi litere latine.

            Deschiderile teoretizate şi începute de Mihail Gorbaciov sub forma „perestroika” şi „glasnosti” (restructurare şi transparenţă) vor fi percepute, asimilate şi folosite şi de intelectualii basarabeni, deputaţi în Sovietul Suprem al URSS, care aşteptau de 50 de ani revenirea la matca firească a istoriei şi culturii româneşti.

După doi ani de mişcări populare, mitinguri şi demonstraţii în oraşele şi satele basarabene, Marea Adunare Naţională din 27 august 1989 de la Chişinău adoptă Documentul final Despre suveranitatea statală şi dreptul nostru la viitor, care cere să fie restabilit numele istoric al reprezentanţilor acestui popor – numele de român şi denumirea limbii lor – limba română, iar istorica sesiune a XIII-a a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti din 31 august 1989 va adopta Legea despre limba de stat şi revenirea acesteia la grafia latină.

În acest context, bibliotecile basarabene s-au transformat peste noapte în depozite de carte inutilă şi anacronică tematic şi ideologic, iar începutul anului şcolar 1989-1990 a surprins şcolile, pedagogii şi elevii acestora fără nici o carte în limba română cu grafie latină! Era, realmente, ceas de cumpănă când bunăvoinţa şi strădania unei mâini de intelectuali nu erau de ajuns. Noaptea, ziarele româneşti din Chişinău tipăreau suplimente cu pagini din ABECEDAR, iar dimineaţea chioşcurile de ziare erau „asaltate” de părinţii care trebuiau să-şi trimită copiii la şcoală cu „manualul” în mână.

În acelaşi timp, în Ţară vor avea loc mişcări populare, de nesupunere la canoanele totalitarismului, care vor duce în decembrie la căderea regimului Ceauşescu. Slăbirea „jugului” comunist în Basarabia coroborată cu libertatea câştigată prin Revoluţia română va genera, pe lângă „poduri de flori”, şi „poduri de cărţi”, va facilita contactele interumane, mai ales în rândul bibliotecilor şi bibliotecarilor. Aceştia din urmă, cu pragmatismul lor, vor realiza gesturi de întrajutorare şi conlucrare cu colegii lor de peste Prut.

 

Însă, redresarea acestei stări de fapt nu se putea face peste noapte. Instinctul, conştiinţa de neam şi nevoia de sprijin au făcut ca, în toate provinciile istorice româneşti, să fie lansate apeluri şi iniţiative de a veni în ajutorul basarabenilor cu carte în limba română. Societăţi şi asociaţii culturale, instituţii şi persoane particulare trimiteau transporturi cu carte în oraşele şi satele Basarabiei. Acestea, însă, nu puteau acoperi nevoile celor care, de la mic la mare, abia îşi însuşeau alfabetul latin. Multe din donaţiile trimise din Ţară se risipeau prin organizaţiile Frontului Popular şi prin bibliotecile particulare ale celor care urmau să le distribuie şcolilor şi bibliotecilor.

            Oamenii de cultură, bibliotecarii din Ţară au înţeles cel mai bine care este modalitatea adecvată a acestui sprijin şi că aceste iniţiative pline de entuziasm vor da puţine roade dacă nu vor fi instituţionalizate şi urmărite cu consecvenţa specifică profesioniştilor. Primii care au realizat acest lucru au fost intelectualii transilvăneni, care în 1990 au lansat iniţiativa de a înfiinţa la Chişinău Biblioteca „Transilvania”, având totodată concursul colegilor bibliotecari, dar şi pe cel al scriitorilor basarabeni – iniţiatorii mişcărilor de emancipare naţională.

            Presa clujeană a publicat apelurile repetate ale bibliotecarilor, scriitorilor şi ale altor oameni de cultură, ale membrilor Asociaţiei Basarabia şi Bucovina, de a sprijini noua întreprindere culturală, conducându-se după dictonul: „Frate, când alegi o carte sau mai multe din biblioteca ta, pune mâna pe una care ţi-e dragă şi crezi că o va citi cu aceeaşi bucurie fratele tău de peste Prut, fiindu-i şi lui folositoare în limpezirea cugetului şi întrezărirea orizonturilor unei vieţi şi lumi de frăţietate şi libertate”.

După donaţii succesive, au fost trimise peste Prut, în 1990, din partea clujenilor, peste 50.000 de volume. În numai trei luni de zile, a fost pregătit un alt lot de carte care în luna mai 1991 trecea Carpaţii spre Chişinău; din totalul acestora, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” oferea 15.000 volume de carte în limba română şi în limbi de circulaţie universală, iar alte 14.000 au fost donaţii ale celorlalte biblioteci judeţene din Transilvania, ale Asociaţiei Culturale Basarabia şi Bucovina, precum şi ale unor persoane particulare, societăţi culturale sau cu caracter economic, care au ţinut să fie părtaşe la acest dar de minte şi suflet.

            Reacţia bibliotecarilor clujeni a fost promptă; în luna mai, patru dintre ei (Doina Popa, Adriana Király, Mircea Zeicu şi Ioan Pop) au plecat la Chişinău pentru a vedea localul, fondul de carte existent deja şi posibilităţile localnicilor de a prelucra şi pune în valoare, după normele europene şi internaţionale, fondul de publicaţii, care va da forma finală întregului pe cale de a se rotunji.

Biblioteca „Transilvania” apare, aşadar, ca o reacţie firească la nevoile stringente ale revenirii populaţiei Basarabiei istorice la limba, cultura şi istoria naţională, la reintegrarea ei spirituală.

            Pe lângă volumele donate de bibliotecile publice din Transilvania (de la Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Turda ş.a.), de Biblioteca I.M.F. din Cluj-Napoca, la primul apel al bibliotecarilor răspund şi o seamă de donatori particulari, majoritatea din judeţele Cluj, Maramureş şi Hunedoara, dar şi societăţi comerciale (Phonix, Faimar, Apsa, Ramira, din Baia Mare; Tehnofrig, de Transport Urban, Clujana, Elmet, Ers CUG, Libertatea, Unimet CUG, Armătura – Cluj-Napoca şi Sticla – Turda), Asociaţia Culturală „Vatra Românească”, Asociaţia de locatari din str. Deva nr. 2 din Cluj-Napoca şi multe alte firme nou înfiinţate sau de tradiţie.

Dincolo, peste Prut, alţi inimoşi şi competenţi în domeniu, dornici de o colaborare pe măsură (Iulian Filip, Lidia Kulikovski, Larisa Câşlari, Parascovia Onciu, Elena Roşca secondaţi de Alexe Mare, transilvănean basarabean) s-au preocupat de pregătirea spaţiului, într-unul din noile cartiere, Ciocana, de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 7, şi de asigurarea lui cu mobilier şi personal.

Deschiderea oficială era programată pentru 27 august, dar ea s-a realizat doar la 29 august 1991, după eşuatul Puci de la Moscova şi Declaraţia de Independenţă a „noului stat”, Republica Moldova (27 august). Festivitatea a avut loc în prezenţa celor mai înalte oficialităţi locale: preşedintele Parlamentului, istoricul Alexandru Moşanu, fostul prim-ministru Mircea Druc, vicepreşedintele Parlamentului, Ion Hadârcă, preşedinţii Comisiilor Parlamentare Vasile Nedelciuc şi Valeriu Matei, ministrul Culturii şi Cultelor, Ion Ungureanu, reprezentantul Direcţiei Municipale pentru Cultură şi Culte, Iulian Filip, scriitorii Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, istorici şi cercetători, bibliotecari şi cadre didactice de la Chişinău, dar şi a numeroşi bibliotecari, oameni de cultură, scriitori şi intelectuali din toate colţurile Ţării. Participarea a 6 dintre transilvăneni la istorica şedinţă a Parlamentului şi la manifestările de simpatie şi apreciere ale celor peste 500 de mii de oameni strânşi în Piaţa Marii Adunări Naţionale, care au ovaţionat ore în şir rezultatul votului de proclamare a independenţei şi de ieşire de sub pulpana Imperiului, au fost de neuitat.

            Prezenţa scriitorilor, a elitei culturale şi politice la deschiderea primei instituţii de cultură româneşti în spaţiul dintre Prut şi Nistru purta amprenta dorinţei de ieşire a basarabenilor din acea înstrăinare şi dezrădăcinare la care au fost supuşi de-a lungul celor 50 de ani şi din „exilul interior” în care au fost împinşi în anii comunismului. „Exilul basarabean – în comparaţie cu cel european, aşa cum îl vede Mihai Cimpoi – constă în înstrăinarea de patria culturală adevărată, în privarea (până prin 1956) de accesul la valorile clasice, apoi prin limitarea acestuia (Eminescu, Creangă, Alecsandri fiind consideraţi clasici moldoveni, iar Caragiale şi Coşbuc nemoldoveni). Deosebirea fundamentală dintre cele două exiluri este că exilul vestic nu impune o alegere între două spiritualităţi şi între două limbi, ci numai găsirea unei soluţii mai bune (esopice) pentru a păstra spiritualitatea şi de a feri de vânturile năprasnice ale înstrăinării”.[19]

            Datorită cadrului deosebit oferit de cea mai mare bibliotecă de carte românească din spaţiul basarabean, scriitorii şi oamenii de cultură vor fi în anii ce vor urma prezenţi la manifestările celor 10 ediţii ale Zilelor Bibliotecii „Transilvania”, la fiecare sfârşit de august, zile în care se vor întâlni cu personalităţi ale scrisului din Transilvania şi din Ţară în cadrul sesiunilor de comunicări „Basarabia şi Transilvania – repere culturale”, al saloanelor de carte şi noutăţi editoriale, la prezentările şi lansările volumelor apărute de la un an la altul, în cadrul sesiunilor de comuncări ale Festivalului Internaţional de Poezie „Lucian Blaga”, organizat ca o prelungire a celui de la Cluj-Napoca şi Paris, la mesele rotunde având drept teme evenimente şi personalităţi ale literaturii, culturii şi istoriei naţionale; recitalurile de poezie în cadrul bibliotecii sau pe Aleea Clasicilor din Parcul Central al Chişinăului, cu prilejul dezvelirii busturilor unor mari scriitori români, la simpozioanele de la Casa Limbii Române, Centrul Academic „Eminescu”, Salonul Naţional de Carte Românească, organizat de Biblioteca Naţională cu sprijinul Bibliotecilor Judeţene „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi „Octavian Goga” din Cluj, al editurilor din Ţară şi al celor de peste Prut; toate aceste manifestări se încheiau la 31 August, cu prilejul aniversărilor limbii române ca limbă oficială a statului şi sărbătorii naţionale Limba noastră cea română (rămasă în ultimii ani doar Limba noastră).

            Gazdelor noastre Lidia Kulikovski şi Parascovia Onciu le-au fost mereu aproape scriitorii Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Leonida Lari, Nicolae Popa, Emilian Galaicu-Păun, Serafim Saka, Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Dumitru Matcovschi, Iulian Filip, Spiridon Vangheli, Alexei Rău, Ianoş Ţurcanu, Nicolae Dabija; cercetătorii Pavel Balmuş, Iurie Colesnic, Ana şi Alexandru Bantoş; istoricii Anatol Petrencu, Ioan Negrei, Anton Moraru; plasticienii Glebus Sainciuc, Simion Zamşa, Eleonora Romanescu, Gheorghe Oprea, Anatol Danilişîn; bibliotecarii Alexe Rău, Claudia Balaban, Vera Osoianu, Tatiana Costiuc, Natalia Cheradi, Eugenia Bejan, Tamara Baghici, Maria Ciobanu, Ludmila Corghenci, Iulia Tătărescu şi mulţi alţii.

            Din Ţară, alături de bibliotecarii transilvăneni Dimitrie Poptămaş (Târgu Mureş) şi Traian Brad (Cluj-Napoca) (ambii prezenţi în august la toate cele 10 ediţii ale Zilelor Bibliotecii „Transilvania” şi la Anul bibliologic – martie), Teodor Ardeleanu (Baia Mare), Gheorghe Toduţ (Satu Mare), Silvia Cosma, Mariana Vlaicu (Zalău), Mihai Gherman, Ioan Hentea (Cluj-Napoca), Elena Anghel (Alba Iulia), Olimpia Pop (Bistriţa), Constantin Mălinaş (Oradea), Mihail Art. Mircea, Ana Todea (Târgu Mureş); Marin Şara (Reghin) şi mulţi alţii, ne-au onorat cu prezenţa pe parcursul celor 10 ani, sute de scriitori, artişti plastici, muzicieni, interpreţi lirici ş.a. printre care îi amintim pe: istoricii şi criticii literari Ion Pop, Mircea Muthu, Constantin Cubleşan, Victor Cubleşan, Ioan Simuţ; poeţii Horia Bădescu, Doina Cetea, Adrian Popescu,  Negoiţă Irimie, Teohar Mihadaş, Virgil Bulat, Aurel Rău, Petre Bucşa, Ioan Ţepelea, Horea Muntenuş, Ioan Moldovan, Ionuţ Ţene; prozatorii Teodor Tanco,  Tudor Dumitru Savu; istoricii Ioan Silviu Nistor, Gelu Neamţu, Valer Hossu; publiciştii Ilie Călian, Michaela Bocu, Dan Moşoiu, Constantin Mustaţă, Ilie Rad; artiştii lirici Maria Marcu, Mia Dan, Mariana Morcan, Grigore şi Marioara Leşe, Victor Cenuşe şi Nicolae Opruţ.

            Reacţia bibliotecarilor clujeni, transilvăneni şi a celor din Ţară la strigătul nevoii de carte era firească având în vedere şi derizoria zestre informaţională a bibliotecilor publice la începutul ultimului deceniu al veacului XX. Câteva date reieşite din rapoartele statistice ale Bibliotecii Naţionale vor fi lămuritoare:

a)                                                                  în 1989, procentul de carte românească cu grafie chirilică din bibliotecile basarabene reprezenta 33%; acesta se va ameliora cu greu şi, împreună cu cartea în grafie latină, va ajunge în 2000 la 40,7%;

b)    cartea în limba rusă reprezenta în 1989 circa 67%, iar în 2000, 58%;

c)    pe lângă donaţiile sistematice făcute de bibliotecile din ţară, în mod organizat, în bibliotecile din Basarabia vor mai intra până la finele anului 1998 încă 1,5 milioane cărţi şi periodice din donaţiile Guvernului României;

d)     la sfârşitul anului 2000, în Basarabia funcţionau 23 de biblioteci de carte românească cu un fond total de peste 400.000 volume (vezi Anexa nr. 22 din finalul capitolului);

e)    circulaţia cărţii şi lectura publică în aceşti ani sunt şi ele edificatoare: în 1991, lectura în limba română reprezenta 33,4%, în timp ce în acelaşi an lectura în limba rusă şi în alte limbi minoritare se ridica la 66,5%, iar a cărţii în limbi de circulaţie (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă ş.a.) atingea doar infimul procent de 0,1%!; aceste procente se vor îmbunătăţi sensibil şi, în anul 2000, ele vor reprezenta 56,3%, 43,2% şi 0,5%.

Intelectualii, între care şi bibliotecarii, au realizat rapid că instituţia bibliotecară, alături de şcoală sunt pârghiile cele mai eficiente pentru readucerea populaţiei „moldoveneşti” în matca firească a culturii şi spiritualităţii româneşti.

Înţelegând nevoia întăririi colaborărilor începute de biblioteca clujeană, în baza unor protocoale actualizate mereu, bibliotecile şi bibliotecarii publici din Ţară vor dezvolta şi organiza de la an la an, pe baze ştiinţifice, filiale de carte românească, astfel încât la finele anului 2000 patrimoniul acestora şi lectura vor arăta radical îmbunătăţite (vezi şi Anexa nr. 22 din finalul capitolului). La ora actuală, structura fondului de carte românească cu grafie latină şi chirilică este de 41,4% din totalul fondului deţinut, în timp ce elementul românesc în ponderea totală a populaţiei reprezintă peste 65%. Dinamica extraordinară a lecturii publice în bibliotecile din Basarabia se poate deduce după cea realizată în Biblioteca „Transilvania”, dar mai ales în Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău.

