Ultima actualizare: 28-09-2020

 

 

    

Legislaţie

Regulament de Organizare şi Funcţionare  

LEGEA BIBLIOTECILOR  Nr. 334 din 31 mai 2002Republicată, Text în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2013

ORDIN Nr. 2249/4775 din 9 iunie 2009pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă 

ORDIN   Nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

LEGE   Nr. 111 din 21 noiembrie 1995 , Republicată, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

Legea contabilităţii nr. 82/1991 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 227/2015  (Codul fiscal), cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IV - impozitul pe venit, Titlul V - contribuţii sociale obligatorii
Ordinul 2021/2013  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 2861/2009  al Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 1860/2006  privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării sau detaşării în altă localitate, precum precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 518 din 1995  privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare