Ultima actualizare: 01-02-2023

 

 

    

Informaţii de interes public

Coordonatele de contact


Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga" Cluj este o bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene şi care permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii.

(art.1 din Legea bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj:

Manager: D-na Stanca Sorina

Director adjunct: D-na Moşoiu Floarea - Elena

Director adjunct (economic): D-na Erdei Crina

 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj:

 

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:

 

Principalele atribuţii ale Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj

 

Numele persoanei responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public:


Persoana responsabilă cu îndeplinirea activităţilor de informare publică este d-ra Câmpean Ramona Teodora Maria, (etajul I),

Program: luni, marţi, miercuri,vineri între orele 8:00 şi 16:00

Joi între orele 10:00-18:00

Telefon: 0264 430323
E-mail: bjc@bjc.ro

 

 

Componenţa comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public:

 

Programul de funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj şi programul de audienţe


În vederea înscrierii în audienţe, persoanele interesate sunt rugate să se adreseze la Secretariatul instituţiei, potrivit următoarelor coordonate de contact: Calea Dorobanţilor, nr. 104, etajul I, telefon 0264 430323.


Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice:

Conform art. 6, alin.1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii mai sus menţionate, informaţiile de interes public.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile (art.7, alin.1).


Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al autorităţii ori instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată (art.21, alin. 2).


În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 menţionat mai sus. Hotărârea tribunalului este supusă recursului (art.22).

Lista cuprinzând categoriile de documente create şi/sau gestionate de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga" Cluj care constituie informaţii de interes public:

Informații despre bugetul instituției 


Salarii la 30.09.2017  

Salarii la 31 martie 2018  

Lista de personal la 30.09.2018

Lista de personal la 31.03.2019

Lista de personal la 30.09.2019   

Lista de personal la 30.03.2020

Lista de personal la 30.09.2020

Lista de personal la 30.03.2021

Lista de personal la 30.09.2021

Lista de personal la 30.03.2022

Lista de personal la 30.09.2022

 

Declaraţii de avere şi declaraţii de interese 

 

Declarația de aderare SNA 2021-2025 

Plan de integritate 2022

 

Declarația de aderare SNA 2016-2020

Plan de integritate 2019

 

Formulare

 
Buletin informativ 2021
Buletin informativ 2020
Buletin informativ actualizat 2019
Buletin informativ 2019
Buletin informativ 2018
 

Rezumat sentință civilă 

Rezumat al sentinței civile nr. 1511/2020, pronunțată în ședința publică din data de 11.03.2020, rămasă definitivă în urma apelului

Instanța obligă Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga", ca la sediul central situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104,  judeţul Cluj, accesul să fie adaptat persoanelor cu dizabilități în acord cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 şi ale NP 051-2012, astfel încât să permită accesul neîngrădit al utilizatorilor scaunului rulant la toate serviciile şi spaţiile destinate publicului.