Schimbarea din 1991 a adus cu sine şi libertatea de a alege tipul lecturii, al informaţiei necesare. Era nevoie de o reconsiderare a organizării bibliotecilor pe care administraţia locală din Chişinău şi conducerea Bibliotecii Municipale au ştiut să o realizeze. Mergând pe principiul respectării drepturilor omului, directorul bibliotecii, Lidia Kulikovski, propune şi administraţia aprobă crearea a 5 filiale pentru minorităţi (rusă, evreiască, ucrainiană, bulgară şi găgăuză), „eliberând” astfel spaţiile celorlalte filiale care vor adăposti doar cartea românească, astfel încât cei 54,1% români-moldoveni din Chişinău (1989) vor reuşi să acceadă la cultura românească şi sursele primare de informare în limba română.

Dinamica colecţiilor în biblioteca patronată de clujeni, dar mai ales cea a lecturii sunt edificatoare:

 

 

Anul

 
Fond de carte

 

Utilizatori

Documente consultate

1991

29.000 volume

5.493

100.167

1995

38.033 volume

9.977

201.830

2000

50.000 volume

16.000

473.000

 

Realizarea acestori indici de performanţă se datorează şi modului în care directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Lidia Kulikovski, a ştiut să coordoneze întreaga activitate a celor 39 filiale de pe raza municipiului Chişinău, printre care la loc de cinste s-a situat Biblioteca „Transilvania”, condusă dintru început de profesionistul inimos şi dedicat care este Parascovia Onciu, alături de alţi 9 bibliotecari în acel generos spaţiu de peste 600 m.p., structurat în secţii pentru copii şi adulţi, săli de lectură şi activităţi de animaţie culturală şi de cult, mereu în schimbare şi cu dotări quasi corespunzătoare, întotdeauna primitoare, cu un fond de carte variat şi mereu adus în actualitate, prin donaţiile succesive anuale făcute de biblioteca clujeană şi de cele din Transilvania, dar şi cu o minimă contribuţie din plan local.

Pe fundalul acestor deschideri, bibliotecarii publici din Basarabia vor fi tot mai prezenţi în viaţa profesională a colegilor din Ţară, vor căuta formele comune de organizare practicate şi vor participa la viaţa organizaţională propusă dincoace de Prut.

Aşa cum biblioteca publică clujeană va realiza, pe bază de protocol, programe profesionale şi culturale comune şi schimburi reciproce de specialişti şi publicaţii, practica se va extinde şi în raporturile dintre bibliotecile judeţene şi bibliotecile raionale/judeţene din Moldova. Anual, biblioteca noastră va acorda 10 burse de informare de câte două săptămâni pentru bibliotecarii basarabeni, în scopul adaptării acestora la tehnica biblioteconomică românească şi universală, şi mai ales al însuşirii terminologiei de specialitate în limba română, suportând pentru aceştia toate cheltuielile de transport, cazare şi masă, plus o mică diurnă pe perioada vizitei lor la Cluj-Napoca. La fiecare mare manifestare organizată de bibliotecă sau în colaborare, vor fi prezenţi bibliotecari şi oameni de cultură din Basarabia, astfel încât numărul invitaţilor pe parcursul celor 10 ani se va ridica la peste 200 persoane.

Desigur că printre beneficiari s-au aflat întotdeauna bibliotecari de la Biblioteca „Transilvania”, care au cunoscut practica biblioteconomică şi activităţile culturale specifice dezvoltate în judeţul Cluj.

Pe fundalul dorinţei de schimbare în domeniul integrării culturale s-a reuşit spargerea unor bariere privitoare la superioritatea culturii produse actualmente în ţară faţă de cea din Basarabia, însă în celelalte domenii multe au rămas la stadiul de intenţie; din păcate, în ultimii 5 ani există o uşoară tendinţă de înstrăinare, de blocare a accesului liber al persoanelor şi bunurilor culturale dintr-o parte într-alta a Prutului. În timp ce cartea şi presa românească este din ce în ce mai greu de găsit în librării sau la chioşcurile de ziare, cele în limba rusă se găsesc în proporţie de peste 80% şi la preţuri modice astfel încât insinuarea literaturii ruse în formarea tinerilor se face pe nesimţite şi cu repercusiuni incalculabile pe termen lung.

           

13. Biblioteca şi bibliotecarii clujeni în mass-media

Reflectarea activităţilor bibliotecii şi oamenilor ei s-a făcut în mass-media, de-a lungul existenţei lor, în cea mai mare parte, cu obiectivitate, chiar dacă uneori serviciile noastre către comunitate n-au fost dintre cele mai prompte, mai performante şi mai exacte în raport cu spiritul vremurilor prin care ea a trecut.

Că şi-au îndeplinit menirea, se dovedeşte şi prin faptul că după 1989 biblioteca şi bibliotecarii publici n-au fost acuzaţi de închistare, că mulţi oameni ne mulţumesc nouă, celor de azi, şi, prin noi, celor dinainte care i-au „servit” cu lucrări interzise sau cenzurate scrise în anii dictaturii sau în perioadele de libertate ale creaţiei.

O cercetare bibliografică, extinsă pe titluri şi subiecte, a publicaţiilor periodice editate la Cluj-Napoca şi despuierea lor exhaustivă nu s-a realizat încă, aşa încât nu avem oglinda clară a interesului jurnaliştilor şi oamenilor de cultură care au abordat problematica şi modul de raportare a bibliotecii publice clujene la nevoile şi aspiraţiile majore ale celor 50 de ani de activitate.

Totuşi, serviciul nostru bibliografic a reuşit, în baza cercetării a 20 de publicaţii periodice clujene (altele decât cele culturale) apărute din 1989 în 2000, să depisteze peste 1.300 de referinţe bibliografice: articole de mai mare sau mai redusă întindere, interviuri cu personalităţi ale vieţii culturale privitoare la activităţile organizate de bibliotecă sau în colaborare, intervenţii ale bibliotecarilor noştri, ştiri de întâmpinare sau simple anunţuri privind organizarea serviciilor ei, raportul cu beneficiarii reali sau potenţiali, proiectele sale naţionale, europene sau internaţionale.

Din cele 20 de publicaţii apărute după 1989 la Cluj-Napoca, se detaşează prin număr şi reflectare veridică, prin obiectivitate şi profesionalism, articolele, interviurile şi alte materiale publicate în „Adevărul de Cluj” (cu scurta sa serie „Adevărul” şi „Adevărul în libertate”), apoi, în ordine descrescătoare, în „Mesagerul transilvan”/„Ştirea”, „Curierul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca”, „Informaţia de Cluj”, „Monitorul de Cluj”, „Transilvania Jurnal” şi celelalte.

Am semnala dintre semnatari pe Michaela Bocu de la „Adevărul de Cluj”, pe Demostene Şofron, Flavia şi Dorin Serghie, Smaranda Sălăjan, Ada Balint, Lucia Mihaiu,  Negoiţă Irimie,  Tudor Dumitru Savu, Dumitru Cerna, Daria Dumitrescu, Ion Pavel Azap, Ion Mureşan, Dorin Petrişor, Tiberiu Fărcaş şi mulţi alţii. Alături de aceştia, găsim în paginile lunarelor, săptămânalelor şi cotidienelor clujene referiri ale colegilor noştri: Irina Petraş, Ioan Pop,  Mircea Zeicu, Traian Brad, Doina Popa, Tatiana Costiuc, Angela Jucan şi alţii care, prin natura vocaţiei şi a postului, au ţinut să reflecte în presă angajamentul la nou şi deschiderea realizată de Biblioteca Judeţeană, de bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ.

Din totalul celor peste 1.300 de referinţe bibliografice, peste 50 au o arie tematică specială: Biblioteca „Transilvania” de la Chişinău, manifestările prilejuite de sărbătorirea acesteia, a Limbii române, Festivalul Internaţional de Poezie „Lucian Blaga” şi problemele cu care se confruntă cultura şi viaţa oamenilor din teritoriul dintre Prut şi Nistru. Dintre cei care au publicat articole şi reportaje despre Basarabia se detaşează scriitorii Teodor Tanco şi Adrian Popescu, publicista de la „Adevărul de Cluj”, Michaela Bocu, Ilie Rad, Demostene Şofron, Traian Brad,  Mircea Zeicu ş.a., publiciştii din presa vorbită de la Radio Cluj: Constantin Mustaţă, Dan Moşoiu şi Traian Bradea, care au transmis de la faţa locului ample reportaje.

Trebuie să amintim, în acest context, contribuţia deosebită a lui Dimitrie Poptămaş, directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, unul dintre „întemeietorii” Bibliotecii „Transilvania”, iar din 1996 şi al Bibliotecii „Târgu Mureş” de la Chişinău, un profesionist desăvârşit şi talentat publicist, iniţiatorul unor acte de cultură şi de atragere înspre problematica Basarabiei.

            Îmbogăţirea patrimoniului şi valorificarea acestuia în diverse modalităţi, prin secţii şi servicii nou create, supunerea ei unui proces continuu de schimbare şi înnoire a obiectivelor sale, au făcut ca instituţia publică să iasă din conul de umbră, să atragă de la an la an un număr sporit de utilizatori, iar în ţară şi în lume să fie cunoscută şi recunoscută pe măsura angajamentului său la nou.

            Acest lucru nu a fost uşor, mai ales că într-un centru cultural şi ştiinţific cum este capitala Transilvaniei există un număr impresionant de biblioteci academice şi ştiinţifice; în ultimii 10 ani, s-au dezvoltat, pe lângă Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române şi Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, mari biblioteci ale celor 6 universităţi de stat şi a celor 4 particulare, cu numeroase biblioteci în cadrul facultăţilor, catedrelor şi secţiilor; la acestea se adaugă alte 70 de biblioteci publice de interes naţional (după statistica anului 2000), cu fonduri dintre cele mai diferite, în funcţie de structura organizaţiilor şi societăţilor care le administrează, însumând peste 4 milioane de volume carte şi periodice, documente audio-vizuale, fotocopii, microformate ş.a.

            O dezvoltare amplă se va produce în aceşti ultimi 10 ani în rândul bibliotecilor publice şi specializate (dar funcţionând în regim de biblioteci publice) din Cluj-Napoca, înfiinţate pe lângă diferite asociaţii culturale, constituite pe criterii de limbă, etnice şi religioase, pe lângă centrele culturale, lectoratele şi secţiile de documentare pe limbi, literaturi şi culturi având obiective precise: păstrarea şi propagarea acestora, a civilizaţiilor statelor respective (vezi şi Anexa nr. 23 din finalul capitolului).

Imaginea lecturii publice clujene ar fi completă dacă s-ar adăuga, pentru ultimul deceniu, date amănunţite asupra celei în limba maghiară. Pornind de la datele şi observaţiile de mai sus, se poate remarca faptul că, dacă până în 1989 biblioteca noastră deservea deopotrivă cititorii români şi de alte naţionalităţi, fondul de carte reflectând relativ fidel structura etnică a populaţiei judeţului, după 1990 – an care a adus o intrare masivă de carte maghiară (donaţii şi achiziţii) şi o sporire pe măsură a numărului de cititori maghiari – situaţia s-a schimbat treptat. Curând, tendinţa de separare/izolare pe criterii etnice, specifică maghiarilor din România, a condus la scăderea numărului de cititori maghiari ai Bibliotecii Judeţene, aceştia orientându-se spre biblioteci specializate lingvistic şi dotate cu carte procurată (donată) în special din Ungaria. Situaţia lecturii în bibliotecile maghiare ori în cele de alte limbi care funcţionează în municipiu şi judeţ nu este cunoscută şi reflectată corespunzător în statisticile oficiale. Respectivele biblioteci se exclud singure dintr-o perspectivă unică şi unitară, evoluând paralel.

            Într-un asemenea evantai larg de biblioteci, cu scopuri dintre cele mai diverse, susţinute cu fonduri din afara graniţelor României, Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” nu i-a fost nici uşor şi nici simplu să-şi valorifice bogatul său patrimoniu, să-şi găsească o cale proprie de a ajunge la inima şi interesul celor peste 60 de mii de utilizatori pe care-i are.

            „Pretenţiile” acestora şi diversitatea intereselor care-i mână spre biblioteca noastră nu sunt uşor de satisfăcut cu un fond de publicaţii având o vârstă medie de peste 20 de ani. De aceea, nevoia înnoirii patrimoniului său şi modernizarea punctelor şi serviciilor oferite au fost şi sunt mereu în atenţia factorilor de conducere ai bibliotecii. Suntem conştienţi că orice disfuncţionalitate în relaţia bibliotecă–utilizator–informaţie va fi în defavoarea noastră, că numai modernizarea serviciilor şi o servire promptă şi complexă vor fi de natură să atragă publicul potenţial al municipiului şi judeţului, public care contribuie direct la finanţarea şi fiinţarea acestei biblioteci – fanion al lecturii publice clujene şi naţionale.

             [1] Manifestul UNESCO pentru biblioteca publicĺ. Traducere de Sultana Craia. În: Gheorghe Buluőĺ. Animaőia culturalĺ în biblioteca publicĺ. Colecőia „Caietele bibliotecarului”, 5. [Bucureřti]: Ministerul Culturii. Centrul de Pregĺtire ři Formare a Personalului din Instituőiile de Culturĺ, 1998, p. 69-71.

[2] Fuegi, David. O apreciere calitativĺ asupra bibliotecilor din România întocmitĺ pentru C.E. (Direcőia pentru Culturĺ, Media ři Sport: director Giuseppe Vitiello). Traducere de Aura Constandache. În: „Biblioteca Bucureřtilor”. Revista Asociaőiei Bibliotecarilor ři Documentariřtilor din Bucureřti, 2001, nr. 1, p. 22-33.

[3] Calenge, Bertrand. Politicile de achiziőii. Constituirea unei colecőii într-o bibliotecĺ. [Bucureřti]: Editura Biblioteca Bucureřtilor, 1999, p. 27.

[4] Biblioteca publicĺ. O resursĺ pentru comunitate. Traducere de dr. Victoria Dumitrescu. Consultant de specialitate: Asta Broesby-Olsen. Argument: Traian Brad. Cluj-Napoca: Asociaőia Naőionalĺ a Bibliotecarilor ři Bibliotecilor Publice din România, 2000, p. 100-103 (tipĺritĺ la Casa Cĺrőii de Řtiinőĺ Cluj-Napoca).

[5] Vezi ři: Brad, Traian. Bibliotecile publice româneřti în context european (I-III). În: „Biblioteca”, 2000, nr. 4, p. 105-107 - nr. 6, p. 166.

[6] Buluőĺ, Gheorghe, op. cit., p. 31.

[7] Moldoveanu, Maria. Managementul culturii rurale. (VI). Concepőie ři organizare. În: „Biblioteca”, 2000, nr. 4, p. 108-109.

[8] Buluőĺ, Gheorghe, op. cit., 1998.

[9] Moldoveanu, Maria. Biblioteca ři animaőia culturalĺ (I). În: „Biblioteca”, 1998, nr. 6, p. 178-179.

[10] Petrescu, Liviu. Eminescu este pentru românii de pretutindeni partea noastrĺ comunĺ de cer. Interviu consemnat de Dorin Serghie. În: „Adevĺrul de Cluj”, 1991, 9 ianuarie, p. 1-2.

[11] Brad, Traian. Noi suntem cei care vom extinde centrul orařului. În: „Curierul Primĺriei”, 1999, 8 februarie, nr. 204, p. 5.

[12] Negru, Nina. Bibliotecile Basarabiei ři conřtiinőa de comunitate. (I-VIII). [1812-1944]. În: „Biblioteca”, 1998, nr. 11 – 2000, nr. 2.

[13] Ibidem, (I), 1998, nr. 11, p. 342.

[14] Ibidem, (II), p. 343.

[15] Ibidem, (V), 1999, nr. 8, p. 247.

[16] Ibidem, (V), 1999, nr. 8, p. 248.

[17] Ibidem, (VI), 1999, nr. 9-10, p. 280.

[18] Ibidem, (VII), 2000, nr. 1, p. 22.

[19] Cimpoi, Mihai. O istorie deschisĺ a literaturii române din Basarabia. Chiřinĺu: ARC, 1996, p. 18.